diari

DECRET 33/2014, de 21 de febrer, del Consell, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol; del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat pel Decret 44/2007, de 20 d'abril; del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d'abril; així com la disposició transitòria primera del Decret 26/2012, de 3 de febrer, pel qual es modifiquen diversos reglaments de joc. [2014/1541]

(DOGV núm. 7220 de 24.02.2014) Ref. Base de dades 001654/2014

DECRET 33/2014, de 21 de febrer, del Consell, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol; del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat pel Decret 44/2007, de 20 d'abril; del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d'abril; així com la disposició transitòria primera del Decret 26/2012, de 3 de febrer, pel qual es modifiquen diversos reglaments de joc. [2014/1541]

PREÀMBUL

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l’article 49.1.31.a, establix que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de casinos, jocs i apostes, excloent-ne les apostes mútues esportivobenèfiques. En desplegament d’este precepte es va promulgar la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana, que constituïx el marc jurídic dins del qual s’articula el joc a la Comunitat Valenciana. Este marc normatiu ha anat complementant-se al llarg del temps amb la promulgació de diferents decrets que han aprovat els reglaments de cada un dels jocs que es practiquen a la Comunitat Valenciana, així com d’altres aspectes com ara la publicitat del joc.

El sector del joc és un sector complex i extraordinàriament dinàmic, per això l’Administració ha de realitzar un esforç continu per a donar resposta a les necessitats que demanen tant el sector empresarial com els mateixos usuaris.
Per mitjà d’este decret, es procedix a la modificació de determinats preceptes dels reglaments de Màquines Recreatives i d’Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell; de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat pel Decret 44/2007, de 20 d’abril, del Consell; d’Apostes, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d’abril, del Consell; així com a la modificació de la disposició transitòria primera del Decret 26/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual es modifiquen diversos reglaments de joc.
La modificació de l’article 5 del Reglament de Màquines Recreatives i d’Atzar té per objecte actualitzar els premis que este tipus de màquines poden concedir, modificant els seus imports de manera que resulten més adequats a la realitat socioeconòmica.
La modificació de l’article 24 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc té per objecte estendre l’actualització dels premis a les màquines especials de saló.
Per la seua banda, la modificació del Reglament d’Apostes de la Comunitat Valenciana té per objecte aclarir el concepte de pantalla als efectes de l’article 38, apartat 9, ressaltant la prohibició de retransmetre esdeveniments que puguen ser objecte d’apostes a través dels monitors de les màquines auxiliars instal·lades en els locals a què es referix el precepte esmentat.
Finalment, es modifica la disposició transitòria primera del Decret 26/2012, pel qual es modifiquen diversos reglaments en matèria de joc, a fi de donar resposta a les demandes de tots els sectors implicats en l’autorització d’instal·lació de les màquines recreatives i d’atzar i, en concret, a la problemàtica relativa al seu termini de venciment.
Per tot això, en virtut de l’habilitació continguda en la disposició final primera de la Llei 4/1988, amb l’informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d’Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 21 de febrer de 2014,

DECRETE

Article 1. Modificació del Reglament de Màquines Recreatives i d’Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell
Es modifica l’apartat 2, lletra b; l’apartat 3, lletres a, e i g; i l’apartat 4 de l’article 5 del Reglament de Màquines Recreatives i d’Atzar, que queda redactat en els termes establits en l’annex I d’este decret.

Article 2. Modificació del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat pel Decret 44/2007, de 20 d’abril, del Consell
Es modifica l’apartat 4, lletres a i b, i l’apartat 5, lletra c, de l’article 24 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, que queda redactat en els termes establits en l’annex II d’este decret.


Article 3. Modificació del Reglament d’Apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d’abril, del Consell
Es modifica l’apartat 9 de l’article 38 del Reglament d’Apostes de la Comunitat Valenciana, que queda redactat en els termes establits en l’annex III d’este decret.

Article 4. Modificació de la disposició transitòria primera del Decret 26/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual es modifiquen diversos reglaments en matèria de joc
Es modifica la disposició transitòria primera del Decret 26/2012, que queda redactada en els termes establits en la disposició transitòria única d’este decret.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència pressupostària
L’aplicació i el posterior desplegament d’este decret no comportarà increment de gasto en cap dels capítols del pressupost assignat a la conselleria competent en matèria de joc i, en tot cas, haurà de ser atés amb els seus mitjans personals i materials.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Règim d’autoritzacions d’instal·lació
A partir de l’entrada en vigor d’esta disposició, els titulars d’autoritzacions d’instal·lació concedides abans de l’entrada en vigor del Decret 26/2012, de 3 de febrer, i sense que siga aplicable la pròrroga automàtica prevista en l’apartat 1 de la seua disposició transitòria primera, conservaran la possibilitat de denunciar la seua vigència, d’acord amb el que preveu l’article 31.2 del Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d’Atzar.

Per la seua banda, les autoritzacions d’instal·lació la vigència de les quals haja sigut degudament denunciada des del 7 de febrer de 2012 fins a l’entrada en vigor d’esta disposició i estiguen pendents de recurs o en termini per a la seua interposició, podran ser objecte de denúncia en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor de la present disposició.
En ambdós casos, si no s’efectua esta denúncia dins del termini establit a este efecte, les autoritzacions d’instal·lació s’entendran prorrogades per un període de deu anys.
En qualsevol altre cas, les autoritzacions d’instal·lació no denunciades dins del termini i en la forma escaient s’entendran prorrogades, al seu venciment, per un període de deu anys.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que establix este decret.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 21 de febrer de 2014

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller d’Hisenda i Administració Pública,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER
ANNEX I
Modificació del Reglament de Màquines Recreatives i d’Atzar

Article 5, apartat 2, lletra b:
«b) El premi màxim que les màquines poden entregar serà de cinc-centes vegades el preu màxim, sense perjuí de l’increment del premi previst en l’apartat 3, lletres e i g, d’este article, per al supòsit de partides simultànies.
El programa de joc no podrà provocar cap tipus de seqüència de joc o relació sistemàtica i predeterminada el resultat de la qual siga l’obtenció d’un premi per un import superior al màxim establit».
Article 5, apartat 3, lletres a, e i g:
«a) Els que permeten al jugador practicar el doble o res o altres d’anàlegs, sempre que el programa de joc garantisca el percentatge fixat en l’article 2, lletra c, d’este article i que el premi màxim no puga superar les cinc-centes vegades el preu màxim de la partida simple, i mil, mil cinc-centes, dos mil i dos mil cinc-centes vegades el preu màxim de la partida en les partides simultànies previstes en l’apartat 3, lletra e, d’este article».
«e) Els dispositius que permeten la realització simultània de dos, tres, quatre o cinc partides de preu màxim de vint cèntims d’euro. En este supòsit, el premi màxim a obtindre serà de mil, mil cinc-centes, dos mil o dos mil cinc-centes vegades el preu màxim de la partida, respectivament.
Als efectes establits en l’apartat 2, lletra j, d’este article, la realització de les partides simultànies comptaran com una partida simple».

«g) Els que permeten la realització de fins a cinc partides simultànies de preu màxim de vint cèntims d’euro. En este supòsit, el premi màxim a obtindre serà de mil, dos mil, tres mil, quatre mil i cinc mil vegades el preu màxim de la partida, quan es realitzen una, dos, tres, quatre o cinc partides simultànies respectivament, que podran estar dotades amb moneders aptes per a admetre monedes o bitllets el valor màxim dels quals no podrà excedir dos-centes cinquanta vegades el preu màxim autoritzat, sense perjuí que es puguen acumular per a partides posteriors a voluntat del jugador. El premi d’estes màquines podrà pagar-se per mitjà de diners en efectiu, xec o taló bancari contra el compte corrent de l’empresa titular del local.
Als efectes establits en l’apartat 2, lletra j, d’este article, la realització de cinc partides simultànies es comptabilitzarà com si es tractara d’una partida simple».
Article 5, apartat 4:
«4. Són màquines especials per a salons de joc aquelles màquines de tipus B que, eventualment, concedixen un premi en metàl·lic de fins a tres mil euros.
El preu màxim de la partida o jugada en les màquines especials per a salons de joc serà de vint cèntims d’euro, sense que el valor total de la suma de les apostes simultànies realitzables en una partida per cada jugador puga excedir tres euros».ANNEX II
Modificació del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc

Article 24, apartat 4, lletres a i b:
«a) La quantia màxima del premi especial que es pot concedir és de mil cinc-cents euros, per a les màquines interconnectades instal·lades en la zona sense servici d’admissió».
«b) La quantia màxima del premi especial que es pot concedir és de quatre mil euros per a les màquines interconnenctades instal·lades en la zona amb servici d’admissió previst en l’article 25 d’esta norma, i per a les instal·lades en el vestíbul d’entrada de les sales de bingo».
Article 24, apartat 5, lletra c:
«c) La quantia màxima del premi especial que es pot concedir és de huit mil euros.»


ANNEX III
Modificació del Reglament d’Apostes de la Comunitat Valenciana

Article 38, apartat 9:
«9. Els locals que compten amb màquina auxiliar d’apostes no podran instal·lar pantalles específicament destinades al seguiment pels apostadors dels esdeveniments objecte de les apostes o dels seus resultats, si bé podran disposar de televisió, d’acord amb els usos i costums, per al seguiment de la programació pels usuaris de l’establiment.

Es consideren pantalles, a estos efectes, els monitors de les màquines auxiliars d’apostes, si bé en estos podran mostrar-se els resultats dels esdeveniments objecte de les apostes».

linea