diari

DECRET 196/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regulen les especialitats que poden introduir-se en l'horari general dels espectacles, establiments públics i activitats recreatives.

(DOGV núm. 3034 de 14.07.1997) Ref. Base de dades 1840/1997

DECRET 196/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regulen les especialitats que poden introduir-se en l'horari general dels espectacles, establiments públics i activitats recreatives.
Mitjançant el Decret 210/1993, de 9 de novembre, del Govern Valencià, dictat en desenvolupament d'allò que disposa l'article 14 de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, es va regular per primera vegada el tema dels horaris dels establiments públics, espectacles i activitats recreatives en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
La Llei 2/1991, de 18 de febrer, estableix que l'horari general es fixa anualment per Ordre del departament de la Generalitat Valenciana competent en la matèria. Així mateix, assenyala que l'administració de la Generalitat Valenciana tindrà competència exclusiva en la concessió d'ampliacions d'horari, i que podran atorgar-se a aquells establiments públics i espectacles que, per les seues característiques, la seua situació, l'activitat a realitzar i el servei que presten, justifiquen la necessitat d'aquestes ampliacions a l'horari general, sense perjudici del compliment de la legislació sobre els horaris a efectes laborals.
Així mateix, deixa per a un posterior desenvolupament la determinació del procediment que s'ha de seguir en la concessió d'un horari especial a un determinat establiment públic, i els casos en què, excepcionalment, pot ser modificat l'horari general pels ajuntaments respectius.
Després del temps transcorregut des de l'entrada en vigor del Decret 210/1993, de 9 de novembre, i a la vista de l'aplicació pràctica d'aquest, cal modificar-lo, a fi de regular determinades situacions, així com la possibilitat que els ajuntaments puguen reduir els horaris generals en compliment del mandat legal.
Per tant, aquest decret, fidel a la voluntat de respectar el mandat legal, manté que l'Ordre de la Conselleria de Presidència puga establir un tractament diferenciat de l'horari general en atenció a les característiques dels establiments, aïllament o concentració de locals en la mateixa zona i ubicació fora o dins de nuclis habitats.
Igualment regula la possibilitat d'ampliar horari a aquells establiments públics i espectacles que per les seues característiques, la seua situació, activitat a realitzar o el servei que presten, justifiquen la necessitat d'aquesta ampliació, tal com, per una altra banda, estableix explícitament l'article 14.
A més a més, i en compliment del mandat legal, atorga participació als ajuntaments, no únicament en atenció a la possibilitat d'ampliar l'horari general per a supòsits, zones o dates concretes, i en atenció a la celebració de festes locals i patronals o consideracions especials, dins del límit màxim que anualment serà fixat per la Generalitat Valenciana, sinó també atorgant-los la possibilitat de reduir, en supòsits conflictius, l'horari d'aquests, fixant-se en aquest decret el procediment a seguir.
És manté la fixació del temps de desallotjament dels locals en 30 minuts, possibilitat que no atorga per a ampliar l'horari de tancament, atès que la música ha estar desconnectada i no s'hi poden servir consumicions, sinó que la seua finalitat és aconseguir que el desallotjament dels locals és realitze sense incidents que puguen ocasionar una pertorbació d'ordre públic.
En la seua virtut, previ informe de la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l'article 36.3 de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, d'acord amb el Consell d'Estat, a proposta del conseller de Presidència i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 1 de juliol de 1997,
DECRETE
Article 1
L'horari general dels establiments públics, espectacles i activitats recreatives es determinarà anualment mitjançant Ordre de la Conselleria de Presidència. Aquesta ordre podrà establir un tractament diferenciat dels horaris a aplicar, en atenció a:
a) Les característiques dels establiments, i es podrà reduir o ampliar l'horari de tancament d'aquells que, per les seues condicions tècniques d'insonorització, aïllament o concentració de locals en les mateixes zones, ubicació fora o dins de nuclis habitats o unes altres circumstàncies similars, siguen susceptibles o no de causar molèsties.
b) Els usos socials imperants.
c) Les distintes estacions de l'any.
d) La condició de dies laborables, festius i vespres de festius. Es permetrà retardar l'hora de tancament en relació a aquestes dues últimes categories.
Article 2
1. Als locals compresos dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, a partir de l'hora de tancament d'aquests, es mantindran les portes de tal forma que no permeten l'accés de cap client, no s'expendrà cap consumició i hi haurà, igualment, si fa el cas, de quedar fora de funcionament tant la música ambiental com les màquines recreatives, vídeos o qualsevol aparell o màquina similar.
2. El total desallotjament dels locals i establiments haurà de produir-se dins dels 30 minuts següents a l'hora de tancament d'aquests.
Article 3
1. L'òrgan competent de la Conselleria de Presidència podrà autoritzar, amb caràcter extraordinari, ampliacions d'horari als establiments situats en carreteres, aeroports, estacions de serveis, estacions de ferrocarrils o llocs anàlegs, per raó de les necessitats dels usuaris dels referits establiments o bé per la dels treballadors nocturns, així com als que, per les seues condicions tècniques d'insonorització, aïllament, ubicació fora de nuclis habitats o unes altres circumstàncies similars, no siguen susceptibles de causar molèsties.
Aquestes autoritzacions s'entendran sense perjudici del compliment de la legislació sobre els horaris a efectes laborals.
2. En els supòsits de concessió d'horaris especials, una vegada rebudes les sol·licituds, l'òrgan competent de la Conselleria de Presidència procedirà:
a) A demanar informe dels ajuntaments corresponents, que haurà d'emetre's concedint prèviament audiència o informació pública als veïns, si els hi haguera, que residisquen en un radi de fins 50 metres del local per al que se sol·licita horari especial. L'informe haurà d'especificar la ubicació del local, si es troba fora del nucli urbà, si disposa d'aparcament, si el local disposa d'equip de seguretat i vigilància, si el local no ha sigut sancionat executivament en l'anualitat anterior per infracció de caràcter greu o molt greu i les dades que es consideren necessàries per a aconseguir una plena convicció sobre la no comissió de molèsties veïnals ocasionades pel local sol·licitant.
b) A sol·licitar de les forces i cossos de Seguretat un informe motivat relatiu a la possible incidència de la modificació de l'horari general en matèria d'ordre públic.
c) S'entendrà que l'informe és favorable quan, transcorreguts 30 dies des que es va sol·licitar, no haguera sigut emés.
d) Rebuts els informes o transcorregut el termini per a emetre'l, l'òrgan competent de la Conselleria de Presidència resoldrà sobre la sol·licitud. El termini màxim per a resoldre els expedients serà de tres mesos.
Quan haguera transcorregut l'indicat termini, sense haver recaigut resolució expressa, s'entendrà desestimada.
3. La resolució de l'òrgan competent de la Conselleria de Presidència pel què s'autoritza l'ampliació de l'horari, a què es refereix aquest article, es notificarà a l'interessat, a l'ajuntament i a la subdelegació del Govern en la província.
4. Les autoritzacions d'ampliació d'horari no podran concedir-se per períodes superiors a un any. Aquesta autorització podrà ser renovada per un període de temps igual, prèvia petició de l'interessat.
5. Les autoritzacions d'ampliació d'horari podran ser objecte de revocació, per causa degudament justificada i motivada, prèvia audiència de l'interessat.
Article 4
1. Les autoritats municipals podran autoritzar, per sí o a petició dels interessats, per a supòsits, zones o dates concretes, i en atenció a la celebració de festes locals i patronals, esdeveniments de caràcter firal, certàmens, exposicions o consideracions especials, ampliacions del règim general d'horaris establert per l'Ordre vigent de la Conselleria de Presidència.
En tot cas, aquestes ampliacions no podran superar el límit màxim que, per a aquests supòsits i atenent a les circumstàncies expressades en l'article 1, serà fixat anualment per l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana en la seua Ordre d'horaris.
2. La determinació dels horaris de començament i acabament de les revetles, concerts i altres espectacles que tinguen lloc per causa de festes patronals o locals, competirà a les autoritats municipals corresponents.
3. Aquestes autoritzacions hauran de comunicar-se a l'òrgan competent de la Conselleria de Presidència, així com a les autoritats policials corresponents, dins dels 15 dies immediatament anteriors a la data d'autorització.
Article 5
1. L'òrgan competent de la Conselleria de Presidència i els alcaldes, dins de les respectives termes municipals, podran establir reduccions a l'horari general de tancament.
2. El procediment que se seguirà per a la reducció de l'horari de tancament, per l'òrgan competent de la Conselleria de Presidència, serà l'establert en l'article 3 d'aquest decret.
3. Les reduccions, a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article, podran acordar-se per a locals concrets o per a locals concentrats en determinades zones que, per la seua situació, ocasionen molèsties als veïns d'habitatges del seu entorn físic, especialment si no reuneixen les condicions adequades d'insonorització. Així mateix, es podrà acordar la reducció de l'horari general pels ajuntaments en els supòsits de declaració de zona saturada per efecte additiu, per contaminació acústica, zona ambiental protegida o denominació equivalent, per l'existència de múltiples activitats, establiments musicals i unes altres activitats qualificades, de conformitat amb allò que s'ha disposat en les ordenances municipals sobre prevenció de la contaminació acústica.
4. Les reduccions de l'horari general que efectuen els ajuntaments requeriran l'informe previ i vinculant de l'òrgan competent de la Conselleria de Presidència.
Article 6
En els espectacles públics que, segons la normativa vigent, requereixen autorització especial de l'òrgan competent de la Conselleria de Presidència en matèria d'espectacles, com ara: festejos taurins tradicionals, corregudes de bous, espectacles musicals en locals l'activitat autoritzada dels quals és distinta i sessions de menors en discoteques o sales de ball, haurà de fer-se constar en aquesta la determinació concreta de l'hora de començament i, si fa el cas, d'acabament.
Article 7
Les infraccions a allò que disposa aquest decret seran sancionades de conformitat amb la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen a allò que estableix aquest decret i, en concret, queda derogat el Decret 210/1993, de 9 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es desenvolupa reglamentàriament l'article 14 de la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, i l'Ordre de 27 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es regulen els horaris d'espectacles i establiments públics.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza la Conselleria de Presidència per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i desenvolupament d'allò que disposa aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor als vint dies de la seua publicació en el Diari Oficial de Generalitat Valenciana.
València, 1 de juliol de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Presidència,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO

linea