diari

Decret 50/1991, de 27 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'adscriu la Direcció General de Política Lingüística a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i se n'estableixen les funcions i l'estructura.

(DOGV núm. 1517 de 09.04.1991) Ref. Base de dades 0848/1991

Decret 50/1991, de 27 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'adscriu la Direcció General de Política Lingüística a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i se n'estableixen les funcions i l'estructura.
L'Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 7, estableix l’oficialitat del valencià i del castellà a la Comunitat Valenciana, i atorga especial protecció i respecte a la recuperació del valencià, i és la Generalitat Valenciana l’encarregada, per manament estatutari, de garantir l’ús normal i oficial de les dues llengües i adoptar les mesures necessàries per a assegurar-ne el coneixement.
La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Us i Ensenyament del Valencià, declara el valencià llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i disposa les mesures pertinents per tal d'impulsar l’ús del valencià en tots els camps de la societat.
El Govern Valencià ha assumit la direcció i la coordinació de la política lingüística i ha actuat de dinamitzador i capdavanter en establir mesures de promoció de l’ús del valencià, especialment en l’ensenyament i en l'Administració, com a vehicles de recuperació. El Pla Triennal per a la Promoció de l’ús del Valencià a la Comunitat Valenciana, aprovat el 12 de març de 1990 pel Govern Valencià, donà un nou impuls per tal d'afermar els avanços aconseguits i posà de manifest la voluntat de progressar en el compliment del manament estatutari de la plena oficialitat del valencià i la recuperació i prestigi d'aquest.
La Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici de 1991, en la disposició addicional desena, crea la Direcció General de Política Lingüística i estableix que assumirà les tasques de normatització derivades de les competències reconegudes en l’Estatut d’autonomia i regulades per la Llei d'ús i Ensenyament del Valencià, especialment en tot allò referit a l’ús social de la llengua.
En atenció d'aquests motius, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en la reunió del dia 27 de mare de 1991.
DECRETE:
Article primer
La Direcció General de Política Lingüística, creada per la disposició addicional desena de la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici de 1991, s'adscriu a la Conselleria de Cultura, Educació i. Ciència.
Article segon
1. Corresponen al Director General de Política Lingüística les funcions que determina l'article 76 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.
2. La Direcció General de Política Lingüística assumeix-les funcions de promoció i ús del valencià que, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana són regulades per la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Us i Ensenyament del Valencià i, d'una manera especial, les següents:
a) La proposta i l’execució, sota la direcció superior del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, de la política lingüística.
b) Fer informes sobre els projectes de normativa que despleguen la Llei d'ús i Ensenyament del Valencià..
c) Proposar a la Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l’ús del Valencià la presa d'acords respecte a l’ús oficial del valencià en l’àmbit de les administracions públiques, i de les corporacions i les institucions, públiques que corresponga.
d) Dinamitzar l’ús del valencià en les administracions públiques.
e) Assessorar els departaments de les administracions públiques pel que fa a documents, redacció, retolació, cursos i reciclatge de funcionaris, i, en general, en tot allò que fa referència al valencià.
f) Realitzar actuacions de promoció de l’ús social del valencià amb caràcter general i sectorial.
g) Realitzar cursos de promoció del coneixement del valencià.
h) Dirigir la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, i expedir els certificats oficials administratius corresponents.
i) Realitzar i fomentar estudis sobre la situació social del valencià «en els diferents àmbits. d'ús.
j) Realitzar i fomentar estudis sobre el valencià actual quant als diversos llenguatges específics, i assessorar les institucions i els particulars.
k) Impulsar el compliment, de la legislació vigent sobre la llengua.
l) Assessorar en l’exercici dels drets lingüístics reconeguts per l’ordenament, jurídic.
m) Promoure l’establiment de convenis de col·laboració amb unes altres administracions públiques, ens autònoms, empreses i associacions privades, per a l'aplicació i el foment de l’ús del valencià.
Article tercer
Per al desplegament de les seues funcions correspon a la Direcció General de Política Lingüística la gestió dels crèdits que el Conseller de Cultura, Educació i Ciència li encomanarà mitjançant l'aprovació del quadre de gestió del pressupost.
Article quart
La Direcció General de Política Lingüística s'estructura en l’Area de Coordinació Lingüística, de què depenen les unitats administratives següents:
a) Servei d'Estudis i Investigació Sociolingüística.
b) Servei d'Us Oficial i Assessorament del Valencià.
c) Servei de Promoció Social i Cultural del Valencià.
Article cinquè
Es modifica l'article 9 del Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, aprovat pel Decret 95/1987, de 17 d'agost, i modificat pel Decret 84/1988, de 20 de juny, tots dos del Consell de la Generalitat Valenciana, que queda redactat en els termes següents:
«Article nové
Les direccions generals de la Conselleria són les següents:
- Direcció General de Règim Econòmic i de Personal.
- Direcció General de Centres i Promoció Educativa.
- Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
- Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació.
- Direcció General de Patrimoni Cultural.
- Direcció General d'Instituts Culturals.
- Direcció General d'Esports.
- Direcció General de Política Lingüística».
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Se suprimeix el Gabinet d'ús del Valencià, i els mitjans personals i materials d'aquest passen a integrar-se en la Direcció General de Política Lingüística, a la qual s'adscriu el programa pressupostari i els llocs de treball d'aquell.
Segona
Les actuals unitats del Gabinet d'ús del Valencià, anomenades d'Estudis i Planificació, d'assessorament Lingüístic i de Promoció del Valencià, passen a ser, respectivament, els serveis d'Estudis i Investigació Sociolingüística, d'ús Oficial i Assessorament del Valencià, i de Promoció Social i Cultural del Valencià.
Tercera
Es modifica el Decret 47/1989, de 4 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regularen les funcions, la composició i l’organització de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, de la manera següent:
a) La Junta s'adscriu a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística.
b) El president de la Junta és el Director General de Política Lingüística i el Vice-president és el Cap de l’Area de Coordinació Lingüística.
Quarta
Es modifica l'article 3 del Decret 178/1988, de 15 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'establí la composició i les funcions de la Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l’ús del Valencià, de la manera següent:
a) Es membre de la Comissió Interdepartamental esmentada el Director General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en lloc del Cap del Gabinet d'ús del Valencià suprimit per aquest decret.
b) Farà de Secretari de la Comissió el Director General de Política Lingüística.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Es deroga l'article 11 i el segon incís de l'article 10.3 del Decret 95/1987, de 17 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual fou aprovat el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i també qualsevol disposició d'igual o inferior categoria d'aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
U Conselleria d'Economia i Hisenda realitzarà les modificacions pressupostàries que calguen per a l’execució d'aquest decret.
Segona
S'autoritza el Conseller de Cultura, Educació i Ciència perquè dicte les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució d'aquest decret.
Tercera
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 27 de març de 1991.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
ANTONIO ESCARRE I ESTEVE

linea