diari

DECRET 118/2001, de 26 de juny, del Govern Valencià, sobre estructura, funcionament i composició de la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana. [2001/X6576]

(DOGV núm. 4036 de 05.07.2001) Ref. Base de dades 2819/2001

DECRET 118/2001, de 26 de juny, del Govern Valencià, sobre estructura, funcionament i composició de la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana. [2001/X6576]
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 31.30, atribueix a la Generalitat Valenciana la competència exclusiva en matèria d'espectacles públics. Segons aquesta atribució competencial va ser dictada la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, la qual, en l'article 36, crea la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, configurant-la com a òrgan consultiu, d'estudi i assessorament de les activitats relacionades amb el contingut de l'esmentada llei.
Pel Decret 100/1991, de 10 de juny, del Govern Valencià, va ser regulada l'estructura, el funcionament i la composició de la Comissió abans esmentada.
El temps transcorregut des de l'entrada en vigor i les innovacions que la societat ha tingut, la complexitat de la problemàtica que comporta el sector de l'oci, ha determinat que cal adequar la representació en la Comissió d'una forma més d'acord amb la realitat social.
Per tot el susdit, s'ha considerat convenient la redacció d'aquest nou decret, on quede regulada la nova composició de la Comissió d'Espectacles i Activitats, recreatives de la Comunitat Valenciana, per tal de configurar aquest òrgan consultiu, d'estudi i assessorament, plenament representatiu del sector de l'oci de la Comunitat Valenciana, i que amb el seu treball contribuïsca a l'ordenació del sector.
Per tot això, i en virtut de les atribucions conferides pels articles 38 i 40 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques, oïts els representants dels sectors afectats, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 26 de juny de 2001,
DECRETE
Article1. Caràcter de la Comissió
La Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana és l'òrgan consultiu d'estudi i assessorament de les activitats que es troben dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives que, realitzades o situades al territori de la Comunitat Valenciana, vagen dirigides al públic en general o siguen capaços de congregar-lo.
Article 2. Composició de la Comissió
1. La Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana estarà integrada pels membres següents:
– President: la presidència de la Comissió recaurà en el conseller de Justícia i Administracions Públiques, el qual podrà delegar-la en el vicepresident.
– Vicepresident: la vicepresidència serà exercida pel director general d'Interior, el qual podrà delegar aquesta en el cap de l'Àrea d'Interior.
– Vocals: els vocals seran els següents:
A) Cinc representants de l'administració autonòmica:
. El director d'Educació i Qualitat Ambiental, de la Conselleria de Medi Ambient o, en representació seua, un funcionari amb categoria orgànica, com a mínim, de cap de servei.
. El director general d'Arquitectura i Habitatge, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports o, en representació seua, un funcionari amb categoria orgànica , com a mínim, de cap de servei.
. El director general de l'Esport, de la Conselleria de Cultura i Educació o, en representació seua, un funcionari amb categoria , com a mínim, de cap de servei.
. El director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de la Conselleria de Benestar Social o, en representació seua, un funcionari amb categoria orgànica, com a mínim, de cap de servei.
. El president executiu de l'Agència Valenciana de Turisme o, en representació seua, un funcionari amb categoria orgànica, com a mínim, de cap de servei.
B) Quatre representants de l'administració Local, designats per l'associació d'entitats locals d'àmbit comunitari amb major implantació, en concret la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
C) Quatre representants de les associacions empresarials del sector, designats pels òrgans de govern de cadascuna de les associacions empresarials de la Comunitat Valenciana.
D) Quatre representants de les organitzacions sindicals de major representativitat en aquest àmbit.
E) Un representant de les associacions de veïns de la Comunitat Valenciana, designat per les associacions amb major implantació a la Comunitat Valenciana.
F) Un representant de les associacions de consumidors de la Comunitat Valenciana.
– La Secretaria de la Comissió serà exercida per un funcionari amb categoria de cap de Servei, de la Direcció General d'Interior, qui actuarà amb veu però sense vot.
2. Quan la naturalesa dels assumptes ho requerisca la Comissió podrà convocar a aquells experts en matèries específiques que estime oportú. Aquests experts podran incorporar-se als treballs de les seccions o grups de treball i presidir-los, si és procedent.
Article 3. Substitucions
1. A l'efecte de garantir el funcionament de la Comissió, podran designar-se suplents dels membres representants de l'administració autonòmica, per als casos de vacant, absència o malaltia.
2. En els mateixos supòsits, podran substituir als membres titulars, elegits per les institucions o les associacions representatives del sector, els membres suplents, designats igualment per les mateixes institucions o associacions a les quals representen.
Article 4. Règim jurídic dels membres
Els membres de la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana hauran d'exercir el seu càrrec atenent a la finalitat per a la qual han sigut designats, de conformitat amb la Llei 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives i el present Reglament.
Article 5. Pèrdua de la condició de membre
Es perdrà la condició de membre de la Comissió per alguna de les causes següents:
a) Renúncia, la qual tindrà efectivitat en el moment en què es comunique a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
b) Cessament dels representants de l'administració.
c) Revocació per part de qui va fer el nomenament.
d) Pèrdua sobrevinguda de les condicions que van motivar la designació per al càrrec o els requisits establits per a ser designats.
Article 6. Funcions de la Comissió
La Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana d'acord amb el que disposa la Llei 2/1991, de 18 de febrer, exercirà les següents funcions:
a) Actuar com a òrgan consultiu en aquelles qüestions que afecten la seguretat de les persones i béns i, en general, la defensa dels interessos del públic pel que fa a espectacles i activitats recreatives.
b) Informar les disposicions de caràcter general que es dicten en matèria d'espectacles i activitats recreatives, i l'informe serà preceptiu quan les disposicions d'aquest caràcter regulen els horaris i el catàleg d'espectacles i activitats recreatives.
c) Assessorar i informar els òrgans administratius i associacions més representatives en aquesta matèria.
d) Estudiar les iniciatives i propostes tendents de millorar les condicions de seguretat dels locals i establiments públics afectats per aquesta normativa.
e) Assumir les funcions que li siguen atribuïdes per disposicions legals o reglamentàries.
Article 7. Funcionament de la Comissió
1. La Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana es reunirà, com a mínim, una vegada a l'any i totes les vegades que siga convocada pel seu president per iniciativa pròpia o a instància de, si més no, un terç dels seus membres.
2. La convocatòria de la Comissió correspon acordar-la al president, i serà comunicada pel secretari als vocals, amb una antelació mínima de cinc dies, llevat que per raons d'urgència s'imposaren terminis més breus, i s'hi indicarà, en tot cas, el lloc, dia i l'hora de la reunió.
3. Juntament amb la convocatòria haurà de ser comunicat l'ordre del dia fixat pel president, tenint en compte les peticions dels altres membres de la Comissió, formulades amb prou antelació.
4. Amb l'ordre del dia es facilitarà als membres de la Comissió còpia de la documentació necessària corresponent als assumptes a tractar.
5. Per a la realització dels treballs de documentació i assessorament podran crear-se comissions tècniques o grups de treball, la composició de les quals es determinarà per la Comissió.
Article 8. Quòrum per a la celebració de sessions
Per a la vàlida constitució de la Comissió, a efectes de celebració de sessions, deliberacions i presa d'acords, caldrà la presència del president i secretari o, si és procedent, de les persones que els substituïsquen i la meitat, com a mínim, dels seus membres. No obstant això, el president podrà considerar vàlidament constituïda la Comissió a l'efecte de celebració de la sessió, si estan presents els representants de les administracions públiques i de les organitzacions representatives dels interessos socials als quals s'haja atribuït la condició de portaveus .
Article 9. Adopció d'acords
1. Els acords s'entendran adoptats per assentiment, llevat que el president, per si o a petició de qualsevol dels membres de la Comissió, decidisca sotmetre'ls a votació.
2. Per a l'adopció d'acords que se sotmeten a votació serà suficient el vot favorable de la majoria simple dels membres de la Comissió presents. En cas d'empat decidirà el president, fent ús del vot de qualitat.
3. Cap membre de la Comissió no podrà accedir a la sessió una vegada iniciada la votació. En cap cas el vot no serà delegable.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En la sessió constitutiva de la Comissió, cadascuna de les organitzacions representatives dels sectors socials designarà un portaveu, a l'efecte del que disposa l'article 8 d'aquest decret.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Decret 100/1991, de 18 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es regula l'estructura, funcionament i composició de la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En allò no previst en aquest decret, serà d'aplicació la normativa establida en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.
Segona
El conseller de Justícia i Administracions Públiques queda facultat per dictar les disposicions reglamentàries de desenvolupament d'aquest decret.
Tercera
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 26 de juny de 2001
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

linea