diari

Decret 15/1988, de 25 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, de declaració del Parc Natural de les Illes Columbretes.

(DOGV núm. 752 de 29.01.1988) Ref. Base de dades 0166/1988

Decret 15/1988, de 25 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, de declaració del Parc Natural de les Illes Columbretes.
L’arxipèlag volcànic de les Illes Columbretes és un dels espais naturals més valuosos i significatius de la Comunitat Valenciana. La importància se la donen els aspectes següents:
1. Interés geològic, per raó del tipus particular de vulcanisme que va donar origen a les Illes.
2. La seua ornitofauna que compta amb colònies importants d'aus marines, entre les quals destaquen, per l'interés científic, les que pertanyen a espècies en perill d'extinció en la Mediterrània Occidental, com el falcó d'Eleonor o la gavina d'Audouin.
3. La fauna terrestre, principalment pels notables fenòmens de subespeciació observats en els lacèrtids i altres grups faunístics.
4. La seua vegetació i flora que, encara que degradades en l'actualitat, presenten aspectes interessants per causa de l'ambient insular.
El mar territorial de l’entorn de les Illes, amb els seus fons, mostra també uns ecosistemes de riquesa singular en espècies de fauna i flora. L'interés oceanogràfic de l’arxipèlag s'incrementa per la seua situació en el marge de la plataforma continental.
L'Administració, en els seus diferents nivells, ha estat d'acord en què hi havia que interrompre definitivament la llarga sèrie d'impactes negatius dels quals eren víctimes les Columbretes i el seu entorn marítim.
Aquestes circumstàncies han motivat l'aprovació, per les Corts Generals, de la Llei 30/1987, de 18 de desembre, d'ordenació de les competències de l’Estat per a la protecció de l’arxipèlag de les Illes Columbretes, l’objecte de la qual és ordenar l’exercici de les competències de l’Estat en la zona marítimo-terrestre de les Illes, amb la finalitat de coordinarles amb les dimanants del règim especial de protecció que s'hi establesca.
En exercici de les competències autonòmiques en la matèria, la Generalitat Valenciana considera urgent la declaració d'un règim especial de protecció per als valors naturals de l’àmbit emergit de les Illes, els quals es caracteritzen per la seua màxima fragilitat.
Amb aquesta finalitat, i dins de l'amplitud legal de possibilitats que ofereix la Llei 15/1975, de 2 de maig, d'Espais Naturals Protegits, s'ha optat per la figura de Parc Natural, que es considera adequada per tal d'atendre'n a la conservació dels ecosistemes.
Per tot això, a proposta dels Consellers d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca, amb la deliberació prèvia, del Consell de la Generalitat Valenciana en la sessió del dia 25 de gener de 1988,
DECRETE:
Article primer. Objecte.
U. Es objecte d'aquest Decret la creació del Parc Natural de les Illes Columbretes, establint-hi un règim especial de protecció d'acord amb les normes bàsiques que conté la Llei 15/1975, de 2 de maig, d'Espais Naturals Protegits.
Dos. L'esmentat règim jurídic especial té com a finalitat protegir la integritat de la gea, la fauna, la flora, la vegetació, les aigües i l'atmosfera i, en general, el conjunt dels ecosistemes del Parc Natural per raó del seu interés educatiu, científic i cultural.
Article segon. Ambit territorial.
El Parc Natural de les Illes Columbretes comprèn l'arxipèlag d'aquest nom, format per quatre grups d'illes situades en el Mediterrani, distants aproximadament trenta-una milles nàutiques des del far de l'illa Columbrete Gran fins el far de Castelló de la Plana, al terme municipal del qual pertanyen, delimitades entre els paral·lels 39,54'24" Nord i 39,50' 34" Nord, i els meridians 0, 39'49" Est i 0, 42'19" Est, en un espai total d'unes tres milles nàutiques de Nord a Sud. L'arxipèlag està format per l'illa Major o Columbrete Gran i d'altres illots que reben els noms de Ferrera o Malaespina, Foradada o Ferrer, Berganti o Carallot, Cerqueró, Xurruca, Espinosa, Navarrete, Bauzá, La Senyoreta, Mancolliure, el Mascarat, Valdés, Lobo, Méndez Núñez, Jorge Juan, Piedra Joaquin, Mendoza, Patiño i Ulloa.
Article tercer. Protecció.
U. En l’àmbit del Parc Natural queda prohibida qualsevol activitat que directament o indirecta en puga alterar els elements i la dinàmica dels ecosistemes.
Dos. Quan, per motius biològics, serà necessari modificar la densitat de població d'alguna espècie, la competència per a tal modificació correspondrà al Director Conservador, qui donarà compte a la Junta de Protecció en la pròxima reunió.
Tres. Els terrenys inclosos en el Parc Natural queden classificats a tots els efectes com a sòl no urbanitzable, objecte de protecció especial. Les revisions de planejament vigent en el municipi de Castelló de la Plana es realitzaran d'acord amb els objectius de protecció d'aquest Decret.
Quatre. La realització de qualsevol activitat en l’àmbit del Parc Natural o en el seu entorn marítim, definit en la Llei 30/1987, de 18 de desembre, d'ordenació de les competències de l’Estat per a la protecció de l’arxipèlag de les Illes Columbretes, que efecte a competències estatals, requerirà autorització de l’Organisme competent de l'Administració de l’Estat, amb l’informe preceptiu previ de la Junta de Protecció del Parc Natural.
Cinc. En el domini públic litoral inclòs en el Parc Natural s’executarà el règim de protecció que estableix aquest Decret, sense perjudici que exclusivament l’ús puga ser regulat amb els instruments que preveu la Llei 28/1969, de 26 d'abril, sobre costes, i d'altres disposicions concordants.
Sis. Les competències de les Administracions Públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors naturals del Parc Natural.
Set. Els òrgans de gestió i administració del Parc Natural adoptaran les disposicions necessàries per a assegurar la conservació dels valors protegits per aquest Decret.
Article quart. Administració i gestió.
U. En nom de la Generalitat Valenciana, l'administració i gestió del Parc Natural de les Illes Columbretes correspon conjuntament a les Conselleries d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca.
Dos. Es crea la Junta de Protecció del Parc Natural de les Illes Columbretes, com a Organisme col·laborador i assessor de la gestió del Parc.
Tres. Formaran part de la Junta de Protecció:
- Un representant de l'Administració Central.
- Un representant de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i un altre de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
- El Director Conservador del Parc Natural, que actuarà com a Secretari.
- Un representant de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.
- Un representant de la Diputació Provincial de Castelló de la Plana.
- Un representant per les Universitats de la Comunitat Valenciana.
- Un representant de la Federació de Confraries de Pescadors de Castelló de la Plana o de l’òrgan que, quan serà el moment, represente el sector pesquer de Castelló de la Plana.
- Un representant d’associacions o grups de protecció i estudi de la naturalesa amb àmbit exclusiu d'actuació en la Comunitat Valenciana.
Quatre. El President de la Junta de Protecció serà nomenat pel Consell de la Generalitat Valenciana, a proposta conjunta de les Conselleries d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura y Pesca.
Cinc. L'esmentada Junta de Protección haurà de constituir-se en el termini màxim de sis mesos.
Sis. Són funcions de la Junta de Protecció:
a) Disposar el que siga procedent per a la redacció del Pla Especial, el qual contindrà preceptivament la normativa de visites i gestió de recursos del Parc, informar-ne sobre cada una de les fases abans de l'aprovació i informar preceptivament sobre els diversos Plans, Normes i Projectes que afecten a l’àmbit territorial del Parc Natural.
b) Promoure i fomentar actuacions per a la regeneració, l’estudi i la divulgació dels valors naturals de l’espai protegit.
c) Proposar als Organismes de l'Administració competents en cada cas totes les mesures que considere necessàries per al millor compliment de les finalitats d'aquest Decret.
d) Informar sobre aspectes relatius a la protecció del Parc Natural, quan així ho requeriran els Organismes de l'Administració competents.
e) Informar sobre els pressupostos anuals del Parc Natural.
f) I qualssevol altres funcions que li atribuesca la legislació amb caràcter general.
Article cinqué. Director Conservador.
U Per a una millor administració i gestió del Parc Natural de les Illes Columbretes, els Consellers d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca designaran conjuntament un Director Conservador, el nomenament del qual haurà de recaure en un titulat universitari superior.
Dos. Seran funcions del Director Conservador:
a) Coordinar, executar o supervisar el compliment de la normativa i les reglamentacions del Parc Natural.
b) Elaborar les propostes de pressupost anual i les memòries anuals d'activitats i resultats.
c) Administrar els fons del Parc.
Article sisé. Pla Especial.
U. Es redactarà un Pla Especial del Parc Natural de les Illes Columbretes que, d'acord amb el que disposa la legislació urbanística, contindrà almenys les determinacions següents:
a) L'estructura general de l’ordenació del territori protegit en funció de la protecció del medi ambient, amb delimitació de les àrees de diferent utilització i destinació.
b) Les previsions i normes necessàries per a l’establiment de les infrastructures, els equipaments, les construccions i els serveis del Parc Natural.
c) El desenvolupament de les previsions de protecció del planejament urbanístic municipal, completant tots aquells aspectes necessaris.
d) Ordenació de les visites del Parc Natural.
e) Regeneració de la coberta vegetal de l’arxipèlag i prevenció de l’erosió.
f) Protecció de la fauna amenaçada de les Illes.
g) Pla General de vigilància de les Illes, desenvolupat mitjançant plans anuals d'actuació de la Guarderia.
h) Qualsevol altra determinació que s'elabore d'acord amb els objectius de protecció d'aquest Decret.
Dos. El procediment per a l'aprovació del Pla Especial serà el següent:
a) El Pla Especial serà redactat a iniciativa de la Junta de Protecció, corresponent l'aprovació inicial a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, amb l’informe previ de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
b) Posteriorment, el Pla serà sotmès a informació pública, durant un mes, quedant exposat en les seus de les Conselleries d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca i de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.
c) L'aprovació provisional correspondrà a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, amb audiència prèvia de l'Ajuntament de Castelló de la Plana i els informes de la Conselleria d'Agricultura i Pesca i de l’Organisme competent de l'Administració de l’Estat.
d) L'aprovació definitiva correspon al Consell de la Generalitat Valenciana.
Article seté. Mitjans econòmics.
Per tai d'atendre les necessitats econòmiques del Parc Natural de les Illes Columbretes i dels seus òrgans rectors, la Generalitat Valenciana, a través de les Conselleries d'Obres Publiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca, habilitarà els crèdits oportuns, sense perjudici dels mitjans econòmics que haja d'aportar l'Administració de l'Estat i l'Ajuntament de Castelló de la Plana, i també de les col·laboracions d'altres òrgans o Corporacions públiques o privades que puguen tenir interès en coadjuvar en la millor gestió del Parc.
Article vuité. Règim de sancions.
U. La inobservància o infracció de la normativa aplicable al Parc Natural de les Illes Columbretes serà sancionada d'acord amb el que disposen el Codi Penal, la Llei 15/1975, de 2 de maig, sobre Espais Naturals Protegits, i el Reial Decret 2676/1977, de 4 de març, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació d'aqueixa, sense perjudici de la legislació específica que en resulte d'aplicació segons la naturalesa de la infracció.
Dos. Els infractors estaran obligats en tot cas a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Fins que s'aprove el Pla Especial, els òrgans gestors i administradors tindran una actuació especial en matèria de control i seguiment de les activitats i construccions que afecten a l’objecte d'aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Queden autoritzats els Consellers d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'agricultura i Pesca, en el marc de les competències respectives, a dictar les disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret vigirà el mateix dia que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 25 de gener de 1988.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,
RAFAEL BLASCO I CASTANY
El Conseller d'Agricultura i Pesca,
LLUIS FONT DE MORA MONTESINOS

linea