diari

DECRET 97/2000, de 13 de juny, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 255/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen les normes higienicosanitàries i de seguretat de les piscines d'ús col·lectiu i dels parcs aquàtics. [2000/5125]

(DOGV núm. 3774 de 19.06.2000) Ref. Base de dades 2017/2000

DECRET 97/2000, de 13 de juny, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 255/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen les normes higienicosanitàries i de seguretat de les piscines d'ús col·lectiu i dels parcs aquàtics. [2000/5125]
L'experiència acumulada en els últims anys en relació amb el tràmit de l'autorització administrativa de reobertura de les piscines d'ús col·lectiu i dels parcs aquàtics, fa necessari agilitar-lo amb la finalitat d'aconseguir la màxima celeritat administrativa. Al mateix temps, cal aclarir i matisar certs aspectes del tràmit, adaptant-lo al que s'estableix en el nostre ordenament jurídic.
També resulta convenient introduir modificacions de caràcter tècnic, que l'experiència obtinguda en l'aplicació del Decret 255/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià, i els últims avanços tecnològics assolits en aquest sector fan aconsellables.
Finalment, cal tenir en compte que els recursos hídric no són una font inesgotable, i per tant cal prendre en consideració limitacions preventives que garantisquen que l'aigua arribe a tothom en quantitat suficient i amb la qualitat necessària.
Per tot això, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques i del conseller de Medi Ambient, després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 13 de juny de 2000,
DECRETE
Article únic
S'introdueixen en els articles, apartats i annexos del Decret 255/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen les normes higienicosanitàries i de seguretat de les piscines d'ús col·lectiu i dels parcs aquàtics, que a continuació s'enumeren, les modificacions que s'indiquen i que s'incorporen al decret en els termes següents:
Article 2: S'hi inclou un sisé apartat:
«Article 2.6
Les piscines d'ús col·lectiu així com els parcs aquàtics s'han d'inscriure en el Registre de Piscines d'Ús Col·lectiu i Parcs Aquàtics de la Comunitat Valenciana. Es faculta la Conselleria de Medi Ambient per a desplegar mitjançant una ordre l'establiment i les característiques d'aquest Registre».
Article 8: Es modifica la redacció de l'apartat 3:
«Article 8.3
En el cas de procedir de qualsevol altre origen, per a utilitzar-la com a aigua de bany cal obtenir l'autorització pertinent, que s'ha de sol·licitar amb periodicitat anual als serveis territorials de la Conselleria de Medi Ambient».
Article 10: S'hi inclou un cinqué apartat:
«Article 10.5
No obstant el que s'ha especificat en els apartats 2 i 3 sobre els temps de recirculació, l'autoritat competent pot requerir que els cicles tinguen un temps inferior als anteriors quan es comprove que amb els cicles actuals no es manté la correcta qualitat de l'aigua, d'acord amb el que s'indica en l'annex I.
Com a justificant del compliment dels temps de recirculació, a les sales de màquines, al costat dels mecanismes de depuració, hi ha de figurar, degudament protegit de la humitat i tots altres elements que puguen deteriorar-lo, un document firmat per un tècnic competent en què es reflectisquen amb detall les característiques del vas i dels elements de depuració que figuren en l'annex III».
Article 12: Es dóna una nova redacció a l'apartat 2:
«Article 12.2
L'aigua del vas ha de complir amb els requisits de qualitat establits en l'annex I».
Article 13: Es dóna una nova redacció a l'article:
«Article 13
L'aportació d'aigua nova als vasos ha de ser mínimament suficient per a garantir el manteniment de la qualitat de l'aigua i perquè es mantinga el nivell d'aigua necessari per al funcionament correcte del sistema de recirculació».
Article 15: Aquest article queda derogat.
Article 16: Es dóna una nova redacció a l'article:
«Article 16
La Conselleria de Medi Ambient és competent per a limitar la renovació i l'ompliment dels vasos, quan es donen les condicions d'escassesa del recurs hídric. Així com per a establir la periodicitat de buidatge en cas necessari».
Article 21: Se li dóna una nova redacció ampliant el contingut de l'apartat 2:
«Article 21.2
Almenys dues vegades al dia, en el moment d'obertura i en el de màxima concurrència, cal anotar en el llibre reglamentari els següents paràmetres:
– pH.
– mg/l de desinfectant (en el cas de tractament amb compostos de clor, cal especificar el clor lliure, clor total i combinat).
– Aigua depurada i aigua nova renovada en cada cas.
– A les piscines cobertes cal controlar, a més, la temperatura de l'aigua, la temperatura ambiental i la humitat relativa».
Article 22: Se li dóna una nova redacció i s'hi inclou un quart apartat:
«Article 22
1. L'autorització de la construcció o reforma de les piscines d'ús col·lectiu i parcs aquàtics, independentment que la titularitat d'aquestes siga pública o privada, correspon a l'ajuntament del municipi on es pretén ubicar, per a la qual cosa ha de presentar amb anterioritat a l'inici de les obres la documentació i el projecte degudament legalitzat, que ha de contenir amb detall tota la informació necessària que permeta conéixer-ne l'adequació al reglament que aprova el decret 255/1994 i a la present normativa.
Correspon a l'ajuntament, abans de l'inici de les obres, i de conformitat amb el que s'estableix en l'article 5 de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, enviar dos exemplars del projecte degudament legalitzat a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, que ha d'emetre els condicionaments de la llicència que siguen exigibles i que s'han d'incorporar obligatòriament a la llicència, a fi de protegir la seguretat de persones i béns.
2. L'esmentada Conselleria, una vegada emés l'informe sobre l'expedient, ha d'enviar el projecte al servei territorial corresponent de la Conselleria de Medi Ambient, que ha d'emetre un informe vinculant sobre les condicions higienicosanitàries.
Una vegada emesos els corresponents informes pels departaments autonòmics, així com pels serveis tècnics municipals, l'ajuntament ha de determinar la concessió, amb condicionants o sense, de la llicència, o bé la denegació d'aquesta.
3. Les corporacions locals i els esmentats departaments autonòmics competents en la matèria, poden exigir i reclamar al titular de la piscina d'ús col·lectiu o parc aquàtic l'aportació suplementària de dades o certificats acreditatius d'un tècnic competent, que estimen convenients i indispensables per a un coneixement correcte de les instal·lacions.
4. Una vegada atorgada la preceptiva autorització per l'ajuntament, el funcionament posterior de la instal·lació, de forma acorde amb el reglament aprovat en el Decret 255/1994, així com pel present decret de modificació, és una responsabilitat exclusiva dels titulars que han d'observar, per tant, les exigències derivades de l'esmentat reglament i totes altres disposicions concordants. Tot això, sense perjudici que l'administració establisca les mesures de vigilància que estime pertinents».
Article 23: Es modifica aquest article, que tindrà el contingut següent:
«Article 23
Les piscines d'ús col·lectiu i els parcs aquàtics que degudament autoritzats tanquen les seues instal·lacions als banyistes durant un període de temps superior a un any ininterromput, han de sol·licitar al respectiu ajuntament la llicència de reobertura, d'acord amb el que es disposa en l'article 9 de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives. L'ajuntament ha de requerir, abans de la concessió d'aquesta llicència, informes tècnics als departaments autonòmics competents en la matèria, que, tal com en l'article 22, són vinculants».
Article 24: Se li dóna una nova redacció i s'hi inclou un segon apartat:
«Article 24
1. Sense perjudici de les competències d'inspecció que les normes atribuïsquen a les corporacions locals, la Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per mitjà dels seus serveis territorials poden efectuar les visites de control que consideren necessàries pera comprovar el grau de compliment del reglament aprovat en el Decret 255/1994 i totes altres disposicions concordants, en funció de les competències respectives.
2. L'acta d'inspecció alçada s'entén com a notificació al titular. En el cas que s'hi reflectisquen anomalies, les correccions oportunes s'ha d'efectuar durant el termini assenyalat en l'acta. Si les infraccions no es corregeixen, l'expedient es tramitarà per la via sancionadora».
Article 31: Es modifica aquesta article, que tindrà el contingut següent:
«Article 31
1. Les piscines cobertes han de disposar de les instal·lacions necessàries que garantisquen la renovació contínua de l'aire del recinte, una humitat relativa mitjana compresa entre el 60% i el 70%, i un volum de 8 metres cúbics d'aire per metre quadrat de superfície de làmina d'aigua.
2. La temperatura de l'aigua ha d'estar compresa entre 24 i 28 graus centígrads. El límit màxim pot ser sobrepassat fins a un valor de 30 graus centígrads, quan els vasos estiguen destinats exclusivament al bany i ensenyament de la població infantil, persones de tercera edat i persones amb minusvalidesa.
La temperatura ambiental ha de ser superior a la de l'aigua de dos a quatre graus.
3. Aquestes piscines han de disposar d'equips que permeten la mesura dels diferents paràmetres assenyalats anteriorment.
4. En el disseny dels sistemes de calefacció i climatització, cal tenir en compte les especificacions tècniques contingudes en la normativa vigent relativa al Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE) i les seues instruccions tècniques complementàries (ITE)».
Article 32 bis: S'inclou un nou article:
«Article 32 bis
Les instal·lacions tècniques de les piscines referides a electricitat, subministrament d'aigua de consum públic, gas, instal·lacions de calefacció, climatització o aigua calenta sanitària, així com els equips de producció de calor, acumuladors, bombament i compressió, han d'estar subjectes, pel que fa la instal·lació, proves, conservació i tràmits administratius, al que estableixen els corresponents reglament específics. En qualsevol cas, els equips esmentats i els elements de regulació i control d'aquestes instal·lacions s'han d'emplaçar en una àrea inaccessible als usuaris de la piscina».
Article 35: Es modifica l'apartat 2, que tindrà la redacció següent:
«Article 35.2
La piscina entre 500 i 1000 metres quadrats de làmina d'aigua ha de tenir almenys dos socorristes.
La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques indicarà en cada cas el nombre de socorristes que han de tenir les piscines de més de 1000 metres quadrats de làmina d'aigua».
Article 46: Es modifica el paràgraf cinqué de l'apartat 2, que queda amb la següent redacció:
«Article 46.2-5
La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques indicarà en cada cas el nombre de socorristes que han de tenir els vasos de més de 1000 metres quadrats de làmina d'aigua».
Article 53: Se li dóna una nova redacció:
«Article 53
Les infraccions a les disposicions contingudes en la present normativa poden ser objecte de sancions administratives, després de la instrucció del corresponent expedient administratiu, sobre la base del principis establits en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, i de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, així com la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives.
Tot això, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d'altre ordre que hi puguen concórrer».
Annex I: Es realitza una modificació en l'apartat dels paràmetres fisicoquímics:
«Conductivitat (microsiemens/cm) a 20 ºC increment menor de 1000 microsiemens/cm de la de l'aigua d'ompliment».
Annex III: Queda derogat l'annex III que figura en el Decret 255/1994, i s'aprova un nou annex, el qual s'adjunta al present decret.
DISPOSICIÓ FINAL
El present decret entra en vigor l'endemà d'haver sigut publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 13 de junio de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,
CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA
El conseller de Medi Ambient,
FERNANDO MODREGO CABALLERO
ANNEX III
Certificat de característiques tècniques de la instal·lació de depuració
Piscina
Dimensions del vas:
Longitud: m
Amplària: m
Profunditat màxima: m
Profunditat mínima: m
Superfície total: m²
Volum total: m³
Capacitat de depuració:
Cabal d'aigua a filtrar: m³/h
Cabal de la bomba: m³/h
Tipus de filtre:
Velocitat de filtració: m/h
Superfície filtrant: m2
Diàmetre del filtre: mm
..., ... d ... de 20...
Nom:

linea