diari

DECRET 26/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, del Reglament del Joc del Bingo, del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana i del Reglament de la Publicitat del Joc a la Comunitat Valenciana. [2012/1129]

(DOGV núm. 6707 de 06.02.2012) Ref. Base de dades 001256/2012

DECRET 26/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, del Reglament del Joc del Bingo, del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana i del Reglament de la Publicitat del Joc a la Comunitat Valenciana. [2012/1129]
PREÀMBUL

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 49.1.31, establix que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de casinos, joc i apostes, amb exclusió de les apostes mútues esportivobenèfiques. En desplegament d'este precepte es va promulgar la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana, que constituïx el marc jurídic dins del qual s'articula el joc a la Comunitat Valenciana i que ha sigut desplegada pel Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana; el Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament del Joc del Bingo; el Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, i el Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de Sales Recreatives i Sales de Joc.

Així mateix, recentment s'ha prosseguit el desplegament normatiu de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana en matèria d'apostes i de publicitat, per mitjà del Decret 42/2011, de 15 d'abril, del Consell, que va aprovar el Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, i del Decret 55/2011, de 20 de maig, del Consell, que va aprovar el Reglament de la Publicitat del Joc a la Comunitat Valenciana.
El sector del joc és un sector dinàmic que dia a dia augmenta la seua presència en les activitats d'oci, amb la repercussió que això comporta en el sector turístic.
L'Administració ha de realitzar un esforç continu per a donar resposta a les necessitats que demanen tant el sector empresarial com els usuaris en este nou escenari, la qual cosa aconsella abordar una sèrie de modificacions en la normativa del joc que permeten preveure les noves demandes d'un públic que cada vegada és més exigent en la busca d'oci.
Per mitjà del present decret es modifiquen els reglaments de casinos de joc, sales de bingo, màquines recreatives i d'atzar, apostes i publicitat del joc amb l'objectiu d'adaptar la normativa existent a les necessitats tant del sector empresarial com dels usuaris. Així mateix, es pretén aprofitar el mercat turístic de la Comunitat Valenciana a fi de reforçar el teixit empresarial del sector del joc, ja que es considera que ambdós sectors, turisme i joc, estan estretament lligats.


Les modificacions del Reglament de Casinos de Joc afecten, entre altres, aspectes com ara l'ampliació del nombre màxim de sales apèndix que cada casino pot instal·lar a la Comunitat Valenciana, la modificació de determinades regles dels jocs amb la introducció de novetats que en facen més atractiva la pràctica, i la introducció d'un nou joc.

Les modificacions del Reglament del Joc del Bingo fan referència substancialment a la introducció de noves modalitats de jugar al bingo tradicional, a una nova definició del premi de prima extra i a la modificació de la regulació de les sales complementàries.
Respecte al Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, s'ha procedit fonamentalment a simplificar tràmits administratius, a regular la superfície dels vestíbuls de les sales de bingo per a la instal·lació de màquines i a unificar els tipus de locals on es poden instal·lar les diferents classes de màquines de tipus A.
Quant al Reglament d'Apostes, s'han realitzat determinades modificacions de caràcter tècnic i s'ha incrementat el nombre màxim de màquines d'apostes que es poden instal·lar.
Finalment, respecte al Reglament regulador de la Publicitat del Joc, s'ha modificat la regulació de la publicitat en pàgines web i s'ha precisat el que és informació comercial identificativa en matèria de tornejos.

Per tot això, en virtut de l'habilitació continguda en la disposició final primera de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana, amb l'informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d'Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 3 de febrer de 2012,


DECRETE

Article únic. Aprovació dels annexos I, II, III, IV i V
S'aproven les modificacions reglamentàries que figuren en els annexos I, II, III, IV i V del present decret, i que són les següents:
Annex I. Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell: la disposició addicional cinquena del decret i els articles 3, apartats 1 i 3; 8, lletra c); 19, apartat 6; 44, apartat 1; i 51, apartat 1 del reglament. De l'annex del reglament, els apartats següents: 00.I; 01.IV.2.A; 02.II, primer paràgraf; 02.V; s'incorpora un nou paràgraf a la lletra d) i s'afig la lletra f) a l'apartat 03.V.1; i s'hi afig un nou apartat 20.

Annex II. Reglament del Joc del Bingo, aprovat pel Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell: la disposició final primera del decret i els articles 4, apartats 1 i 2, lletra b); i 33, apartats 2 i 3, del reglament.

Annex III. Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell: la disposició final primera del decret i els articles 22, apartat 3; 27, apartats 2 i 4; 28, apartat 2; 31, apartat 1, lletra g); 32, apartat 1; 33, apartat 1, lletres a), b) i c); 34, apartats 2, 3, lletra b), i 4; i 43, lletra k), del reglament. Es deroga l'apartat 1, lletra e), de l'article 37 del reglament.

Annex IV. Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d'abril, del Consell: articles 6, apartat 1, lletra b); 11, apartat 1; 21, apartat 2; 23, apartats 2, 4, 6 i 8; 28, apartat 4; 38, apartat 7; i 41 del reglament.
Annex V. Reglament de la Publicitat del Joc a la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 55/2011, de 20 de maig, del Consell: article 3, apartat 2, lletra g); i article 14, apartat 1, del reglament.DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Pròrroga d'autoritzacions d'instal·lació de màquines de tipus B
1. Les autoritzacions d'instal·lació que a l'entrada en vigor del present decret estiguen vigents quedaran prorrogades automàticament pel període que quede fins a complir el termini de deu anys previst en l'article 3 de l'annex III del present decret.
2. Les sol·licituds d'autorització d'instal·lació que es troben en tramitació a l'entrada en vigor del present decret es regiran pel que disposa l'article 3 de l'annex III del present decret.

Segona. Fiances constituïdes
Les fiances actualment constituïdes en garantia de l'activitat de joc seguiran vigents, pel seu import íntegre, mentres que es troben afectes a expedients d'ajornament de pagament o mentres que els titulars deguen tributs sobre el joc amb ajornament de pagament concedit amb garantia diferent de l'aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució.


DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Alacant, 3 de febrer de 2012

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller d'Hisenda i Administració Pública,
JOSÉ MANUEL VELA BARGUES


ANNEX I

Modificació del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana aprovat pel Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell

Article 1
Es modifica la disposició addicional cinquena del Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, la qual queda redactada com seguix:

«Disposició addicional cinquena. Requisit previ a l'eventual convocatòria de nous concursos públics
La convocatòria de concursos públics per a l'autorització a una empresa per a la instal·lació i explotació d'un local o establiment de casino de joc només podrà realitzar-se una vegada que tots els casinos de joc autoritzats per la conselleria competent en matèria de joc hagen obert totes les sales apèndix a què té dret cada un, amb independència que posteriorment s'haja tancat qualsevol d'estes.

La conselleria competent en matèria de joc, atesa l'oferta i la demanda de jocs de casino i l'adequada ordenació del sector, podrà requerir els casinos de joc amb autorització vigent perquè, en el termini de dos anys comptadors des de la notificació del requeriment, sol·liciten l'obertura d'una sala apèndix, dins del límit màxim de sales establit en el present reglament.
Si no es complix el requeriment a què fa referència el paràgraf anterior, o sol·licitada l'obertura de la sala apèndix no es concedix l'autorització per causes imputables a l'interessat, la conselleria competent en matèria de joc podrà convocar el concurs públic».


Article 2
Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l'article 3 del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queden redactats com seguix:

«1. Es consideren jocs exclusius de casinos i, per tant, només podran practicar-se als locals o establiments autoritzats com a casinos de joc, els següents:
- Ruleta francesa.
- Ruleta americana amb un sol zero o amb doble zero.
- Vint-i-un o blackjack.
- Bola o boule.
- Trenta i quaranta.
- Punt i banca.
- Bacarà, chemin de fer o ferrocarril.
- Bacarà a dos draps.
- Daus o craps.
- Ruleta de la fortuna.
- Pòquer sense descart.
- Pòquer de contrapartida en la varietat trijoker.
- Pòquer de cercle en les modalitats de pòquer cobert de cinc cartes amb descart i les variants seven stud poker, omaha, hold'em, five stud poker i pòquer sintètic.
- Pai gow poker.
- Monte.
- Repte.
- Tripòquer.
- Sic bo.
- Mahjong pai gow.
- Pòquer de 4 cartes».
«3. L'organització, la comercialització i la pràctica dels jocs assenyalats en l'apartat 1 d'este article podrà ser executada a través de mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància pels casinos de joc autoritzats per al joc presencial. L'explotació d'estos jocs requerirà autorització de la secretaria autonòmica d'hisenda i pressupostos competent en matèria de joc.
En tot cas, serà d'aplicació als jocs de casino, quan es practiquen pels mitjans assenyalats en el paràgraf anterior, les disposicions del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana relatives als requisits generals dels sistemes tècnics utilitzats per a l'organització i comercialització de les apostes i a la formalització d'estes».


Article 3
Es modifica la lletra c de l'article 8 del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, el qual queda redactat com seguix:
«c) Certificats negatius d'antecedents penals dels socis o promotors, dels administradors de la societat, directors generals, gerents i apoderats amb facultats d'administració. Si alguna de les persones expressades és estrangera no resident a Espanya, haurà d'acompanyar també el document equivalent expedit per l'autoritat competent del país de residència, i traduït per un intèrpret jurat».

Article 4
Es modifica l'apartat 6 de l'article 19 del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, el qual queda redactat com seguix:

«6. Cada un dels casinos de joc autoritzats a la Comunitat Valenciana té dret en el seu àmbit provincial a la instal·lació de sales que formen part del casino de joc i es troben situades fora del recinte o complex on estiga ubicat, per a la pràctica de jocs de casino i dels seus servicis accessoris. El nombre màxim de sales que cada casino de joc pot instal·lar és de set sales a la província de València, set sales a la província d'Alacant i quatre sales a la província de Castelló. L'obertura d'estes sales requerirà la sol·licitud prèvia de l'interessat i, una vegada acreditat el compliment dels requisits establits per a este tipus de sales en el present reglament, el conseller competent en matèria de joc acordarà l'autorització per a l'obertura i fun-cionament.

Estes sales funcionaran com a apèndix de la principal i tindran un període mínim de funcionament de tres mesos a l'any. Les taules de joc que s'han d'autoritzar per a la sala apèndix han de ser com a mínim dos, de les quals una haurà de ser de joc de bola i una de joc de naips, i no es podrà superar el huitanta per cent de les taules de joc que la sala principal tinga autoritzades.
Les dites sales han d'estar dotades dels servicis d'admissió i control que establix el present reglament per a la sala principal dels casinos i prestar, almenys, el servici de bar. Amb l'aforament que per a estes determine la normativa tècnica d'edificació, les zones de joc, en les quals s'inclouen la sala de joc, l'antesala i les sales o zones privades, han de tindre una superfície mínima de 200 metres quadrats.
Les sales apèndix poden disposar d'antesala de la principal amb els requisits establits en el punt 1 del present article.
No es podrà autoritzar la instal·lació d'una sala apèndix quan hi haja, a la Comunitat Valenciana, sales de bingo dins d'un radi de 1.200 metres des de la ubicació pretesa, distància que es mesurarà des de la porta d'accés a la sala apèndix. Les sales apèndixs han d'estar situades a una distància no inferior a un radi de 4.000 metres del casino principal.
En tot cas, per a tramitar l'autorització de les sales apèndixs esmentades cal ajustar-se al que disposa el títol I, capítols III i IV, del present reglament, a excepció de la forma de concessió de l'autorització d'instal·lació, que s'efectuarà per resolució del conseller competent en la matèria. Així mateix, s'ha d'acreditar el compliment de les distàncies indicades en el paràgraf anterior.
Per a la concessió de l'autorització de funcionament, les dites sales han de disposar de l'autorització i la llicència de funcionament de l'ajuntament respectiu i han de complir els requisits i les condicions que, per a establiments de concurrència pública, estan establits en la normativa d'edificació i en la llei de la Generalitat reguladora d'espectacles públics.
A estes sales, que poden ubicar-se en establiments hotelers amb allotjament, es podrà accedir des de la via pública o des de l'interior del mateix establiment hoteler».

Article 5
Es modifica l'apartat 1 de l'article 44 del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, el qual queda redactat com seguix:

«1. El document professional únicament serà preceptiu per al personal de direcció, entenent per tal el director de jocs, subdirectors i membres del Comité de Direcció, així com els càrrecs directius de la societat titular del casino que tinguen facultats d'administració».


Article 6
Es modifica l'apartat 1 de l'article 51 del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queda redactat com seguix:


«Article 51. Fiances
1. Amb caràcter previ a la sol·licitud de l'autorització d'obertura i funcionament a què es referix l'article 11 d'este reglament, l'empresa titular de l'autorització d'instal·lació del casino de joc ha de constituir una fiança d'1.200.000 euros.
L'autorització de sales apèndixs a un casino comportarà la constitució d'una fiança de 200.000 euros per cada una. S'ha d'individualitzar esta fiança de la del casino principal».

Article 7
Es modifica l'apartat 00.I de l'annex del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, el qual queda redactat com seguix:


«I. Polivalència de les taules
Les funcions del cap de taula podran simultaniejar-se sobre diverses taules de naips i de bola sense que el nombre total de taules a càrrec seu puga ser superior a sis».

Article 8
Es modifica l'apartat 01.IV.2.A de l'annex del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, el qual queda redactat com seguix:


«A) Normes generals sobre estos límits
El mínim de les apostes en la ruleta està determinat en l'autorització concedida per la secretaria autonòmica d'hisenda i pressupostos competent en matèria de joc.
El màxim es fixa tenint en compte les combinacions de joc existents:
a) En les jugades senzilles, el màxim representa de 180 a 720 vegades la quantitat fixada com a mínim de l'aposta. Els mínims en les apostes denominades jugades senzilles podran ser fixats fins a deu vegades el mínim autoritzat sobre un número sencer.
b) En les jugades múltiples, el màxim està representat en el ple o número complet, de 10 a 40 vegades el mínim de l'aposta; en la parella o cavall, de 20 a 80 vegades; en la fila transversal, de 30 a 120 vegades; en el quadro, de 40 a 160 vegades; en la sisena, de 60 a 240 vegades; en la columna i dotzena, de 120 a 480 vegades i en la doble columna i doble dotzena, de 240 a 960 vegades, respectant en tot cas que les apostes siguen múltiples dels mínims de les apostes.
En tot cas, el cap de taula ha d'anunciar a l'inici de la sessió el màxim d'aposta, màxim que serà comunicat com cal al públic i que s'ha de mantindre durant tota la resta de la sessió.»

Article 9
Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 02.II de l'annex del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, el qual queda redactat com seguix:

«II. Elements personals
El cap de taula: sota la supervisió i la responsabilitat directa del director de jocs, li correspon controlar el joc i resoldre els problemes que durant el transcurs d'este es presenten, vetlar per la claredat i la regularitat del joc, dels pagaments i de totes les operacions efectuades a les seues taules, així com del control dels marcadors».


Article 10
Es modifica l'apartat 02.V de l'annex del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, el qual queda redactat com seguix:


«V. Màxims i mínims de les apostes
El mínim de l'aposta està determinat per l'autorització concedida per la Secretaria Autonòmica d'Hisenda i Pressupostos, competent en matèria de joc. El jugador, en el moment en què s'atribuïx una sèrie de fitxes, pot fixar el valor que ell desitja donar a cada una d'estes, dins dels límits del mínim i màxim sobre un número sencer. Si no es fa ús d'eixa facultat, cada una de les seues fitxes representa el mínim de l'aposta de la taula.
Es limitarà el nombre de fitxes de valor sota la discreció de la Direcció de Jocs.
El màxim està fixat:
a) En les jugades senzilles, el màxim representa de 180 a 720 vegades la quantitat fixada com a mínim de l'aposta.
b) En les jugades múltiples, el màxim està representat en el ple o número complet, de 10 a 40 vegades el mínim de l'aposta; en la parella o cavall, de 20 a 80 vegades; en la fila transversal, de 30 a 120 vegades; en el quadro, de 40 a 160 vegades; en la sisena, de 60 a 240 vegades; en la columna i dotzena, de 120 a 480 vegades, i en la doble columna i doble dotzena, de 240 a 960 vegades, respectant en tot cas que les apostes siguen múltiples dels mínims de les apostes.
En tot cas, el cap de taula ha d'anunciar a l'inici de la sessió el màxim d'aposta, màxim que serà comunicat com cal al públic i que s'ha de mantindre durant tota la resta de la sessió».

Article 11
S'incorpora un nou paràgraf a la lletra d) i s'afig la lletra f) a l'apartat 03.V.1 de l'annex del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, amb la redacció següent:

d) Aposta doble
«També podrà doblar amb qualsevol combinació de les dos primeres cartes, amb l'obligació per part del crupier d'anunciar la possibilitat de doblar quan el jugador tinga 9, 10 o 11».

«f) L'abandó
El jugador podrà desistir de la seua jugada i perdre la mitat de l'import de l'aposta, excepte quan la carta descoberta de la banca siga un as i, en tot cas, sempre abans de donar la tercera carta del primer jugador que la sol·licite».

Article 12
S'afig un nou apartat 20 a l'annex del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, amb la redacció següent:
«20. PÒQUER DE 4 CARTES
I. Denominació
El pòquer de 4 cartes és un joc d'atzar practicat amb naips dels denominats de contrapartida i exclusiu dels casinos de joc, en el qual els participants juguen contra l'establiment organitzador. S'hi usen 4 cartes de les 5 que rep cada jugador i 4 de les 6 que rep el crupier. En este joc, el crupier no ha de tindre una jugada mínima per a qualificar, però utilitza una carta més que els jugadors. A més, en este joc el jugador pot apostar fins a tres vegades la seua aposta inicial d'»Ante».

II. Elements del joc
1. Cartes o naips. Es juga amb una baralla de característiques semblants a les utilitzades en el blackjack de 52 cartes. El valor d'estes, ordenades de major a menor, serà el següent: as, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2 i as.
2. Distribuïdor o sabot. S'ha d'utilitzar un sabot manual o un d'automàtic.
3. Taula de joc. Serà de dimensions semblants a la utilitzada en el joc del blackjack, amb un màxim de set espais separats per als jugadors. Tindrà tres caselles per cada jugador, destinades a rebre les apostes, denominades «Ases», «Ante» i «Play». No es podrà jugar sobre la mà d'un altre jugador.
III. Personal
a) Cap de taula. És la persona encarregada de controlar el joc i resoldre els problemes que es puguen originar durant el seu desenrotllament. Podrà haver-hi un cap de taula per cada grup de taules.
b) Crupier. Té la banca i dirigix la partida. A més, té encomanada la funció de remenar les cartes, la distribució d'estes als jugadors, la retirada de les apostes perdedores i el pagament de les guanyadores.

IV. Jugadors
Hi pot participar un màxim de 7 jugadors.
V. Regles del joc
1. Abans de cada passada el jugador ha de fer les apostes en les caselles «Ases» i/o «Ante». En qualsevol de les dos o en ambdós. Les dites apostes hauran d'estar dins dels límits autoritzats per a cada taula i podran ser distintes entre si.
2. En l'aposta denominada «Play» , el jugador pot apostar d'1 a 3 vegades l'aposta de l'«Ante», després d'haver vist les seues cartes i decidir jugar. En cas contrari, si no aposta en esta casella, el jugador es retira de la jugada i perd esta aposta inicial de l'«Ante».
3. El crupier repartirà les cartes d'una en una a cada jugador i a ell mateix, fins a un total de cinc (5) cartes a cada jugador i sis (6) cartes a ell mateix, i descobrirà esta última. Si s'utilitza un escartejador automàtic, les cartes s'entregaran per grups de cinc cartes.
4. L'aposta d'»Ases» té com a objectiu aconseguir una jugada determinada amb les seues quatre (4) cartes per a guanyar, independentment de les cartes del crupier. La jugada mínima serà d'un parell d'asos i es pagarà d'acord amb la taula següent de combinacions i pagaments:

COMBINACIÓ TAULA DE PAGAMENT ASES
Pòquer 40 a 1
Escala de color 30 a 1
Trio 7 a 1
Color 6 a 1
Escala simple 4 a 1
Parella doble o doble parella 2 a 1
Parella d'asos 1 a 1

5. Una escala és de quatre cartes igual que una mà de color és de quatre cartes.
6. L'aposta d'«Ante» es resol comparant les jugades dels clients amb el crupier, per a la qual cosa els jugadors, després de veure les seues cartes, han de fer una aposta en la casella «Play» i posar fins a tres (3) vegades la quantitat que tenien a l'Ante». Així mateix, pot perdre l'aposta si no considera suficient la seua jugada.
7. En cas de ser guanyadores, les apostes d'»Ante» i de «Play» es paguen a la par, 1 a 1.
8. En el cas que la mà del crupier i la mà del jugador empaten, el jugador guanya i, per tant, se li pagarà segons el punt anterior, 1 a 1 les apostes d'»Ante» i de «Play» .

9. Una vegada que el crupier descobrisca les seues cartes, este no ha de tindre una jugada mínima per a qualificar; per tant, es dirigirà directament a retirar les apostes perdedores i pagar les guanyadores, depenent de les combinacions de cada jugador en comparació amb les seues cartes.
10. El procés de retirar o pagar les apostes s'inicia d'arrere cap avant. És a dir, «Play» , «Ante» i «Ases».
11. Les apostes que perden es retiren del drap abans de pagar les apostes guanyadores.
12. L'aposta d'»Ante» tindrà també un pagament addicional o abonament automàtic independent de la combinació del crupier, és a dir, rebrà un pagament per la importància de la jugada que obtinga, com a mínim un trio, encara que el crupier tinga una jugada millor que el client, i en este cas, el client perdrà l'aposta d'»Ante» i de «Play» , però guanyaran l'abonament automàtic en funció de la taula següent de combinacions i pagaments:

BO AUTOMÀTIC DE L'ANTE TAULA DE PAGAMENT
Pòquer 20 a 1
Escala de color 15 a 1
Trio 2 a 1

VI. Màxims i mínims de les apostes
Les apostes dels jugadors han de realitzar-se dins dels límits mínims i màxims permesos per a cada taula i seran fixats per la Direcció del casino d'acord amb la banda de fluctuació que tinga autoritzada.

El director del casino o la persona que el substituïsca pot modificar els mínims de les apostes segons el que autoritza este reglament de casinos.
VII. Regles comunes
1. Totes les cartes són repartides boca per avall d'una en una, incloses les del crupier, a excepció de l'última carta d'este, que serà descoberta. En cas d'utilitzar un escartejador automàtic, el repartiment de cartes es realitzarà entregant les cartes en grups de cinc.
2. Les cartes han de romandre en tot moment damunt la taula.
3. Els clients no podran fer comentaris sobre les seues jugades».

ANNEX II

Modificació del Reglament del Joc del Bingo
aprovat pel Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell.

Article 1
Es modifica la disposició final primera del Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament del Joc del Bingo, la qual queda redactada com seguix:

«Primera. Modificació de l'annex
Es faculta la conselleria competent en matèria de joc per a modificar l'annex del reglament que s'aprova pel present decret».


Article 2
Es modifica l'apartat 1 de l'article 4 del Reglament del Joc del Bingo, aprovat pel Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, el qual queda redactat com seguix:

«4.1. Definició
El joc del bingo és un joc d'atzar consistent en l'extracció de boles amb distintes numeracions depositades en un bombo o màquina mecànica, o bé per mitjà de la generació en suport electrònic o virtual d'un nombre indeterminat de boles, fins a completar totes i cada una de les combinacions amb dret a premi, a mesura que els números són extrets, generats i anunciats. Obtindran el premi el jugador o els jugadors que aconseguisquen completar abans els números que componen la combinació guanyadora.
El joc del bingo, en la forma tradicional, s'ha de jugar en totes les sales des de l'obertura fins al tancament de cada sessió, amb les excepcions fixades en el present reglament. Es juga amb 90 números de l'1 al 90, ambdós inclosos. Els jugadors tenen com a unitat de joc cartons integrats per quinze números distints entre si, distribuïts en tres línies horitzontals de cinc números cada una i en nou columnes verticals, en qualsevol de les quals pot haver-hi tres, dos o un número, però sense que mai hi haja una columna sense número. Així mateix, en la seua forma tradicional, també podrà jugar-se amb 45 números i 15 números per cartó.
En altres modalitats del joc del bingo pot jugar-se amb números diferents dels compresos entre l'1 i el 90, i amb combinacions de composició diferent de les utilitzades en el sistema tradicional, quant al nombre de línies i els números o figures que les integren.
S'entén com a joc de bingo tot joc que es practique amb els requisits, el procediment, les condicions i el desenrotllament establits en el present reglament».

Article 3
Es modifica la lletra B) de l'apartat 2 de l'article 4 del Reglament del Joc del Bingo aprovat pel Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, la qual queda redactada com seguix:
«B) Prima extra. Consistix en l'existència d'un premi addicional que aconseguirà el jugador o jugadors que conformen bingo en la primera partida posterior a l'horari decidit prèviament pel cap de sala i que anunciarà la taula de control, dins dels valors, en múltiples de 50, i les condicions establides en l'annex del present reglament.

Una vegada atorgat el premi, s'ha d'informar, de la forma establida en el paràgraf anterior, de l'horari i l'import del premi següent d'esta naturalesa.
Si coincidixen en una mateixa partida els premis de prima i prima extra, es jugarà, en primer lloc, fins a la seua adjudicació, el premi de prima i, una vegada adjudicat este, es jugarà la partida de prima extra».

Article 4
Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 33 del Reglament del Joc del Bingo aprovat pel Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, el qual queda redactat com seguix:
«2. Es classificaran, segons l'aforament, en les categories següents:
- De tercera categoria: fins a 350 persones.
- De segona categoria: de 351 a 500 persones.
- De primera categoria: més de 500 persones.

«3. Les sales de bingo, amb autorització prèvia, podran tindre una o més sales complementàries, en les quals només es podran practicar modalitats distintes del joc del bingo tradicional i del bingo simultani, així com l'explotació de màquines que estiguen expressament autoritzades en el seu reglament específic i apostes d'acord amb el reglament regulador d'estes. A les sales podrà dispensar-se servici de restauració.

Les sales complementàries seran independents de la sala principal, amb accés distint o amb accés a través d'esta. Esta independència es durà a terme per mitjà de tancaments fixos que podran ser de material lleuger sempre que garantisquen el bon desenrotllament del joc del bingo.
L'accés a la sala complementària, en ambdós supòsits, ha d'efectuar-se, obligatòriament, pel mateix servici d'admissió pel qual s'accedix a la sala principal, i després d'haver-hi passat; este serà d'accés directe des del carrer.
El màxim de superfície que s'ha d'utilitzar per a la instal·lació del total de sales complementàries no pot superar el 45% de la superfície de la sala de joc de bingo tradicional inicialment autoritzada.
L'aforament màxim de la sala de bingo tradicional es reduirà proporcionalment quan no hi haja entrada independent a una sala complementària.
En el cas que l'accés a la sala complementària siga independent del de la sala principal, l'aforament de la sala complementària no incidirà en l'aforament de la sala principal ni, per tant, es veurà modificada la classificació de la sala de bingo, llevat que es produïsca una disminució de superfície que implique una reducció d'aforament.
La sol·licitud d'una autorització de sala complementària només podrà efectuar-la l'entitat o empresa titular d'una autorització d'instal·lació d'una sala de bingo, a la qual s'han d'adjuntar els documents a què fa referència l'article 20.2, apartats c, d i e, del present reglament i el document públic acreditatiu de la disponibilitat del local, si és el cas».ANNEX III

Modificació del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar,
aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell

Article 1
Es modifica la disposició final primera del Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, la qual queda redactada com seguix:

«Primera
Es faculta el conseller competent en matèria de joc per a:
a) Introduir les modificacions no substantives que, per raons d'evolució de mercat i noves tècniques, calga per a una millor homogeneïtzació dels requisits per a este tipus de màquines recreatives i d'atzar establits en el present reglament.
b) Dictar les disposicions de desplegament del present reglament.
c) Regular el sistema per a la destrucció o desballestament de màquines recreatives i d'atzar, així com, si és el cas, per a fixar els preus pels servicis esmentats.
d) Modificar els annexos del present reglament».

Article 2
Es modifica l'apartat 3 de l'article 22 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, el qual queda redactat com seguix:

«3. A més de la fiança indicada en l'apartat anterior, les empreses operadores estaran obligades a constituir una fiança addicional d'acord amb l'escala següent, segons les autoritzacions d'explotació de màquines dels tipus B i C que tinguen vigents en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana:
- Fins a 25 màquines: 15.025,30 euros.
- De 26 a 50 màquines: 30.050,61 euros.
- De 51 a 500 màquines: 30.050,61 euros addicionals per cada setanta-cinc màquines o fracció.
- Més de 500 màquines: 30.050,61 euros addicionals per cada cent cinquanta màquines o fracció».

Article 3
Es modifiquen els apartats 2 i 4 de l'article 27 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, els quals queden redactats com seguix:

«2. La sol·licitud d'autorització d'instal·lació únicament podrà sol·licitar-se si s'està al corrent del pagament dels tributs específics sobre joc. La sol·licitud s'efectuarà en model normalitzat de vigència anual, emplenada i subscrita per l'empresa operadora i el titular de l'explotació del local, en què constaran indispensablement el nom i número de registre de l'empresa operadora, així com l'autorització i inscripció en el Registre d'Establiments Autoritzats per a la Instal·lació de Màquines Recreatives i d'Atzar del local on es pretén instal·lar la màquina i les firmes de la qual hauran d'estar autenticades per notari. A la sol·licitud s'han d'adjuntar els documents següents:
a) Declaració jurada subscrita pel titular de l'establiment, en la qual es faça constar que en l'establiment no existixen concedides i en vigor més autoritzacions d'instal·lació de les que permeten per a este tipus d'establiment els preceptes del present reglament.
b) Autorització d'explotació de la màquina que es vol instal·lar.
c) Declaració jurada que en el dit local no es té en explotació un altre joc no autoritzat per la conselleria competent en matèria de joc».


«4. El període de vigència de l'autorització d'instal·lació, que ha de figurar en la mateixa autorització, serà de deu anys».

Article 4
Es modifica l'apartat 2 de l'article 28 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, el qual queda redactat com seguix:

«2. La màquina que serà substituïda ha d'estar al corrent de pagament de les taxes específiques en matèria de joc meritades. A la sol·licitud, en la qual constarà el nom de l'empresa operadora i el número del registre corresponent, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) De la màquina que se sol·licita l'autorització:
- Els tres exemplars de la guia de circulació degudament emplenats.
- Còpia legitimada/autenticada de la factura d'adquisició de la màquina, contracte de lísing o, si és el cas, per a les màquines especials de tipus B per a sales de bingo, contracte d'arrendament.
b) De la màquina que serà substituïda: exemplar de la guia de circulació de la dita màquina en poder de l'empresa operadora».

Article 5
S'afig una lletra g) a l'apartat 1 de l'article 31 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, amb la redacció següent:

«g) Quan el titular de l'establiment es trobe en parador desconegut i el local estiga tancat de forma indefinida. Ambdós circumstàncies s'acreditaran per mitjà d'acta notarial en què constaran, almenys, tres citacions del notari a la porta del local i al domicili de l'interessat si este figura en el contracte subscrit entre les parts, realitzades en un interval de quinze dies entre cada una, i efectuades en períodes no festius, en horari comprés entre les 08.00 i les 20.00 hores».


Article 6
Es modifica l'apartat 1 de l'article 32 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, el qual queda redactat com seguix:

«Article 32. Trasllat de màquines recreatives i d'atzar
1. Els trasllats de màquines recreatives i d'atzar regulades pel present reglament d'una demarcació territorial a una altra, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, o a una altra comunitat autònoma, requeriran que la màquina es trobe al corrent de pagament de les taxes específiques en matèria de joc meritades, i s'ajustaran, en tot cas, al procediment següent:
a) L'empresa operadora titular presentarà una sol·licitud en model normalitzat, a la qual s'afegiran els documents següents:
- Els exemplars de la guia de circulació en poder de l'empresa operadora.
- L'autorització d'instal·lació o butlletí de situació que empara la instal·lació de la màquina.
b) Una vegada que es reba la sol·licitud, amb la comprovació corresponent prèvia, es diligenciarà la baixa en la dita demarcació territorial i es remetrà la documentació als servicis territorials de destí, a excepció de l'autorització d'instal·lació, que s'entregarà a l'empresa operadora.
Quan els servicis territorials de destí reben la documentació de la màquina, s'inseriran en la guia de circulació les diligències d'alta i es reintegrarà el dit document a l'empresa operadora titular de la màquina».

Article 7
Es modifiquen les lletres a), b) i c) de l'apartat 1 de l'article 33 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, les quals queden redactades com seguix:

«a) Les màquines recreatives de tipus A definides en els apartats a i b de l'article 4.1 del present reglament podran instal·lar-se als locals i les dependències destinades a l'activitat pública de bar, cafeteries, restaurants, sales de ball/festes, pubs, discoteques, sales recreatives, recintes firals, parcs d'atraccions, pistes de birles, centres d'activitats i entreteniment, ludoteques i càmpings, així com en els locals on, d'acord amb el present reglament, puguen instal·lar-se màquines dels tipus B i C.
b) Les màquines recreatives de tipus A amb premi directe en espècie únicament podran instal·lar-se en sales recreatives, recintes firals, parcs d'atraccions, pistes de birles, centres d'activitats i entreteniment, ludoteques, càmpings i sales de joc.
c) Les màquines recreatives de tipus A que automàticament expenguen vals o fitxes canviables per joguets infantils únicament podran instal·lar-se en salons recreatius, recintes firals, parcs d'atraccions, pistes de birles, centres d'activitats i entreteniment, ludoteques, càmpings i sales de joc».

Article 8
Es modifica l'apartat 2 de l'article 34 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, el qual queda redactat com seguix:

«2. A les sales de joc i als recreatius, el nombre màxim de màquines dels tipus A i B que es podran instal·lar no serà superior a una per cada tres metres quadrats de superfície útil de la sala destinada a jocs.

En recintes firals, parcs d'atraccions, pistes de birles, centres d'activitats i entreteniment, ludoteques, càmpings, amb l'acreditació prèvia per mitjà de la corresponent llicència municipal, podrà destinar-se un espai clarament delimitat amb materials desmuntables i aïllat del públic de pas, en l'interior del qual podran instal·lar-se i explotar-se màquines del tipus A, el nombre de les quals no podrà ser superior a una per cada tres metres quadrats de superfície útil de l'espai dedicat a la seua explotació, sense que el nombre puga ser superior a 50 màquines».

Article 9
Es modifica la lletra b) de l'apartat 3 de l'article 34 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, el qual queda redactat com seguix:

«b) Els vestíbuls han de disposar d'una capacitat mínima de 30 metres quadrats, dels quals 10 metres quadrats seran útils per a poder instal·lar tres màquines i 5 metres quadrats més per cada màquina addicional, fins a un màxim de nou màquines, si bé només podrà instal·lar-se una màquina de tipus B per vestíbul que amb caràcter opcional tinga les característiques fixades en l'article 5.3.i del present reglament, amb un màxim de dos per sala de bingo.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, els vestíbuls que tinguen una superfície compresa entre 20 i 30 metres quadrats podran instal·lar, com a màxim, fins a tres màquines».

Article 10
Es modifica l'apartat 4 de l'article 34 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, el qual queda redactat com seguix:

«4. Les màquines de tipus B especials per a sales de bingo únicament podran instal·lar-se en l'interior de les sales complementàries de les sales de bingo, en nombre no superior a 25».

Article 11
Es deroga la lletra e) de l'apartat 1 de l'article 37 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell.

Article 12
Es modifica l'apartat k) de l'article 43 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, que queda redactat com seguix:

«k) La no-col·locació en la màquina de la guia de circulació, de l'autorització d'instal·lació o butlletí de situació, així com de la placa d'identitat».


ANNEX IV

Modificació del Reglament d'Apostes de la Comunitat
Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011,
de 15 d'abril, del Consell

Article 1
Es modifica la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 6 del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d'abril, del Consell, la qual queda redactada com seguix:

«b) Aposta de contrapartida és aquella en què l'usuari aposta contra una empresa autoritzada. El premi serà el resultant de multiplicar l'import de l'aposta guanyadora pel coeficient que l'empresa autoritzada haja validat prèviament per a estos.

Article 2
Es modifica l'apartat 1 de l'article 11 del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d'abril, del Consell, el qual queda redactat com seguix:

«1. El sol·licitant d'una autorització per a l'organització i comercialització d'apostes ha de constituir una fiança a disposició dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc per import de 2.000.000 d'euros».

Article 3
Es modifica l'apartat 2 de l'article 21 del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d'abril, del Consell, que queda redactat com seguix:
«2. Les màquines han de contindre marques de fàbrica que faciliten la seua identificació».

Article 4
Es modifiquen els apartats 2, 4, 6 i 8 de l'article 23 del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d'abril, del Consell, els quals queden redactats com seguix:

«2. Les apostes s'admetran mentres que es troben operatius els terminals i les màquines auxiliars.
En el cas d'apostes mútues, els terminals i les màquines han d'impedir de forma automàtica que es realitzen en el moment del tancament d'apostes assenyalat per l'empresa autoritzada, que haurà de ser abans del començament de l'esdeveniment objecte d'aposta.
Si es tracta d'apostes de contrapartida o encreuades, l'admissió conclourà abans de la finalització de l'esdeveniment objecte d'aposta.

En el cas de carreres de cavalls o de llebrers, les apostes que han sigut acceptades després de l'inici de l'esdeveniment seran declarades nul·les, i el jugador tindrà el dret a la devolució de la quantitat apostada. L'empresa operadora d'apostes ha d'exhibir als locals o zones d'apostes una llegenda que advertisca esta circumstància».

«4. L'empresa ha de regular, en les normes d'organització i funcionament de les apostes, les condicions que han de regir en el cas que els esdeveniments resulten ajornats. En tot cas, una aposta es considerarà no feta quan se supere el període màxim de suspensió; en este cas, es tornarà a l'usuari l'import de l'aposta.
En les apostes simples, si l'esdeveniment objecte de l'aposta és anul·lat, l'empresa autoritzada tornarà als usuaris l'import íntegre de l'aposta una vegada que es tinga constància de l'anul·lació, sense perjuí de les responsabilitats que resulten exigibles en el cas que l'anul·lació siga deguda a causes imputables a l'empresa autoritzada.

Si es tracta d'apostes combinades o múltiples, les empreses autoritzades han d'establir en les seues normes d'organització i funcionament la manera de procedir per al pagament a l'apostador dels pronòstics guanyadors, si n'hi ha, quan no se celebre algun dels esdeveniments sobre els quals recaiga l'aposta».

«6. En les apostes de contrapartida, una vegada formalitzada i validada una aposta concreta d'este tipus no podrà modificar-se per a la dita aposta el coeficient aplicat, excepte el que disposa l'apartat 4 d'este article per a l'anul·lació d'esdeveniments en apostes múltiples, així com el que disposen els apartats 7 i 8 d'este article per a les carreres de llebrers i cavalls».

«8. En les apostes sobre carreres de cavalls i de llebrers, si les normes d'organització i funcionament de les apostes que establisca l'empresa autoritzada així ho preveuen es podrà practicar el sistema de quotes finals, en virtut del qual no serà necessària la publicació de coeficients o quotes, que seran fixades per l'hipòdrom o canòdrom i, per tant, seran exògenes a l'empresa operadora d'apostes, la qual cosa s'haurà de publicar en el moment de l'inici de la carrera».

Article 5
Es modifica l'apartat 4 de l'article 28 del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d'abril, del Consell, el qual queda redactat com seguix:

«4. En el cas de no haver-hi encertants en una aposta mútua sobre un determinat esdeveniment, el fons destinat a premis s'acumularà al fons de naturalesa idèntica d'una aposta de la mateixa modalitat sobre un esdeveniment semblant posterior que determine l'empresa autoritzada, amb la comunicació prèvia a l'òrgan competent en matèria de joc».

Article 6
Es modifica l'apartat 7 de l'article 38 del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d'abril, del Consell, el qual queda redactat com seguix:

«7. La instal·lació de màquines auxiliars d'apostes als establiments regulats en este article estarà subjecta, en tot cas, als dos límits següents:
a) Cada empresa operadora d'apostes podrà instal·lar un màxim de mil dos-centes màquines auxiliars d'apostes en els establiments a què es referix este article que es troben en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
b) Cada empresa operadora de màquines de tipus B podrà instal·lar màquines auxiliars d'apostes fins al límit màxim del 25% del nombre total d'autoritzacions d'instal·lació de màquines de tipus B que tinga vigents a la Comunitat Valenciana amb data 1 de gener de 2012.
El nombre màxim de màquines auxiliars d'apostes que podrà instal·lar serà el nombre enter que resulte d'aplicar el percentatge esmentat a les autoritzacions d'instal·lació de màquines de tipus B de cada empresa operadora.
Per a considerar que una empresa operadora té dret a la instal·lació de màquines auxiliars d'apostes, el nombre enter a què es referix el paràgraf anterior haurà de ser igual o superior a 2».

Article 7
Es modifica l'article 41 del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d'abril, del Consell, el qual queda redactat com seguix:

«Article 41. Trasllat, substitució i baixa de màquines
El canvi d'ubicació de les màquines auxiliars d'apostes, la substitució per altres de similars prèviament homologades i la baixa han de ser comunicats als servicis territorials corresponents abans que es produïsca la circumstància concreta que motive la dita comunicació. Atés que es tracta de màquines de les ubicades en els locals a què es referix l'article 38, caldrà ajustar-se al que disposa el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar per a les màquines de tipus B».ANNEX V

Modificació del Reglament de la Publicitat del Joc,
aprovat pel Decret 55/2011, de 20 de maig, del Consell

Article 1
Es modifica la lletra g) de l'apartat 2 de l'article 3 del Reglament de la Publicitat del Joc a la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 55/2011, de 20 de maig, del Consell, la qual queda redactada com seguix:

«g) Descripció i programació dels servicis, tornejos i activitats complementàries prestats pels casinos de joc i previstos en l'article 18 del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, així com dels servicis complementaris que presten les sales de bingo».


Article 2
Es modifica l'apartat 1 de l'article 14 del Reglament de la Publicitat del Joc a la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 55/2011, de 20 de maig, del Consell, el qual queda redactat com seguix:


«Article 14. Publicitat en pàgines web
1. Les persones físiques o jurídiques autoritzades i inscrites en el registre corresponent en matèria de joc que organitzen o comercialitzen jocs autoritzats per la conselleria competent en matèria de joc poden efectuar, amb l'autorització prèvia, publicitat de la seua activitat a través de les pàgines web pròpies».

linea