diari

Decret 178/1988, de 15 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableix la composició i funcions de la Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià, d'acord a la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià.

(DOGV núm. 954 de 30.11.1988) Ref. Base de dades 1943/1988

Decret 178/1988, de 15 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableix la composició i funcions de la Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià, d'acord a la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià.
La Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, regula a l'article 31 la possibilitat de creació de Comissions Interdepartamentals integrades per alts càrrecs de l'Administració Valenciana per a l'estudi, coordinació, programació i, si s'escau, elaboració de propostes de resolució de l'activitat interdepartamental en matèries sectorials comunes, i a l'article 32 estableix el seu règim de funcionament.
El Títol I de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Us i Ensenyament del Valencià, disposa les mesures pertinents per a impulsar l'ús del valencià en totes les esferes de la societat i, en especial, en l'Administració, i estableix que el valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administració Pública.
El Decret 44/1984, de 16 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, va crear la Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià. Aquesta Comissió es fonamenta en fer efectiu el que assenyala l'article setè de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, que estableix:
« 1. Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma son el valencià i el castellà. Tothom té el dret a conéixer-los i a usar-los.
2. La Generalitat Valenciana garantirà l'ús normal i oficial d'ambdues llengües i adoptarà les mesures necessàries per tal d'assegurar-ne el coneixement».
Després de l'experiència de quatre anys, i per fer més efectius els treballs de coordinació i planificació, es considera convenient i necessari modificar la composició de la Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià creada pel Decret abans esmentat.
Per això, en virtut de les disposicions legals esmentades i per tal de poder regular els criteris d'aplicació del valencià a l'Administració de forma coordinada à proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en reunió del dia 15 de novembre de 1988,
DECRETE:
Article primer
La Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià queda configurada tal i com s'estableix al present Decret per tal de fer efectiu, pel que fa a l'ús oficial del valencià, el desplegament d'allò previst a la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i Ensenyament del Valencià, amb les funcions i composició que tot seguit s'hi detallen.
Article segon
La Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'usa del valencià tindrà les funcions següents:
1. Proposar les mesures de coordinació de l'acció general de la Generalitat Valenciana dirigida a la normalització de l'ús oficial del valencià.
2. Impulsar l'ús del valencià en l'Administració Pública de la Generalitat Valenciana.
3. Promocionar l'ús del valencià a tota la resta de les Administracions Públiques mitjançant l'establiment dels Convenis oportuns.
4. Realitzar el seguiment de l'aplicació de la Llei d'ús i Ensenyament del Valencià en l'àmbit de l'ús oficial i proposar les mesures adients per a la plena aplicació.
5. Qualsevol altra funció relacionada amb l'ús oficial del valencià.
Article tercer
La Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià estarà integrada pels membres següents:
President: El Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
Vocals:
- El Secretari General de la Presidència de la Generalitat.
- Els Secretaris Generals de cadascuna de les Conselleries de la Generalitat Valenciana.
- El Cap del Gabinet d'ús del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
El Director de l'Institut Valencià d'administració Pública.
Secretari:
Farà de Secretari de la Comissió el Cap del Gabinet d'ús del Valencià.
La Secretaria Administrativa de la Comissió s'adscriu a la Presidència de la Generalitat, la qual designarà el funcionari que se'n farà càrrec.
La Comissió podrà convocar els Directors Generals de les Conselleries, els Directors d'Empreses Públiques i d'Organismes Autònoms de la Generalitat Valenciana quan els assumptes de l'ordre del dia a tractar ho exigesquen, els quals participaran amb veu però sense vot.
La Comissió podrà acordar, quan els assumptes a debat ho facen necessari, l'assistència d'altres persones per tal que l'assessoren. Aquestes persones tindran veu però no vot.
Article quart
El President de la Comissió per a l'aplicació de l'ús del valencià elevarà al Consell de la Generalitat Valenciana les propostes d'acord que s'adopten.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queda derogat el Decret 44/1984, de 16 d'abril del Consell de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència queda facultat per desplegar aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 15 de novembre de 1988.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència, CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea