diari

Decret 115/1992, de 20 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'estableix el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

(DOGV núm. 1833 de 24.07.1992) Ref. Base de dades 1871/1992

Decret 115/1992, de 20 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'estableix el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
L'estructura orgànica actual de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència fou establerta per Decret 95/1987, de 17 d'agost, del Govern Valencià. Posteriorment, la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de juny, i els Decrets del Govern Valencià 29/1988, de 7 de març, 84/1988, de 20 de juny, i 50/1991, de 27 de març, van modificar parcialment aquesta estructura orgànica.
L'entrada en vigor de la Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu exigeix una adequació dels òrgans administratius als quals en correspon l'aplicació a la Comunitat Valenciana, per tal que puguen respondre adequadament al repte que això suposa, i se n'adapte l’estructura a les necessitats que requereix el sistema educatiu nou.
La demanda social creixent de béns i serveis de caràcter cultural aconsella reforçar i adequar els òrgans administratius corresponents per a major agilitat i eficàcia administrativa.
D'altra banda, el gran volum de gestió econòmica i de personal docent que recau sobre la conselleria esmentada, requereix el desdoblament del centre directiu actualment responsable d'ambdues, la qual cosa comporta la creació de la Direcció General de Personal, com a òrgan gestor específic en matèria de personal docent no universitari.
Per últim, és convenient d'evitar l'actual dispersió dels textos reglamentaris en la matèria, al mateix temps que es prossegueix en la tasca permanent de perfeccionament i actualització de l’organització administrativa.
En atenció d'aquests motius, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 20 de juliol de 1992,
DECRETE
TITOL I Disposicions generals
Article primer
1. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència és el departament del Govern Valencià responsable en les matèries de cultura, educació i ciència, a la qual correspon la direcció i l’execució de la política del Govern Valencià en les matèries esmentades i exercirà les funcions que legalment té atribuïdes.
2. Territorialment, la conselleria s'organitza en serveis centrals que n'estenen la competència a tot el territori de la Comunitat Valenciana i serveis territorials, amb competència d'àmbit provincial.
Article segon
Sota l'autoritat superior del conseller, el nivell directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència està integrat pels òrgans següents:
a) La Secretaria General
b) Les direccions generals que s'assenyalen en l'article quart d'aquest reglament.
Article tercer
1. Com a òrgan col·legiat per assistir el conseller en l’elaboració, coordinació i execució del programa d'actuacions de la conselleria, es constitueix el consell de direcció que, sota la presidència del conseller, està integrat pel secretari general, els directors generals del departament i el Cap del Gabinet del Conseller.
2. El secretari general farà de secretari del consell de direcció.
3. A les sessions del consell de direcció podran assistir, a més, els directors, els caps o responsables de centres, òrgans i unitats del departament, quan el conseller ho considerarà convenient.
4. El consell de direcció pot reunir-se en ple o en comissions. Es podran constituir totes les comissions que acorda el conseller el qual determinarà els membres que hauran d'integrar-les i designarà el president i el secretari; sense perjudici que exercesca la facultat de presidir-les personalment, com a màxima autoritat de la conselleria.
5. Així mateix, el conseller pot acordar la constitució d'altres òrgans o comissions de caràcter consultiu, per a matèries concretes o assumptes específics, sempre que ho considere convenient.
Article quart
Les direccions generals de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència són les següents:
a) Direcció General de Règim Econòmic.
b) Direcció General de Personal.
c) Direcció General de Centres Docents.
d) Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
e) Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació.
f) Direcció General de Política Lingüística.
g) Direcció General de Patrimoni Artístic.
h) Direcció General de Promoció Cultural.
i) Direcció General de l’Esport.
Article cinqué
1. En cas d'absència o malaltia del conseller, serà d'aplicació el que disposa l'apartat i de l'article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1985, de 30 de desembre, de Govern Valencià. Fins que és resolt allò que procedirà, el conseller serà substituït en les funcions com a cap del departament pel secretari general i, si de cas hi manca, pel director general de major antiguitat en el càrrec.
2. En cas de vacant, absència o malaltia del secretari genere i llevat d'allò que expressament puga disposar el conseller, aquell serà substituït en les funcions pel director general de major antiguitat en el càrrec.
3. Igualment i sense perjudici d'allò que puga disposar el conseller, els directors generals seran substituïts en els seus llocs pel secretari general o, si de cas hi manca, pel director general que li precedeix en l’Ordre de prelació de l'article quart d'aquest reglament.
4. El que preveu aquest article s'entén sense menyscabament de la facultat de delegació d'atribucions que puga exercir cada òrgan.
Article sisè
El nivell administratiu de la conselleria està constituït per totes les unitats que depenen directament del conseller, de la Secretaria General o dels centres directius enumerats en l'article quart.
TITOL II De l'estructura i de les funcions dels òrgans directius i dels serveis centrals de la conselleria
CAPITOL I
Del conseller
Article setè
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència és la màxima autoritat del departament i exerceix totes les atribucions que li confereix la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, dins l’àmbit funcional de la conselleria i també qualsevol altra que li atorgue l’ordenament jurídic.
Article vuitè
El Gabinet del Conseller és l'òrgan d'assistència, assessorament i suport immediat del titular de la conselleria, de qui depèn directament. També en té al càrrec les relacions informatives i amb els mitjans de comunicació, així com la cura de la imatge institucional.
CAPITOL II Del secretari general i de la Secretaria General
Article nové
1. Sota la màxima autoritat del conseller, el secretari general té l'autoritat suprema de la conselleria i exerceix les atribucions que li confereixen els articles 74 i 75 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i també les que el conseller li encomane i les que li assignen les altres disposicions.
2. Correspon al secretari general coordinar les activitats dels organismes autònoms i entitats dependents de la conselleria i amb aquesta finalitat podrà dictar les circulars i les instruccions oportunes, sense perjudici de la suprema autoritat del conseller.
Article deu
La Secretaria General és el centre directiu al qual, sota la direcció superior del conseller, corresponen les funcions següents:
1. Exercir la coordinació de les direccions generals.
2. Elaborar projectes o plans d'actuació i programes de necessitats del departament.
3. Realitzar estudis tècnics i de dret comparat, i també compilar documentació sobre matèries de competència de la conselleria.
4. Prestar assistència tècnica i assessorament jurídic al conseller i als directors generals.
5. Informar sobre la procedència legal dels programes d'actuacions dels diversos òrgans directius i, amb l’informe previ de la Direcció General de Règim Econòmic, sobre la viabilitat econòmica d'aquests.
6. Informar els assumptes que el conseller haja de sotmetre al Govern Valencià o al president de la Generalitat Valenciana.
7. Proposar i coordinar les reformes per al perfeccionament dels serveis de la conselleria, l’organització i els mètodes de treball d'aquests.
8. Dictar, i si escau, proposar les normes generals sobre funcionament dels serveis i contractació.
9. Elaborar i proposar normes i disposicions sobre matèries de la seua competència.
10. Elaborar compilacions de disposicions vigents i també proposar les refoses i les modificacions de textos legals.
11. Realitzar i supervisar les publicacions de la conselleria, d'acord amb les directrius del conseller
12. Establir, dirigir i coordinar els sistemes d'informació tècnica del departament.
13. Emetre informes en dret de tots el projectes de disposicions generals.
14. Disposar la publicació de les disposicions, les resolucions i els anuncis que emanen d'òrgans de la conselleria, si escau, en els diaris oficials.
15. Dirigir, supervisar i gestionar els serveis generals i les dependències comuns de la conselleria.
16. Exercir la superior direcció i coordinació de les direccions territorials del departament.
17. Dirigir, impulsar i coordinar les relacions institucionals del departament amb altres administracions i institucions públiques o privades, i també fomentar i promoure la participació dels diversos sectors de la comunitat escolar en la vida dels centres docents i en els òrgans de representació de l’àmbit educatiu.
18. Realitzar la gestió de les actuacions que corresponen a la conselleria en relació amb les fundacions sobre les quals aquesta exerceix el protectorat.
19. Dirigir les activitats d'avaluació i inspecció educativa, i coordinar les unitats administratives que les despleguen.
20. Exercir la inspecció de tots els centres i serveis de la conselleria i la superior direcció del personal i dictar les circulars i instruccions que procediran, sense perjudici de les atribucions que corresponguen a altres òrgans.
21. Dictar resolucions, circulars i instruccions sobre les matèries que tinguen atribuïdes i, d'una manera especial, sobre organització i funcionament dels serveis territorials i dels serveis generals de la conselleria.
22. Qualsevol altra que li encomane el conseller o li conferesquen les disposicions vigents.
Article onze
1. Per al desplegament i l’execució de les seues funcions, la Secretaria General s'estructura en les unitats següents:
a) Secretaria General Administrativa.
b) Area d'Estudis i Documentació.
c) Servei Jurídic.
d) Servei d'avaluació i Inspecció Educativa.
2. L'Area d'Estudis i Documentació és la unitat administrativa a la qual, sota la dependència directa del secretari general, correspon l’elaboració d'estudis i informes tècnics sobre matèries pròpies del departament; l'assessorament interdisciplinar, excepte el de caràcter jurídic; l’estudi i disseny de sistemes d'informació tècnica i documentació, i la coordinació i, si escau, la gestió de les bases de dades que se li encomane.
Article dotze
1. Amb la màxima jerarquia del nivell administratiu, la Secretaria General Administrativa, dóna suport directe al secretari general i exerceix la coordinació i supervisió de tots els serveis generals de la conselleria.
2. De la Secretaria General Administrativa depenen les unitats següents:
a) Servei de Coordinació Administrativa i Assumptes Generals.
b) Servei de Relacions Institucionals i Participació Social.
c) Servei de Fundacions.
d) Servei de Publicacions.
e) Servei d'Arquitectura.
CAPITOL III Dels directors generals
Article tretze
Corresponen als directors generals les atribucions que els confereix l'article 76 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i també les que els encomanen aquest reglament i d'altres disposicions legals.
Secció 1 De la Direcció General de Règim Econòmic
Article catorze
La Direcció General de Règim Econòmic és el centre directiu al qual, sota la superior direcció del conseller, correspon exercir les funcions següents:
1. Realitzar la planificació i la programació econòmica de la conselleria.
2. Elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual del departament.
3. Dissenyar, executar i mantenir actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica de la conselleria.
4. Elaborar i proposar directrius per a la gestió correcta de la despesa, i avaluar, dissenyar i implantar sistemes nous per a l’òptima utilització dels recursos.
5. Planificar, gestionar i controlar les inversions i operacions de capital de la conselleria.
6. Dur el seguiment i la gestió econòmica dels programes pressupostaris propis i la coordinació dels que corresponen als altres centres directius, sense perjudici de les directrius que impartesca el secretari general.
7. Emetre informes sobre viabilitat econòmica de les actuacions dels diversos centres directius.
8. Dur la gestió patrimonial dels béns afectats a la conselleria i de les inversions en obres i equipament.
9. Tramitar els expedients de contractació d'obres, subministraments, material i manteniment dels edificis administratius, i també la supervisió dels projectes tècnics i de l’execució d'obres i instal·lacions.
10. Tramitar i formalitzar els ingressos que s'originen corn a conseqüència de les activitats dels diverses òrgans del departament, i també dictar les instruccions que en requerirà la gestió, sense perjudici de les facultats que l’ordenament jurídic atribuesca en aquesta matèria a altres òrgans de la Generalitat Valenciana.
11. Coordinar i elaborar les dades i els antecedents dels diversos centres directius del departament relatius a la informació que en matèria econòmica haja de facilitar la conselleria a la Sindicatura de Comptes, la Intervenció General a qualsevol altre òrgan o institució.
12. Gestionar i confeccionar la nòmina de tot el personal adscrit en aquesta conselleria, sense perjudici de les facultats que tinguen atribuïdes altres departaments del Govern Valencià i exercirà les funcions de direcció, coordinació i control en aquesta matéria pel que fa a les diverses unitats de la conselleria que n'intervindran en el procés d'elaboració.
13. Realitzar estudis, informes i propostes en matèria d'atribucions del personal docent.
14. Gestionar els sistemes centrals informàtics del departament.
15. Elaborar i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, i també dictar resolucions, circulars i instruccions sobre aquestes.
16. Qualsevol altra que li encomane el conseller o li conferesquen les disposicions vigents.
Article quinze
1. Per a la realització de les seues funcions, la Direcció General de Règim Econòmic s'estructura en les unitats següents:
a) Servei de Programació Econòmica i Pressupostos.
b) Servei de Gestió Immobiliària i d'Inversions.
c) Servei de Gestió i Supervisió de Projectes i Construccions.
d) Servei de Gestió Econòmico-Administrativa.
2. Es adscrita a la Direcció General de Règim Econòmic la Unitat Central de Processament de Dades, amb nivell orgànic de servei, a la qual correspon la gestió dels sistemes informàtics centrals del departament.
Secció II De la Direcció General de Personal
Article setze La Direcció General de Personal és el centre directiu al qual, sota la superior direcció del conseller, correspon proposar i executar la política de personal de la conselleria i amb aquesta finalitat, i sense perjudici de la superior autoritat de personal que ostenta el secretari general, se li atribueixen les funcions següents:
1. Elaborar, informar i proposar els projectes de disposicions per a l'aprovació per l’òrgan competent, en matèria de règim jurídic de la funció pública docent no universitària.
2. Gestionar i mantenir les relacions per a assumptes de personal docent amb les organitzacions sindicals.
3. Programar la dotació dels recursos humans de caràcter docent no universitari del departament, d'acord amb les necessitats previstes en els plans d'actuació que elaboren els òrgans competents.
4. Dur el registre de personal docent no universitari, sense perjudici de les funcions que tinguen encomanades altres òrgans o departaments de la Generalitat Valenciana.
5. Proposar la classificació dels llocs de treball de caràcter docent dependents de la conselleria i, si escau, les modificacions que corresponga.
6. Elaborar i proposar l’oferta de treball públic docent per a l'aprovació pel Govern Valencià.
7. Dictar, dins l’àmbit de competència del departament, totes les resolucions i els actes administratius que siguen requerits en els procediments selectius per a l’ingrés en la funció pública docent no universitària, llevat de la convocatòria i aprovació de les bases, que es realitzarà per ordre del conseller.
8. Convocar, gestionar i resoldre els procediments per a la provisió de llocs de treball de caràcter docent que dependran de la conselleria.
9. Dur la gestió, informar, i si escau, resoldre els expedients sobre compatibilitats de personal docent, la competència dels quals tinga atribuïda la conselleria. '
10. Estudiar, proposar i desenrotllar mesures que tendiran a la millora de les condicions de treball i de la productivitat, sense perjudici de les atribucions que correspondran als òrgans competents de la funció pública.
11. Exercir les facultats disciplinàries pel que fa a tot el personal docent i no docent, depenent de la conselleria, llevat de les que l’ordenament jurídic reserve a altres òrgans.
12. Dirigir la gestió, i si escau, acordar la resolució dels assumptes relatius al personal del departament, sense perjudici de les facultats que legalment o reglamentàriament estiguen atribuïdes o s'atribuesquen a altres òrgans..
13. Emetre els informes i les propostes que procediran en els expedients sobre compatibilitats del personal no docent del departament.
14. Dictar circulars, instruccions i resolucions en matèries del seu àmbit funcional.
15. Qualsevol altra que li encomane el conseller o li conferesquen les disposicions vigents.
Article disset
1. Per a l’execució de les seues funcions, la Direcció General de Personal s'estructura en les unitats següents:
a) Area de Personal Docent.
b) Servei de Gestió i Règim Jurídic de Personal Docent.
c) Servei de Provisió de Llocs i Selecció de Personal Docent.
d) Registre de Personal Docent, amb categoria orgànica de servei.
e) Servei de Personal d'Administració General, Especial i Laboral.
2. Correspon a l’Area de Personal Docent impulsar i supervisar els assumptes relatius al personal dels centres docents, i coordinar l'activitat dels diversos serveis.
3. El cap d'Area de Personal Docent donarà suport immediat al Director General de Personal, portant a terme les - actuacions que aquest li encomane.
Secció III De la Direcció General de Centres Docents
Article divuit
La Direcció General de Centres Docents és el centre directiu al qual correspon la proposta i l’execució, sota la direcció superior del conseller, de la política en matèria de centres educatius de nivells no universitaris, i amb aquesta finalitat se li atribueixen les funcions següents:
1. L'elaboració i la proposta de criteris per a l’ordenació del règim jurídic administratiu i econòmic dels centres docents, i també l’execució i l'aplicació d'aquells.
2. L'estudi i la proposta de dotació de mitjans personals i materials dels centres docents, i també l’elaboració de les plantilles de professors de cada centre educatiu, d'acord amb les necessitats d'escolarització i dels serveis educatius que s'han d'oferir.
3. L'estudi i la proposta de creació, modificació, transformació i supressió de centres docents públics.
4. La proposta d'autorització, reconeixement, homologació, transformació, modificació o supressió de centres educatius privats.
5. L'exercici de les facultats en matèria de règim disciplinari i sancionador en relació amb els centres educatius, sense perjudici de les que l’ordenament jurídic atribuirà al conseller.
6. El registre dels centres educatius.
7. La celebració, la gestió i la resolució dels concerts amb els titulars de centres educatius privats.
8. L'expedició de títols i diplomes de nivell no universitari la competència de la qual corresponga a la conselleria i la gestió en matèria de beques i ajudes a l'estudi dins l'àmbit no universitari.
9. La planificació, l'ordenació i l'execució d'actuacions relatives a transports i menjadors escolars, centres de vacances escolars, escoles-hogar i d'altres de naturalesa anàloga.
10. L'elaboració, l’informe i la proposta de les disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, i també dictar resolucions, circulars o instruccions sobre aquestes.
11. Qualsevol altra que el conseller li encomane o que li atribuesquen les disposicions vigents.
Article dinou
Per a l’execució de les seues funcions, la Direcció General de Centres Docents s'estructura en les unitats següents:
a) Servei de Centres Públics.
b) Servei de Centres Privats.
c) Servei de Planificació i Estadística.
d) Servei de Títols i Programes Complementaris.
Secció IV De la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa
Article vint
La Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa és el centre directiu al qual correspon la proposta i l’execució, sota la direcció superior del conseller, de la política d'ordenació, experimentació i innovació educativa de nivell no universitari, i també la de formació i perfeccionament del professorat no universitari. Amb aquesta finalitat se li atribueixen les funcions següents:
1. L'elaboració i la proposta dels currículums educatius i l’establiment dels criteris i de les orientacions per al desenrotllament i aplicació d'aquests.
2. La promoció, l’elaboració i la difusió de projectes i materials curriculars.
3. La determinació dels criteris que han de regir per a l’elaboració de projectes i materials curriculars, i també l'autorització d'aquests.
4. L'ordenació i l’execució de plans i programes educatius.
5. L'autorització de programes experimentals que es realitzen en centres educatius.
6. La regulació, l’ordenació, la promoció i la gestió dels serveis d'orientació i suport escolar.
7. La formulació de criteris i directrius pedagògiques pel que fa als requisits i a les característiques dels centres docents, equipament escolar i material didàctic.
8. L'estudi, l’elaboració i la proposta de les condicions tècnico-pedagògiques que haurà de tenir el personal docent i el desplegament de la seua activitat.
9. La introducció de tecnologies noves en l’educació.
10. L'elaboració i l’execució de programes i activitats de formació del professorat.
11. L'estudi, la proposta i l’execució de plans d'actuació per a l’efectivitat plena de la cooficialitat del valencià en el sistema educatiu.
12. La direcció, l’ordenació i la gestió dels centres de professors.
13. Elaborar, informar i proposar les disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, i també dictar resolucions, circulars i instruccions sobre aquestes.
14. Qualsevol altra que el conseller li encomane o que li atribuesquen les disposicions vigents.
Article vint-i-u
1. Per al desplegament i l’execució de les funcions, la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa s'estructura en les unitats següents:
a) Area de Formació Professional.
b) Servei d'Ordenació Acadèmica.
c) Servei de Programes Curriculars.
d) Servei d'Ensenyaments en Valencià.
e) Servei de Formació del Professorat.
2. A l’Area de Formació Professional correspon la proposta, la tramitació i la gestió dels assumptes relatius a aquesta modalitat de l’ensenyament i també la coordinació dels altres serveis de la mateixa direcció general en allò que efecte la formació professional.
3. El cap de l’Area de Formació Professional prestarà suport immediat al director general d'Ordenació i Innovació Educativa, portant a terme les actuacions que aquest li encomane.
Secció V De la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació
Article vint-i-dos
La Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació és el centre directiu al qual correspon, sota la direcció superior del conseller, proposar, gestionar i executar la política en matèria d'ensenyaments universitaris i investigació, i amb aquesta finalitat li atribueixen les funcions següents:
1. Estudiar, analitzar i proposar el procediment i mitjans de finançament dels recursos que els centres universitaris i d'investigació en consideren necessaris per al desplegament de les finalitats, de conformitat amb les normes pressupostàries.
2. Elaborar els estudis sobre les partides pressupostàries destinades al finançament dels centres universitaris i d'investigació, dins l’àmbit de la programació plurianual.
3. Formular la proposta de taxes i preus dels estudis universitaris conduents a titulacions oficials.
4. Dur la gestió de beques i ajudes a la investigació, i també les relatives a estudis de nivell universitari la competència dels quals corresponga a la Generalitat Valenciana.
5. Elaborar els estudis per a la formulació de la política universitària i d'investigació, de manera que, respectant l'autonomia universitària, responga a les necessitats socials econòmiques i científiques de la Comunitat Valenciana.
6. Tramitar les propostes de creació, supressió, modificació, adscripció i integració, segons corresponga, d'universitats, facultats, escoles tècniques superiors, escoles universitàries, instituts universitaris, col·legis universitaris i col·legis majors; i també d'aquells altres centres universitaris la creació dels quals no corresponga a les universitats.
7. Programar i ordenar la investigació científica i proposar la creació dels òrgans i la infrastructura necessària per a aquesta.
8. Proposar l’establiment i la coordinació de relacions en matèria d'universitats i investigació amb organismes de l'Administració de l’Estat, d'altres comunitats autònomes i de l’estranger.
9. Elaborar informar i proposar les disposicions sobre matèries dins el seu àmbit funcional, i també dictar resolucions, circulars i instruccions sobre aquestes.
10. Qualsevol altra que li encomane el conseller o que li atribuesquen les disposicions vigents.
Article vint-i-tres
Per al desplegament i l’execució de les seues funcions, la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació s'estructura en les unitats següents:
a) Servei de Coordinació i Programació Universitària.
b) Servei de Política Científica.
Secció VI De la Direcció General de Política Lingüística
Article vint-i-quatre
La Direcció General de Política Lingüística és el centre directiu al qual, sota la direcció superior del conseller, correspon la proposta i l’execució de la política lingüística amb vista a la normalització, la promoció i l’ús del valencià, i amb aquesta finalitat se li atribueixen les funcions següents:
1. Informar, proposar i, si escau, elaborar els projectes de normes i disposicions en matèria d'ús i promoció del valencià, i realitzar-ne el seguiment i l'avaluació de l'aplicació.
2. Proposar a la Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l’Us del Valencià els acords relatius a l’ús oficial del valencià dins l’àmbit de les administracions públiques i de les entitats i institucions públiques que en depenen.
3. Impulsar l’ús del valencià en les administracions públiques.
4. Assessorar les administracions públiques en tot allò relatiu a l’ús del valencià i en la formació i el perfeccionament del seu personal en matèria lingüística.
5. Dur a terme actuacions de promoció social del valencià amb caràcter general i sectorial.
6. Dirigir i realitzar cursos i activitats per a l’extensió de coneixements del valencià, tant dins l’àmbit de la Comunitat Valenciana com en l’exterior d'aquesta.
7. Dirigir la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, organitzar la celebració de les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements del valencià i gestionar-ne l’expedició.
8. Realitzar i fomentar estudis sobre la situació social del valencià en els diferents àmbits d'ús oficial i no oficial.
9. Realitzar i fomentar estudis sobre el valencià actual, relatius als llenguatges específics diversos i assessorar les institucions i els particulars.
10. Vetllar pel compliment de la legislació vigent sobre la llengua.
11. Assessorar en l’exercici dels drets lingüístics reconeguts per l’ordenament jurídic, i també rebre i canalitzar, dins l’àmbit administratiu, les reclamacions per discriminació lingüística.
12. Promoure l’establiment de convenis de col·laboració amb altres administracions públiques, ens autònoms, empreses i associacions privades, per a l'aplicació i foment de l’ús del valencià.
13. Dictar resolucions, circulars i instruccions en matèria d'àmbit funcional.
14. Qualsevol altra que li encomane el conseller o li conferesquen les disposicions vigents.
Article vint-i-cinc
Per a l’execució de les seues funcions, la Direcció General de Política Lingüística s'estructura en les unitats següents:
a) Servei d’Investigació i Estudis Sociolingüístics.
b) Servei d'Assessorament Lingüístic i Traducció.
c) Servei de l’Us Oficial i Acreditació de Coneixements del Valencià.
d) Servei de Promoció Social del Valencià.
Secció VII De la Direcció General de Patrimoni Artístic
Article vint-i-sis
La Direcció General de Patrimoni Artístic és el centre directiu al qual correspon, sota la direcció superior del conseller, la proposta i l’execució de la política en matèria de conservació, protecció, difusió i enriquiment del patrimoni artístic de la Comunitat Valenciana. Amb aquesta finalitat se li atribueixen les funcions següents:
1. La conservació, l’estudi, la defensa i la restauració del patrimoni artístic moble, arquitectònic, arqueològic i etnològic.
2. La promoció de les arts plàstiques, i també la protecció i ajuda d'aquestes.
3. La regulació, protecció, ajuda i, si escau, gestió de museus, monuments històrico-artístics i d'altres centres de dipòsit artístic, dins l’àmbit funcional del departament.
4. La promoció i la difusió del coneixement del patrimoni artístic i la incorporació dels béns d'aquest a usos actius i respectuosos amb la seua naturalesa.
5. L'exercici de les facultats de vigilància i tutela del patrimoni històrico-artístic, inclòs el règim sancionador, d'acord amb el que preveu l’ordenament jurídic.
6. La tramitació i gestió d'expedients relatius a béns d'interés cultural.
7. L'estudi, l’elaboració i la proposta de disposicions sobre les matèries del seu àmbit funcional i també dictar resolucions, circulars i instruccions sobre aquestes.
8. Qualsevol altra que li encomane el conseller o que li atribuesquen les disposicions vigents.
Article vint-i-set
Per al desplegament i l'execució de les funcions, la Direcció General de Patrimoni Artístic s'estructura en les unitats següents:
a) Servei de Patrimoni Arquitectònic.
b) Servei de Patrimoni Arqueològic i Etnològic.
Servei de Belles Arts i Museus.
Secció VIII De la Direcció General de Promoció Cultural
Article vint-i-vuit
La Direcció General de Promoció Cultural és el centre directiu al qual correspon, sota la direcció superior del conseller, la proposta i l’execució de la política cultural. Amb aquesta finalitat se li atribueixen les funcions següents:
1. La promoció, la difusió i l’extensió de la cultura i d'una manera especial d'aquelles manifestacions culturals que més s'identifiquen amb la personalitat històrica pròpia de la Comunitat Valenciana.
2. La conservació, la restauració, l’estudi, la classificació i la publicació d'arxius, públics i privats, que formen part del patrimoni històric valencià.
3. La regulació, la protecció, l'ajuda, i si escau, la gestió d'arxius, biblioteques i hemeroteques, dins l’àmbit funcional del departament.
4. L'exercici de les atribucions que corresponen al departament en matèria de llibres, llevat de les que corresponen a l'Administració educativa en matèria de llibres de text.
5. L'estudi, l’enriquiment, la conservació i la restauració del patrimoni bibliogràfic i documental de la Comunitat Valenciana, i també l’exercici de les facultats per a la vigilància i la tutela d'aquest, inclòs el règim sancionador, d'acord amb el que preveu l’ordenament jurídic.
6. L'exercici de les funcions assignades al departament en matèria de dipòsit legal d'obres impreses i registre de la propietat intel·lectual.
7. La promoció i l'ajuda a la creació literària, a l'activitat editorial valenciana i a totes les manifestacions de caràcter cultural que es despleguen dins l’àmbit de la Comunitat Valenciana. -
8. La promoció, l'ajuda i l’inventari d'entitats i associacions culturals i artístiques.
9. La promoció, ajuda i difusió cultural de tantes activitats com es realitzen per qualsevol mitjà d'expressió artística i en qualsevol sector social.
10. L'estudi, l’elaboració i la proposta de normes i disposicions sobre les matèries del seu àmbit funcional, i també dictar resolucions, circulars i instruccions sobre aquestes.
11. Qualsevol altra que li encomane el conseller o que li atribuesquen les disposicions vigents.
Article vint-i-nou
Per al desplegament i l’execució de les seues funcions, la Direcció General de Promoció Cultural s'estructura en les unitats següents:
a) Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental.
b) Servei de Promoció i Difusió Cultural.
Secció IX De la Direcció General de l’Esport
Article trenta
La Direcció General de l’Esport és el centre directiu al qual, sota la direcció superior del conseller, correspon proposar i executar la política sobre esports, i amb aquesta finalitat se li atribueixen les funcions següents:
1. Promoure i impulsar l'associacionisme esportiu i la coordinació i el control de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, i també acordar la inscripció dels clubs, de les federacions i d'altres associacions esportives, en el registre d'entitats esportives, i també l'aprovació dels seus estatuts i reglaments.
2. Promoure, fomentar i realitzar activitats i manifestacions encaminades a la pràctica esportiva generalitzada.
3. Planificar i desplegar la infrastructura esportiva, mantenir actualitzat el cens de l’equipament esportiu existent, i també vetllar pel compliment de la normativa en matèria d'instal·lacions esportives.
4. Exercir les atribucions que tinga assignades en matèria d'acreditació, de formació i titulació de tècnics esportius.
5. Coordinar i tutelar la tecnificació esportiva de la Comunitat Valenciana.
6. Elaborar, informar i proposar les disposicions sobre l’esport i també dictar resolucions, circulars i instruccions relatives a matèries del seu àmbit funcional.
7. Qualsevol altra que li encomane el conseller o que li atribuesquen les disposicions vigents.
Article trenta-u
Per al desplegament i l'execució de les seues funcions, la Direcció General de l'Esport s'estructura en les unitats següents:
a) Servei d'Infrastructures i Equipament Esportiu.
b) Servei de Promoció de l'Esport.
TITOL III De les direccions territorials
Article trenta-dos
1. Com a expressió del principi de desconcentració administrativa, en cadascuna de les capitals de província de la Comunitat Valenciana s'estableix la Direcció Territorial de Cultura i Educació, sota la dependència orgànica del secretari general i amb competència dins el territori de la província respectiva.
2. Les direccions territorials depenen funcionalment dels diversos centres directius de la conselleria, segons l’índole de la matèria.
Article trenta-tres
1. Al capdavant de cada direcció territorial està el Director Territorial de Cultura i Educació com a representant permanent de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència dins el territori respectiu.
2. Correspon al director territorial el comandament de tots els serveis, els programes i les activitats que despleguen els òrgans, les unitats i els centres dependents o integrats en la direcció territorial, i n'exerceix les funcions de direcció, coordinació i control. El director territorial és l’òrgan de relació ordinària i regular entre les unitats, els centres i les dependències territorials i els serveis centrals del departament.
Article trenta-quatre
1. Correspon al director territorial vetllar-ne pel desplegament adient de les funcions pròpies de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència dins l’àmbit territorial.
2. El director territorial exerceix les funcions que li atribueixen les disposicions vigents, i també les que expressament li deleguen els òrgans directius competents.
3. Contra els actes i les resolucions del Director Territorial de Cultura i Educació, pot interposar-se recurs davant el secretari general o el director general competent per raó de la matèria, sense perjudici de les excepcions que establiran les disposicions legals.
Article trenta-cinc
1. Les direccions territorials d'Alacant i València s'estructuren en les unitats següents:
a) Secretaria Territorial.
b) Servei Territorial de Cultura.
c) Servei Territorial d'Educació.
d) Unitat Territorial d'Inspecció Educativa.
2. La Direcció Territorial de Castelló s'estructura en les unitats següents:
a) Secretaria Territorial.
b) Servei Territorial de Cultura i Educació.
c) Unitat Territorial d'Inspecció Educativa.
3. En el desenrotllament de l’estructura orgànica de les direccions territorials, es tindran en compte les característiques peculiars que en cadascuna d'aquestes concórreguen, d'una manera especial pel que fa al volum de població i d'activitat que s'ha de realitzar dins l’àmbit territorial respectiu.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
1. L'Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música (IVAECM), l’Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i l’Institut Valencià de la Dona, són entitats de dret públic adscrites a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència segons que en disposen les lleis de creació. El Conseller de Cultura, Educació i Ciència podrà desenrotllar reglamentàriament aquesta adscripció i establir les funcions de coordinació que se'n deriven.
2. La menció que l'article sisé de la Llei de la Generalitat Valenciana 9/1986, de 30 de desembre, fa del Director General de Cultura, com a vocal nat del consell rector de l’IVAECM, es referirà al Director General de Promoció Cultural.
Segona
La Secretaria Tècnica del Consell Escolar Valencià dependrà orgànicament del secretari general de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i funcionalment del president del consell esmentat.
Tercera
La dependència orgànica i funcional del patronat d'El Palmerar d'Elx, que la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1986, de 9 de maig, de Tutela d'El Palmerar d'Elx, estableix pel que fa a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, s'articula mitjançant la Direcció General de Patrimoni Artístic.
Quarta
1. Les mencions que, en les disposicions vigents, en la data de promulgació d'aquest reglament, es facen pel que fa a les direccions generals de Cultura, de Patrimoni Cultural o d'instituts culturals, es referiran a la Direcció General de Patrimoni Artístic o a la Direcció General de Promoció Cultural, segons corresponga d’acord amb l’àmbit funcional respectiu que aquest decret els atribueix.
2. De la mateixa manera, les referències a la Direcció General de Règim Econòmic i de Personal es referiran, respectivament, a la Direcció General de Règim Econòmic o a la Direcció General de Personal, segons procedesca per l’índole de la matèria.
3. Igualment aquelles mencions que en les normes vigents facen referència a la Direcció General de Centres i Promoció Educativa i a la Direcció General d'Esports, es faran, respectivament, a la Direcció General de Centres Docents i a la Direcció General de l’Esport.
Cinquena
Es modifica l'article quart del Decret 47/1989, de 4 d'abril, del Govern Valencià, pel qual són regulades les funcions, la composició i l'organització de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, que és redactat de la manera següent:
«Article quart
U. La composició de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià és la següent:
a) President: El director general de Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
b) Vice-president: Un funcionari de la Direcció General de Política Lingüística, nomenat pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència, a proposta del titular d'aquesta Direcció General.
c) Un vocal, nomenat pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència, a proposta del director de l’Institut Valencià d'Administració Pública.
d) Un vocal ' en representació de cadascuna de les universitats de la Comunitat Valenciana, nomenats pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència, a proposta dels rectors respectius.
e) Deu vocals nomenats pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència, a proposta del director general de Política Lingüística, entre persones de prestigi relacionades amb l’ensenyament i la difusió del valencià.
f) Secretari, sense vot: Un funcionari de la Direcció General de Política Lingüística, designat pel seu titular que podrà ser lliurement destituït pel mateix òrgan que el va nomenar.
Dos. El mandat del vice-president i dels vocals durarà tres anys, al terme del qual podran ser renovats».
Sisena
Es modifica l'article tercer del Decret 178/1988, de 15 de novembre, del Govern Valencià, pel qual s'establí la composició i les funcions de la Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l’ús del Valencià i és redactat de la manera següent:
«Article tercer
U. La Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l’ús del Valencià està integrada pels membres següents:
President: el Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
Vocals:
- els secretaris generals de cadascuna de les conselleries de la Generalitat Valenciana.
- el Director de l’Institut Valencià d'Administració Pública.
Secretari: el Director General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Dos. La Secretaria Administrativa de la Comissió s'adscriu a la Presidència de la Generalitat, que designarà el funcionari que se'n farà càrrec.
Tres. El president de la Comissió podrà convocar els directors generals de les conselleries, i també els directors d'empreses públiques i organismes autònoms de la Generalitat Valenciana, quan l’índole dels assumptes de l’ordre del dia ho exigirà, els quals participaran en les sessions de la Comissió amb veu però sense vot.
Quatre. La Comissió podrà acordar, quan els assumptes a debat ho aconsellaran, l'assistència d'altres persones que li assessoraran, amb veu però sense vot».
DISPOSICIO TRANSITORIA
En tant no es desenrotlle aquest reglament, seguira en vigor les actuals estructures orgàniques de nivell inferior a les regulades en el mateix, sin prejudici d'una nova adscripció als centres directius que corresponga.
DISPOSICIONS DEROGATORIES
Primera
Són derogats els Decrets del Govern Valencià 95/1987, de 17 d'agost, i 84/1988, de 20 de juny, pels quals es va aprovar i modificar, respectivament, el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Segona
Igualment es deroga el Decret del Govern Valencià 50/1991, de 27 de març, pel qual es va adscriure la Direcció General de Política Lingüística.
Tercera
També son derogats els articles tercer, quart, cinqué i sisé del Decret d’1 d'abril de 1980, pel qual es regula l’exercici de les competències transferides per l'administració de l’Estat en matèria de cultura, que d'ara endavant seran exercides per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència en la manera i mitjançant els centres directius i les unitats administratives que determinen aquest reglament i les disposicions que el desenrotllen.
Quart
Així mateix són derogades totes les disposicions de categoria igual o inferior que s'oposen a aquest reglament.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es facultat el Conseller de Cultura, Educació i Ciència per dictar les disposicions d'aplicació i desenrotllament d'aquest reglament.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 20 de juliol de 1992.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
ANDREU LOPEZ I BLASCO

linea