diari

Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de la Funció Pública Valenciana.

(DOGV núm. 279 de 12.08.1985) Ref. Base de dades 1006/1985

Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de la Funció Pública Valenciana.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d'autonomia, en nom del Rei, promulgue la Llei següent:
I
JUSTIFICACIO DE LA LLEI
L'efectivitat de l'autonomia de la Comunitat Valenciana i el desplegament de les institucions d'autogovern que constitueixen la Generalitat Valenciana, requereixen i necessiten la regulació de la funció pública, com a tal institució, i la determinació del personal al seu servei.
Segons com siga aquesta regulació, segons el contingut, la forma i l'abast, dependrà en gran part la forma, l'abast, l'eficàcia i el rendiment de l'Administració autonòmica valenciana i, per tant, la qualitat dels serveis públics oferts al ciutadà valencià, atès que ningú no dubta de la importància i repercussió que les persones tenen en les organitzacions i institucions que regeixen o de les quals formen part.
Des de l'inici de l'autonomia valenciana es va posar en relleu la necessitat de regular la funció pública de la Generalitat, tasca no gaire senzilla, perquè requereix, d'una banda, un coneixement exacte dels problemes que comportava la nova situació política i administrativa, i de l'altra, un desplegament legislatiu previ per part de l'Estat.
Complits aquests dos factors, la present Llei tendeix, com a desplegament i compliment de l'article 31.1 de l'Estatut d'Autonomia i en l'exercici de les competències exclusives, a regular en el llibre primer l'organització de la Funció Pública Valenciana, i en el llibre segon, a establir el règim estatutari dels funcionaris, segons que disposa l'article 32.1.1 de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana.
II
EL MODEL DE LA FUNCIO PUBLICA VALENCIANA.
La Llei ha optat, en la regulació de les qüestions relatives al personal al servei de la Generalitat Valenciana, per un model de funció pública, i en aquest sentit pretén ser continuadora i superadora de les tècniques i solucions que mantingueren els dos gran textos de la funció pública espanyola -l'Estatut de 1918 i la Llei de la Funció Pública de 1964- però tenint en compte el factor essencial de configurar-se des d'una perspectiva autonòmica, diferent de la problemàtica que l'Estat pot tenir a l'hora d'encetar la reforma de la seua Administració pública. Tot i això, les Comunitats Autònomes reben amb les transferències de l'Estat no sols unes competències jurídiques, sinó uns serveis i uns mitjans personals sotmesos clarament a un règim administratiu de funció pública i, conseqüentment, assumeixen models i estructures existents en l'Administració central de l'Estat.
D'altra banda, la recentment aprovada Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, amb caràcter de bàsica en gran part del contingut, manté un model de funció pública que ens vincula.
Tot això suposa una opció cap a un règim de dret administratiu que tracta l'organització de la funció pública des de perspectives de poder, potestats i interès públic, i dirigeix la determinació dels sectors que poden laboralitzar-se a unes altres vies tècniques, -com ara la classificació de llocs de treball, selecció, etc.,- i a decisions posteriors. Malgrat tot, res no impedeix que el contingut de les relacions estatutàries ente les Administracions de la Generalitat Valenciana i el seu personal siga assimilat al contingut de les relacions laborals més avantatjoses obtingudes pels treballadors en els anys de lluita pel progrés social, i res no s'oposa, tampoc, al fet que les normes d'eficàcia i les tècniques en alça de les empreses privades constituesquen les normes d'actuació i de compliment obligat en les Administracions públiques, en un sentit social progressista.
Tanmateix, aquesta opció no s'ha reduït a preferir un model de funció pública, sinó que aquest es conforma tenint en compte altres factors, peculiaritats o tendències, que s'han posat en relleu en els inicis de la nostra autonomia i que són, bàsicament, una tendència cap a la constitució d'una funció pública única i la necessitat de perfilar la participació de l'Administració Local en aquest model.
1. Tendència a una funció pública única.
L'Administració autonòmica prevista en la Constitució Espanyola, com a fenomen nou, s'origina en l'assumpció per les Comunitats Autònomes d'unes competències que eren pròpies de l'Estat, sense perjudici d'aquelles altres originades pel fenomen autonòmic pròpiament dit. Tanmateix, l'assumpció de les tasques que abans detenia l'Estat, conjuntament amb els mitjans personals i materials corresponents, no ha de traduir-se en una reproducció dels models i sistemes estatals.
El començament de l'autonomia valenciana ha suposat la participació en aquesta de funcionaris procedents de diverses Administracions públiques, a la qual cadascú ha aportat la seua experiència i l'estil, tot evidenciant que qualsevol funcionari públic, d'acord amb els mèrits i la capacitat, pot prestar els seus serveis en una Comunitat Autònoma, i aquest fet implica necessàriament que el règim jurídic que els és d'aplicació ha de ser únic, de manera que les diferències d'ordre jurídic i retributiu no repercutesquen negativament en el bon funcionament de la gestió administrativa diària i, en conseqüència, de l'execució correcta i del compliment de les lleis i de les normes reglamentàries, i tot, finalment, al servei del ciutadà valencià.
Un altre fet que s'ha posat en relleu en l'Administració del personal del sector públic és l'existència d'un cas d'administradors generals i de funcionaris que realitzen treballs de direcció, gestió i execució de caire administratiu, que són comuns a totes les Administracions públiques i que requereixen una idèntica preparació i, si s'escau, titulacions específiques.
Conjuntament amb aquest cas, se n'ha definit un altre d'administradors especials, les funcions dels quals són més homogènies i, normalment, són lligades a un tipus de carrera o professió concreta.
L'existència dels esmentats administradors generals o de funcions administratives comunes ha creat actualment un corrent encaminat a fomentar la mobilitat entre els funcionaris de les distintes Administracions, encara que amb certes resistències per part d'aquells que consideren que la seua formació i preparació, per exigències de selecció i per una posterior experiència professional, és major que la d'altres grups de personal d'altres Administracions o Organismes. Aquestes circumstàncies, evidents en l'Administració de l'Estat, tenen una repercussió diferent en una Administració nova que, sense perjudici de valorar aquelles possibles diferències de formació i d'experiència i, per tant, de mèrit i capacitat, pot constituir la seua funció pública sense partir dels compartiments estancs d'altres Administracions.
La mateixa mobilitat demanaven els sectors d'administració general i administració especial, de manera que aquells que tinguessen el títol professional o acadèmic, exigit en un lloc de treball de qualssevol d'aquests sectors, pogués canviar d'un lloc a un altre, mitjançant l'establiment dels sistemes escaients.
Aquesta Llei pretén recollir totes aquestes tendències i donar-los la solució tècnica adient, però tenint en compte sempre que l'interès de la Comunitat Valenciana ha de predominar sobre qualsevol altre interès de grup que vulga imposar-hi, basant-se en la defensa d'aplicacions tècniques necessàries.
Els factors essencials per assolir-ho són:
a) L'aplicació d'un règim jurídic unitari a tots els funcionaris de l'Administració de la Generalitat Valenciana.
b) La constitució d'una Administració que pose l'accent en els llocs de treball i no en una estructura corporativa de personal.
c) L'establiment dels canals que calguen per a facilitar la mobilitat dels funcionaris de la Generalitat Valenciana, dins de la seua estructura, i per a facilitar-ne l'accés a l'Administració.
d) La possibilitat que els ens locals opten per tal que el seu personal siga seleccionat per la Generalitat Valenciana.
D'acord amb les tendències susdites, la Llei és d'aplicació a tots els funcionaris de la Generalitat Valenciana, en el sentit establert per l'article 9é. de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana, i comprèn per tant les Institucions d'autogovern i qualsevol altra entitat de dret públic que en depèn. Això no és incompatible amb l'autonomia administrativa reconeguda en l'article 14 de l'Estatut, que correspon a les Corts Valencianes i a les institucions depenents d'aquestes, de tal manera, que l'aplicació d'aquesta llei es realitze a través del President i Mesa de les Corts Valencianes, la qual cosa permetrà un desenvolupament harmònic compatible amb la peculiaritat del treball parlamentari i amb el respecte consagrat en la nostra Constitució a l'autonomia del poder legislatiu.
La inclusió en el model de la funció pública única dels funcionaris de les Corts Valencianes i de les seues Institucions, suposa l'aplicació d'un sistema racional, no renyit amb l'autonomia Parlamentària, que evita la creació d'aparats de gestió administrativa no necessaris en la realitat i, amb això, s'impedeix la contracció de despeses públiques innecessàries.
Finalment la decisió manifesta el sentit unitari del concepte que constitueix la pròpia Generalitat Valenciana.
2. L'aplicació de la Llei als ens locals.
La mobilitat dels funcionaris d'una Administració pública a una altra no pot entendres, estrictament, en un únic sentit, atès que el fons de la qüestió de la mobilitat funcional és la constitució de la funció pública única a què hem fet referència, i no hi ha funció pública única sense un règim jurídic únic o, si de cas, unitari.
Les lleis, els reglaments i els fets, han propiciat que la incorporació de funcionaris de l'Administració local siga una realitat. Tot i això, el fenomen no tindrà les mateixes característiques una vegada siga constituïda la funció pública de la Generalitat Valenciana, i aleshores serà lògic que les exigències de la incorporació d'aquest personal siguen distintes.
D'altra banda, hom considera que per a la formació de bons administradors generals calla mobilitat entre les distintes Administracions, a més d'una formació i selecció comunes que produesquen una unitat major que la simplement jurídica.
Es per això que el Títol Preliminar de la Llei, sense atemptar contra l'autonomia dels ens locals, estableix l'àmbit d'aplicació, que en primer lloc inclou aspectes concrets de l'Administració local i, en segon, permet als ens locals d'acollir-se a la selecció i formació del seu personal per la Generalitat Valenciana, com a un primer pas cap a l'esmentada funció pública única, el primer factor de la qual ha de ser una formació homogènia, la qual només pot ser assolida mitjançant un procés selectiu únic i possible. Tanmateix, aquest fet dependrà de la voluntat dels ens locals i de la consciència consegüent que la necessitat existeix i el sistema és adient.
III
DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA GENERALITAT I LA SEUA SELECCIO
En la classificació que fa la Llei, en el Títol I del Llibre primer, del personal al servei de la Generalitat Valenciana, no hi ha particularitats especials diferents d'altres ordenaments, quant a la distinció entre personal funcionari, interí, eventual i laboral.
Tanmateix, la Llei pretén d'evitar l'existència de personal que, reclamat a prestar serveis temporals, acabe prestant-los durants llargs períodes de temps, amb la consegüent creació d'expectatives de dret o reivindicacions per a integrar-se definitivament en la funció pública. Es per això que no es confia únicament en l'agilitat del sistema de selecció de funcionaris i de la provisió de llocs de treball, sinó que, en previsió de possibles desajustaments entre aquests processos, s'habiliten les vies per a evitar-los. La primera previsió que fa la Llei, i que enllaça amb el model de funció pública basada en els llocs de treball, és l'establiment d'unes proves d'habilitació que no solament permeten la selecció dels futurs funcionaris, sinó que facilita la formació d'un grup de persones, que amb la condició d'habilitats i sense romandre en la susdita situació més d'un any sense obtenir un nomenament, cobresquen les necessitats temporals. Alhora es distingeix el procés de provisió del lloc de treball concret com a una selecció que permet d'adequar llocs i persones i que augmenta l'adaptació del sistema al mèrit i la capacitat que exigeix la Constitució Espanyola.
El sistema tracta de superar els inconvenients o desavantatges que determina la connexió d'un sistema de llocs de treball amb el clàssic de carrera de la funció pública espanyola tal com l'ha realitzat la Llei 30/1984 de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública i, igualment, intenta d'evitar la incoherència que suposaria efectuar una selecció de personal per a cobrir vacants temporalment sense que aquesta selecció tinga validesa definitiva; en aquest cas caldrà acudir posteriorment a un nou procés selectiu per tal d'adquirir definitivament la condició de funcionari, o acudir a la convocatòria d'oposicions restringides a l'ús d'aquests darrers anys. Per tal d'evitar aquesta doble selecció i les altres possibles disfuncions que podrien oferir altres solucions tècniques, la Llei ha optat pel sistema d'habilitació esmentat, el qual, de més a més, permet de cobrir les vacants, temporals o no, amb el personal habilitat, bé nomenant-los amb caràcter interí o, si s'escau, atorgant-los destinació provisional.
D'altra banda, el sistema conserva la forma d'oposició o de concurs-oposició en la primera fase, la qual cosa només implica el fet de remarcar que aquest tindrà les mateixes garanties que comporten aquests sistemes selectius, però no evita que l'Administració simplifique i racionalitze els exercicis o les proves concretes en les formes i els continguts.
Finalment, i per tal que cap lloc no puga quedar sense atenció, la Llei preveu una via d'auxili per a la selecció de funcionari interí que, davant una possible mancança de personal habilitat, garantesca la imparcialitat en la selecció, encara que no implique un procés selectiu en el sentit de les proves d'habilitació.
El sistema, en conjunt, constitueix un instrument tècnic adaptat a les exigències constitucionals de mèrit, capacitat i neutralitat, com a principis d'una funció pública.
1. Accés i provisió de llocs de treball.
Tot i el que hem exposat sobre el sistema de selecció, la realitat d'una Administració pública oberta a funcionaris procedents d'altres Administracions implica no sols la formació d'una funció pública unitària pel que fa al règim jurídic o estatutari, sinó que la provisió de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat Valenciana puga no ser simplement això, sinó també una forma d'accés a la funció pública, com s'ha fet ben palés en el cas del personal habilitat, atès que en nombrosos casos els concursos seran convocats per a cobrir llocs de treball oberts a funcionaris d'altres Administracions públiques i constituiran també una forma d'accés a la funció pública de la Generalitat Valenciana o dels ens locals, tot unint d'aquesta manera l'accés i la provisió.
2. L'accés del personal interí, del contractat administratiu i del laboral.
Finalment, i pel que fa a l'accés a la funció pública de la Generalitat Valenciana, les disposicions transitòries primera, segona i tercera, faciliten l'ingrés del personal que presta serveis amb caràcter d'interí, laboral i contractat administratiu, i en cada cas en la forma i per les raons que s'exposen:
a) Funcionari interí.
Des de l'endegada de l'autonomia plena, la Generalitat Valenciana, mitjançant Decret del Consell, de 23 de gener de 1984, ha regulat un sistema de proves selectives per a l'accés de personal amb caràcter interí a llocs de treball administratiu, i va constituir borses de treball amb els qui superaren aquestes proves, per a atendre les necessitats en cada moment, atès que mentre no siga aprovada aquesta Llei de la Funció Pública, no hi ha possibilitats d'establir o regular el sistema d'accés a la Funció Pública Valenciana.
No sembla lògic, però, que els qui han superat ja unes proves siguen sotmesos novament a unes altres de les mateixes característiques. Per això, la disposició transitòria segona permet que el personal interí nomenat d'acord amb l'esmentat Decret del Consell, accedesca a la funció pública, en la mesura que les proves realitzades s'ajusten a les experiències habituals per a aquest nivell funcionarial i, si s'escau, amb l'establiment de proves complementàries.
b) Personal laboral.
També en el període preautonòmic i a l'inici de l'autonomia plena es feren regulacions jurídiques o solucions tècniques en el reclutament de personal que establiren situacions no concordants avui amb l'esperit d'aquesta Llei i que, a més, produirien conflictes derivats del fet que persones amb les mateixes funcions i activitats eren sotmeses a règims jurídics diferents, i àdhuc, a distintes retribucions. Mentre subsistesquen aquests règims diferents, la disfunció que persones amb el mateix treball tinguen drets diferents podrà produir-se per poc que l'Administració no hi siga atenta. Aquesta situació s'ha produït des del moment que en la Generalitat Valenciana hi ha persones que, tot realitzant funcions i tasques administratives, o de possible qualificació com a tals, són sotmeses a un règim laboral a conseqüència dels contractes i convenis corresponents.
Aquest personal gaudeix d'un status fix i d'uns serveis que han de ser considerats i, alhora, convé, mentre siga possible, d'acord amb la seua voluntat i mitjançant la superació d'uns cursos i d'unes proves d'adaptació, que s'incorporen a la funció pública, tot unificant el règim jurídic i obrint-se el pas a una futura carrera professional, la qual podria ser col·lapsada pel sistema de plantilles establert.
c) Personal contractat administratiu.
Finalment, la disposició transitòria segona tracta de solventar la situació del personal contractat administratiu, de manera que conjugue la consideració dels serveis prestats a la Generalitat Valenciana com a mèrit, i la necessitat que aquest mèrit i la capacitat siguen demostrades mitjançant la realització d'unes proves específiques o d'habilitació que acomplesquen seriosament els principis constitucionals.
IV
LA CLASSIFICACIO DE LLOCS DE TREBALL I LES PLANTILLES DE PERSONAL
La tendència de la Llei és la creació d'una funció pública única, cosa que comporta l'establiment d'una Administració pública l'organització de la qual estiga basada en els llocs de treball, tot i que hi haja grups i classes de funcionaris i conseqüentment, el Títol II del Llibre I regula el sistema que permet de fer realitat aquestes tendències. Aquest sistema és un procés continuat, molt més intens en l'inici, d'anàlisi i classificació de llocs de treball que determine la Funció Pública Valenciana en el diversos aspectes: configuració, plantilles, retribucions, mobilitat o carrera administrativa i processos de selecció i formació. D'aquesta manera, sense abandonar els avantatges que ofereix el sistema de carrera, s'hi introdueixen els factors racionals d'un sistema de llocs de treball.
Aquest sistema, no és concebut pel legislador com un mite o una panacea capaç de solucionar tots els problemes de les Administracions públiques, sinó que realment constitueix un encàrrec i un repte establert al Govern i a les persones que, amb el seu treball i voluntat, han de fer realitat allò que en la Llei no és més que una sèrie de principis bàsics i unes competències i procediments als quals atenir-se. La Llei, per ella mateixa, no constitueix una reforma administrativa, per a la qual cal una decidida acció de govern. A través dels principis que s'estableixen respecte de la classificació de llocs de treball i plantilles de funcionaris, la Llei de la Funció Pública Valenciana pretén que aquesta no quede completament deslegalitzada ni que puga donar lloc a actuacions arbitràries.
El reflex gràfic d'aquest procés són les plantilles de personal, conseqüència de la classificació de llocs de treball i, també, manifestació de les estructures orgàniques de les Administracions públiques de la Comunitat Valenciana. I és aquest darrer aspecte el que posa en relleu l'altra característica bàsica del procés de classificació de llocs de treball, que és constituir un factor de racionalització administrativa fonamental ajustant programes, estructures i necessitats de personal, de manera que les plantilles siguen un tot flexible i ajustat a la realitat i a les necessitats de cada moment, tot possibilitant, quan s'escaiga, la distinció clara entre lloes de caràcter administratiu i llocs de caràcter laboral.
Finalment, la classificació és un factor essencial en el proveïment de llocs de treball, que determina els requisits d'aquests i fonamenta la carrera administrativa i la selecció de personal d'altres Administracions.
V
LES COMPETENCIES EN MATERIA DE PERSONAL
Les Lleis, per tal que no caiguen en desús ràpidament o s'aparten de la realitat en matèria de competències, han de manifestar línies generals o més abstractes. D'altra banda, la matèria de la funció pública constitueix un camp complex que principalment té dos aspectes: un, el factor d'ordenament jurídic i tècnic del sector, i l'altre, l'exercici d'unes competències en matèria de personal, que en el fons responen al desplegament d'una relació estatutària entre els funcionaris i els òrgans de la Administració pública als quals són adscrits.
Aquesta Llei pretén delimitar clarament ambdós aspectes de manera que, tot respectant les competències en matèria de personal corresponents a cada Administració pública de la Comunitat Valenciana, segons que disposen les lleis, es fixen les competències d'ordenació i de caràcter general o bàsic que corresponen a la Generalitat Valenciana i a les seues Institucions, en la qual cosa la Conselleria d'Administració Pública té un paper fonamental, i s'hi crea el Consell de la Funció Pública, òrgan primordial de coordinació entre les Administracions públiques de la Comunitat Valenciana i entre aquestes i l'Administració de l'Estat. Hom considera que aquest sistema és totalment respectuós amb l'autonomia de les Corts Valencianes i de les organitzacions administratives de la província i el municipi i, altrament, supera els obstacles que pot oferir una concepció estanca de les distintes Administracions públiques.
VI
REGIM DE LA FUNCIO PUBLICA VALENCIANA
El Llibre Segon de la Llei regula el règim del funcionaris públics de la Generalitat Valenciana, d'aplicació a l'Administració local, el qual s'ofereix sense grans particularitats o innovacions, i fonamentalment subjecte a les bases de l'ordenament jurídic estatal. Tot i això, cal destacar alguns punts essencials entre els quals la carrera del funcionari apareix com una qüestió principal, on cal tenir en compte la vinculació clara als requisits de cada lloc de treball, descrits en les plantilles, després de la classificació, i en la qual destaquen quatre aspectes:
a) La mobilitat.
b) Les Juntes de Qualificació.
c) El grau personal.
d) Els cursos de perfeccionament.
La mobilitat té dos aspectes: el pas d'una a una altra Administració pública i el pas d'un lloc de treball a un altre millor retribuït, o d'un grup o classe a un altre, cosa que facilite els sistemes fixats de proveïment de llocs de treball.
Tanmateix, aquesta mobilitat té dues limitacions, una de directa i l'altra d'indirecta. La directa és l'aplicació d'un dels avantatges que ofereix el sistema de carrera i que incentiva la formació del funcionari, i consisteix en l'exigència que per a passar d'un grup de titulació o d'un índex de proporcionalitat de retribució a un altre superior, no basta la possessió de la titulació corresponent, sinó que calar superació d'una prova d'habilitació. La simple possessió d'una titulació, i el transcurs dels anys no han de constituir el factor de la carrera administrativa; en cas de ser-ho, els interessos de grup se superposaren a l'eficàcia de l'Administració i a l'interès general. En el mateix sentit, s'exigeix la superació de cursos de formació per al canvi entre els sectors d'administració general i especial, deixant a la discreció de l'Administració el contingut de les proves.
La limitació indirecta fa referència al sistema de lliure designació, que manté que les convocatòries no poden quedar desertes si hi ha aspirants que complesquen els requisits. Amb això la lliure designació s'ajusta a un sistema discrecional però no arbitrari.
Les Juntes de Qualificació són un intent de superar el fred reflex documental d'una relació de llocs de treball exercits, per tal que conste en l'expedient personal la valoració del rendiment del funcionari en aquests llocs. Aquest sistema de qualificació és condicionat, per l'establiment de la publicitat i la motivació.
El grau personal es correspon amb una aspiració general del funcionari de mantenir el nivell professional assolit, i amb aquest el del nivell retributiu corresponent, i serveix com un fre més al sistema de lliure designació, atès que cap Administració no ha de mantenir desocupats els seus funcionaris, ni ha de tendir a solucionar la politització de determinats llocs, mitjançant la creació de "llocs refugi" per als funcionaris cessats. La tendència ha de ser que el grau personal guarde correspondència amb la vertadera categoria personal del funcionari i que els requisits ideals del lloc tinguen correspondència amb les condicions o el mèrits del aspirant, fins i tot en els llocs de lliure designació.
Finalment, els cursos de perfeccionament són una forma de fomentar en l'Administració l'adquisició de coneixements concrets per part del funcionari que els capaciten per a l'accés a determinats llocs o faciliten la carrera administrativa en general, per la qual cosa aquesta Llei preveu també que la superació dels cursos siga qualificada amb aprofitament, sense perjudici de possibles llistes ordenades en cada promoció o curs, o si de cas, de qualificacions.
L'altre camp en què la classificació de llocs de treball podria tenir repercussió era el sistema de la retribució. Tanmateix, la legislació estatal no deixa un ampli margen a l'autonomia, i, per tant, la Llei introdueix simplement la possibilitat de reduir a una única clau els complements basats en el lloc de treball.
En la resta de les qüestions regulades pel Títol V de la Llei no hi ha grans diferències amb el contingut normal de les regulacions vigents de la funció pública, i les disposicions transitòries, no específicament esmentades en aquesta exposició, s'ocupen de solventar qüestions concretes plantejades pel pas d'un sistema centralitzat i corporatiu de funció pública a un sistema obert i de llocs de treball com el que s'ha dissenyat, sense abandonar els principis bàsics de mèrit, capacitat i neutralitat del funcionari públic.
LLIBRE PRIMER
DE L'ORGANITZACIO DE LA FUNCIO PUBLICA
TITOL PRELIMINAR
De l'àmbit de la Llei
Article 1.r
1. En l'exercici de les competències atribuïdes per l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana en els articles 31.1 i 32.1.1.) i en les bases establertes per la legislació de l'Estat, hom dicta aquesta Llei, la qual és d'aplicació:
a) Al personal al servei de la Generalitat Valenciana determinat en l'article 2n.
El personal laboral s'ha de regir per la legislació d'aquest caràcter, sense perjudici que li siguen d'aplicació les normes del Llibre I d'aquesta Llei que expressament ho esmenten.
b) Al personal de l'Administració Local que no siguen habilitats de caràcter nacional, i que es regiran per la Legislació Bàsica de l'Estat en matèria de Règim Local i per allò disposat en aquesta Llei. Alhora, els ens locals podran optar pel sistema de selecció previst en l'article 10.
2. Per via de Decret del Consell la Llei s'adequarà a les característiques especials del personal docent, sanitari, investigador i, si s'escau, de seguretat.
TITOL I
Del Personal al servei de la Generalitat
CAPITOL I
De la classificació del personal
Article 2.n
1. Es personal al servei de la Generalitat Valenciana: el de les Corts Valencianes i de les institucions que en depenen, el del Consell i els altres organismes i institucions configuradores i dependents de la Generalitat.
Les Corts Valencianes en virtut de la seua autonomia organitzativa, administrativa i financera, desplegaran aquesta Llei, i establiran el règim del seu personal, ateses les característiques especials de l'activitat parlamentària.
2. Les persones al servei integrant de l'Administració Pública Valenciana es classifiquen en:
a) Funcionari de carrera.
b) Funcionari interí.
c) Personal eventual.
d) Personal laboral.
Article 3.r
1. Són funcionaris els qui en virtut del nomenament legal exercesquen professionalment serveis de caràcter permanent, regulats pel dret administratiu, en llocs de treball inclosos en les plantilles dels sectors d'administració general i Administració especial i dotats en els pressupostos corresponents.
2. S'inclouen en el concepte anterior els procedents d'altres Administracions públiques per via de transferències o que hi accedesquen mitjançant el sistema previst en l'article 20.2 d'aquesta Llei.
Article 4.t
1. Els funcionaris d'acord amb la titulació exigida per a l'ingrés s'agruparan de la manera següent:
Grup A
Títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o equivalent.
Grup B
Títol d' Enginyer Tècnic, Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic, Formació Professional de Tercer Grau o equivalent.
Grup C
Títol de Batxiller, Formació Professional de Segon Grau o equivalent.
Grup D
Títol de Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau o equivalent.
Grup E
Certificat d'Escolaritat.
2. En els grups A i B del sector d'administració especial i com a conseqüència de la classificació dels llocs de treball i de les necessitats de la selecció de personal, s'establiran per Llei de la Generalitat Valenciana les classes que es consideren convenients, segons la naturalesa de la seua funció o la professió específica a què corresponga.
Article 5.é
1. Podrà nomenar-se funcionari interí en els supòsits prevists en l'article 38 d'aquesta Llei que impliquen reserva de plaça pressupostària, i en els casos molt urgents en què fos necessari cobrir temporalment un lloc, sempre que hi haja dotació prevista.
2. El funcionari interí haurà de reunir els requisits legals reglamentaris indispensables per a l'exercici del lloc i, mentre l'ocupe, les seues relacions seran de naturalesa administrativa i s'hauran de regir pels preceptes d'aquesta Llei que els siguen d'aplicació. Tot i això, el nomenament no atorgarà cap dret preferent d'ingresen l'Administració pública, i la separació del lloc es produirà quan desapareguen les circumstàncies que produiren el nomenament o quan el lloc corresponent siga proveït.
3. La selecció del funcionari interí s'ha de realitzar entre les persones habilitades segons l'article 9.2 d'aquesta Llei i, en cas que no n'hi haja, pel sistema d'urgència establert per via de reglament. El personal interí seleccionat per aquesta darrera via serà obligat a presentar-se a les primeres proves d'habilitació o de selecció convocades per a llocs de la mateixa naturalesa que els ocupats interinament. El fet de no superar aquestes proves, o la no presentació, comportarà la separació del lloc de l'interí.
El funcionari seleccionat per l'esmentat sistema d'urgència podrà ser separat lliurement, però amb respecte a les garanties establertes, si s'escau, per disposicions especials.
Article 6.é
1. El personal eventual solament exercirà llocs expressament qualificats per les funcions de confiança o d'assessorament especial. El nombre, les característiques i retribucions es determinaran, dins de crèdits establerts a l'efecte en la Llei de Pressupostos, pel Govern Valencià i Mesa de les Corts Valencianes, si s'escau, així com pel Ple de les Corporacions Locals quan comencen el seu mandat i que en aquest cas solament podran modificar-se amb motiu de l'aprovació dels pressupostos anuals.
2. El nomenament i la separació d'aquest personal serà lliure i correspondrà al President de la Generalitat, al President de les Corts, als Consellers, i, si s'escau, als Presidents de les Corporacions Locals. En tot cas el personal eventual cessarà automàticament quan cesse l'autoritat a la qual preste la funció assessora i de confiança. El nomenament, règim de retribucions i dedicació es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i, si s'escau, en el propi de la Corporació.,
Deixant de banda la facultat de lliure nomenament i separació del càrrec d'aquest personal, aquest s'haurà de sotmetre, en allò que siga d'aplicació, al règim administratiu establert per aquesta Llei, i mai l'exercici d'un lloc de treball reservat al personal eventual no constituirà un mèrit per a l'accés a la funció pública o la promoció interna.
Article 7.é
1. Es personal laboral el qui ocupa llocs de treball classificats de tal naturalesa en les plantilles i haja estat contractat conforme a la Legislació laboral i en qualssevol de les modalitats de contractació que aquesta preveesca, o haja estat transferit per l'Estat amb aquest caràcter.
2. Aquest personal mai no podrà ocupar llocs de treball classificats exclusivament per a funcionaris, i la transgressió d'aquesta prohibició produirà la nul·litat de l'acte corresponent, sense perjudici de la responsabilitat de la persona que el cause.
CAPITOL II
Dels contractes específics
Article 8.é
1. Les Administracions públiques compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei podran formalitzar excepcionalment contractes amb persones per a la realització de treballs específics i concrets no habituals i de duració limitada els quals s'hauran de sotmetre a la legislació estatal de contractes o, si s'escau, a l'específica de la Comunitat Valenciana, sense perjudici, si s'escau, de l'aplicació de la normativa civil o mercantil.
2. L'autoritat, funcionari o persona al servei de qualsevol de les Administracions públiques referides en l'apartat anterior que amb la seua actuació donés lloc a la conversió d'una relació de les regulades en, aquest articie en una relació permanent, incorrerà en responsabilitat.
CAPITOL III
De l'accés del personal a la funció pública
Article 9.é
1. L'accés a la funció pública s'haurà de realitzar mitjançant:
a) Proves d'habilitació amb caràcter d'oposició o de concurs-oposició lliure, les quals, d'acord amb els principis constitucionals de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, seleccionaran les persones que per la seua preparació, capacitat i idoneïtat accedesquen a la funció pública.
b) El concurs, sistema de provisió, mitjançant el qual el personal habilitat podrà accedir a un lloc concret de l'Administració, segons els requisits d'aquest i l'habilitació específica.
2. Per via de reglament hom regularà el contingut de les proves d'habilitació el qual s'adequarà als treballs que hagen d'exercir els funcionaris i que podran comprendre un curs de formació constituït com una fase de selecció que haurà de ser superada positivament per a obtenir la condició d'habilitat.
El nombre de persones habilitades mai no podrà ultrapassar el de les vacants existents d'acord amb l'Oferta Pública d'Ocupació, amb l'únic augment addicional del 10 per cent previst en la Llei 30/1984 de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.
El personal habilitat mai no podrà romandre sense obtenir un nomenament més d'un any des que superà les proves corresponents.
3. Les persones que superen les proves d'habilitació acreditaran els coneixements de valencià mitjançant la presentació de certificats, diplomes o títols que hagen estat homologats per la Generalitat o, si de cas, mitjançant la realització d'un exercici específic. Els qui no puguen acreditar aquests coneixements quedaran compromesos a realitzar cursos de perfeccionament organitzats per la Generalitat Valenciana.
4. Les persones que accedesquen a la funció pública podran realitzar, d'acord amb les disposicions reglamentàries, un període de pràctiques remunerat segons el lloc de treball que exercesquen.
5. El personal laboral serà seleccionat segons els criteris bàsics d'aquest capítol i la legislació estatal, i haurà de superar el període de proves establert per via de reglament.
6. El concurs de mèrits, sistema de provisió de llocs de treball de l'article 20, podrà constituir una forma d'incorporació del personal del mateix caràcter d'altres Administracions públiques. En aquests casos, i en relació a les peculiaritats de la Comunitat Valenciana, la Generalitat podrà organitzar cursos de formació i perfeccionament.
Article 10
1. Les Corporacions locals, per acord del Ple sense perjudici del que estableix la legislació estatal en la matèria, podran acollir-se al sistema d'habilitació i d'accés regulat en l'article anterior, per tal que els seus funcionaris siguen seleccionats per la Generalitat Valenciana, a través de l'Institut Valencià d'Administració Pública.
2. El concurs previst com a segona fase podrà convocarse segons l'opció de la Corporació local, per ella mateixa o per la Generalitat Valenciana.
3. En tot cas en els Tribunals de les proves que organitze cada Corporació local per a la selecció del seu personal haurà d'haver com a mínim un representant de l'Administració del Consell, designat d'acord amb les disposicions reglamentàries.
Article II
Amb caràcter extraordinari, amb l'autorització prèvia del Consell, en llocs singulars que per les característiques especials i concretes no siguen ordenats en una de les classes previstes en l'article 4t d'aquesta Llei, i requeresquen una preparació molt qualificada, la selecció i l'accés pot realitzar-se mitjançant el sistema de concurs amb tribunal i tot respectant els principis constitucionals establerts per a les proves d'habilitació.
Per a la dotació econòmica d'aquest llocs en els Pressupostos Generals, serà necessari acompanyar l'expedient de classificació.
Article 12
Per tal de ser admès en les proves selectives previstes en aquest capítol, caldrà:
a) Ser espanyol.
b) Haver complit els divuit anys i no excedir de l'edat establerta.
c) Ser en possessió del títol exigible o complir les condicions d'obtenir-lo en la data en què acabe el termini de presentació de les instàncies.
d) No tenir malaltia o defecte físic que impedesca l'exercici de funcions corresponents.
e) No trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.
f) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol Administració o càrrec públic.
Article 13
1. En totes les proves d'habilitació organitzades per la Generalitat Valenciana, la valoració d'aquestes i la selecció dels aspirants s'ha de fer mitjançant tribunal.
2. Els Tribunals, sense perjudici del que disposa l'article 19.2 de la Llei 30/1984 de Mesures per a la. Reforma de la Funció Pública, seran nomenats de la manera següent:
a) En les proves dirigides a seleccionar personal de caràcter interdepartamental, pel Conseller d'Administració Pública a proposta de la Direcció General de la Funció Pública. En la selecció destinada a cobrir els llocs del susdit caràcter del sector d'Administració Especial hauran d'estar representades les Conselleries interessades i, si s'escau, les Corts Valencianes.
No obstant això, quan solament es convoquen llocs de treball corresponents a les Corts Valencianes i Institucions que en depenen, el Tribunal es nomenarà a proposta del President de les Corts al qual també li correspon la iniciativa de la convocatòria.
b) En els altres casos, pels òrgans de cada Conselleria o entitat, havent d'integrar-s'hi un representant de la Direcció General de la Funció Pública.
c) En relació al personal no interdepartamental de les Corts i Institucions que en depenen, el Tribunal serà designat per la Mesa o òrgan rector respectiu i el representant de la Direcció General de la Funció Pública actuarà en funció d'assessorament.
3. En tots els Tribunals dos terços, almenys, dels seus membres hauran de ser funcionaris del grup corresponent de titulació, o del grup superior, a la requerida per als llocs de treball a proveir. Llevat de les peculiaritats del personal docent i investigador, els Tribunals de les proves selectives en cap cas podran estar formats majoritàriament per funcionaris pertanyents a la mateixa classe dels qui han de ser seleccionats.
TITOL II
Dels llocs de treball i de la formació de les plantilles
CAPITOL I
Disposició General
Article 14
1. La classificació de llocs de treball és el sistema de determinar els continguts, requisits i les condicions d'aquests, bàsicament als efectes de previsió i selecció de personal, provisió, fixació dels conceptes retributius de l'article 52 i del sistema de baremació de l'article 21, havent d'estar tot això reflectit en les plantilles de personal.
2. Cadascuna de les Administracions públiques de la Comunitat Valenciana classificarà els seus llocs de treball, tot tenint en compte els grups i les classes de l'article 4t., i confeccionarà les plantilles segons els principis i la forma esmentats en aquest Títol i en la Disposició Transitòria Quarta i d'acord amb les competències que els corresponen segons que estableix el Títol III d'aquest Llibre.
3. En la classificació d'un lloc de treball s'haurà de constar el sistema de provisió que li corresponga.
CAPITOL II
De la classificació dels llocs de treball
Article 15
1. En els llocs de treball, segons la naturalesa de les funcions o tasques, s'han de distingir els corresponents a funcionaris, personal eventual i laboral.
2. Les plantilles o relacions de llocs de treball inclouran cada un, conforme a la distinció bàsica anterior, el contingut i les característiques essencials, les retribucions complementàries que tinguen assignades, els requisits exigits i, si s'escau, el sistema de baremació; tot això per a la seua provisió i consegüent exercici.
Article 16
1. Els llocs de treball poden classificar-se en dos sectors: d'Administració general i d'administració especial.
2. En el sector d'administració general s'inclouran aquells llocs que es corresponguen amb les funcions administratives de direcció, assessorament, gestió o execució, qualsevol que en siga la titulació acadèmica requerida.
3. En el sector d'administració especial s'inclouran aquells llocs que suposen l'exercici de funcions objecte d'una professió específica.
4. El canvi d'un sector a l'altre s'ha de realitzar tenint en compte els requisits dels llocs de treball especificats en les plantilles i, si s'escau, podran establir-se la necessitat de cursos de formació.
5. Els llocs de treball d'ofici, subalterns o que suposen l'exercici de tasques manuals s'han de classificar, preferentment, per al personal laboral.
Article 17
1. Als efectes de la carrera administrativa i de retribucions previstes en la legislació bàsica de l'Estat i d'aquesta Llei, els llocs de treball es classificaran en 30 nivells.
2. En l'esmentada classificació s'establiran els intervals de nivells que corresponguen a cada grup de titulació dels indicats en l'article 4t., i podran existir llocs classificats amb un mateix nivell per a grups separats per un grau de titulació.
CAPITOL III
De les plantilles
Article 18
1. Classificats els llocs de treball s'elaboraran les plantilles conforme a la Disposició Transitòria Quarta, i tant aquestes com les modificacions, prèvia aprovació del Consell o de la Corporació Local, es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i, si s'escau, en el Butlletí Oficial de la Corporació.
2. Les Corts i les Institucions que en depenen aprovaran les seues plantilles, d'acord amb els principis d'aquesta Llei.
3. Cada Corporació local formarà les seues plantilles i classificarà els llocs de treball d'acord amb el que s'estableix en aquesta Llei i en la legislació bàsica estatal de règim local.
Article 19
Els pressupostos de la Generalitat Valenciana reflectiran els crèdits corresponents a les plantilles, i no n'hi haurà cap lloc que no siga dotat pressupostàriament.
CAPITOL IV
De la provisió dels llocs de treball
Article 20
1. La provisió de llocs de treball s'efectuarà mitjançant el concurs de mèrits, com a sistema normal, i la lliure designació, en ambdós casos mitjançant convocatòria pública.
Les convocatòries determinaran les condicions i els requisits exigits d'acord amb les plantilles, i únicament podran quedar desertes quan no hi hagen aspirants que n'acomplesquen les condicions i els requisits. La resolució d'aquestes i, en el cas de concurs de mèrits, la relació de participants amb la puntuació obtinguda, haurà de ser publicada.
La lliure designació quedarà circumscrita als llocs de nivell corresponents a Direcció de Servei o superior.
2. Els llocs de treball s'ofertaran a les persones que hagen obtingut el títol d'habilitat en les corresponents proves, als funcionaris de la Generalitat Valenciana, de l'Administració de l'Estat o d'altres Comunitats Autónomes i als funcionaris de les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana, als qui, si s'escau, els serà reconeguda l'antiguitat a efectes retributius.
3. No podrà oferir-se cap lloc de treball amb caràcter definitiu als qui hagen superat les proves d'habilitació si, prèviament o conjunta, no ha estat ofert als funcionaris en actiu pels sistemes establerts. El personal habilitat només podrà obtenir destinació per lliure designació amb caràcter provisional, de manera que solament dure fins que siga coberta per les corresponents convocatòries que, com a mínim, tindran periodicitat anual i en els llocs que hagen estat declarats deserts en les convocatòries públiques esmentades.
4. Els llocs vacants que hagen de ser oferts pels sistemes susdits, seran objecte de publicitat i constituiran l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat Valenciana, la qual serà formada per la que proposen cadascuna de les institucions que la integren amb periodicitat anual.
5. Les Corts en relació als seus lloes de treball de caràcter interdepartamental tindran la facultat de realitzar la selecció entre les persones habilitades, d'acord amb el que estableix aquest article.
Article 21
1. En els requisits i les condicions esmentades en l'article anterior, hauran de tenir-se en compte, bàsicament com a mèrits, els següents: la titulació, puntuació obtinguda en la prova d'habilitació, l'experiència, l'antiguitat, l'eficàcia demostrada en destinacions anteriors, els diplomes, els cursos i, si s'escau, les publicacions directament relacionades amb les funcions del lloc convocat.
2. Les bases de les convocatòries de provisió de llocs de treball relacionaran, quan es tracte de concurs de mèrits, les condicions i els requisits exigits amb un sistema objectiu de barem, i podran preveure la superació de cursos de perfeccionament per a les persones seleccionades.
TITOL III
Organs superiors i competències en matèria de funció pública
Article 22
1. Els òrgans superiors competents en matèria de funció pública són els següents:
- El President de la Generalitat.
- El President de les Corts Valencianes.
- El Consell.
- El Conseller d'Administració Pública.
- El Consell Valencià de la Funció Pública.
2. Els Presidents de les Corporacions locals, amb independència de les competències dels òrgans susdits i de les més generals que aquesta Llei els atribueix, o que els corresponguen per altres lleis, exerciran la direcció superior del personal al seu servei.
3. Igualment aquesta direcció en cada Departament, sense perjudici de la màxima autoritat orgànica dels Consellers, correspon als Sots-secretaris i, si de cas, als Secretaris Generals; aquests i els Directors Generals exerciran les competències que per les lleis i les disposicions reglamentàries tinguen atribuïdes en matèria de personal.
Article 23
Correspon al President de la Generalitat, com a màxima autoritat en matèria de funció pública:
a) Resoldre els conflictes institucionals que es plantegen.
b) Resoldre els conflictes d'atribucions entre les distintes Conselleries.
c) Impulsar, supervisar i coordinar la política de funció pública de la Generalitat.
d) Atorgar els títols de funcionari de la Generalitat.
e) Concedir els premis i les recompenses pròpies de la Generalitat, excloent-hi els que es concedesquen per les Corts Valencianes segons l'article 24.b).
f) Aprovar la composició de l'òrgan rector de l'Institut Valencià d'Administració Pública i proposar, si s'escau, els vocals que es determinen per via de reglament.
g) Signar els convenis i els acords de cooperació amb l'Administració de l'Estat, especialment els relatius a la formació i perfeccionament de funcionaris, amb les altres Comunitats Autònomes i amb les Institucions investigadores o docents.
h) Qualsevol altra competència que li siga atribuïda per les lleis i que abaste la matèria objecte d'aquesta Llei.
Article 24
1. Correspon al President de les Corts Valencianes:
a) Vetllar pel compliment del Reglament de Govern i Règim Interior de les Corts.
b) Concedir els premis i les recompenses que establesquen les Corts Valencianes.
c) La direcció superior del personal al seu servei.
d) El nomenament del personal de les Corts Valencianes.
e) Les funcions de coordinació amb els òrgans competents en matèria de funció pública en l'àmbit de la seua competència, d'acord amb el Reglament.
f) L'aprovació dels decrets de serveis mínims en cas de vaga del personal de les Corts, feta la consulta prèvia amb les organitzacions sindicals més representatives i d'acord amb el que s'hi estableix en el Reglament de Règim Interior de les Corts Valencianes.
g) El nomenament dels Tribunals per a la provisió de places en el cas c) de l'article 13.
h) Qualsevol altra competència que legalment li siga atribuïda.
2. Correspon a la Mesa de les Corts l'aplicació del règim disciplinari al personal al servei de les Corts.
Article 25 Correspon al Consell de la Generalitat Valenciana:
1 a) Aprovar els projectes de Llei i els Decrets en matèria de personal, funció pública i sistema retributiu, i deliberar sobre les mesures que en aquesta matèria elabore i li sotmeta la Conselleria d'Administració Pública o les altres Conselleries si convé.
b) Aprovar les plantilles de l'Administració del Consell, dels seus organismes autònoms i dels altres organismes i institucions dependents d'aquest i, si s'escau, les modificacions, i fixar els intervals o nivells de l'article 17, corresponents a cada grup de titulació i aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació.
c) Acordar-la separació del servei dels funcionaris de la Generalitat, prèvia audiència de l'interessat, tenint en compte el que disposa el número 2 de l'article 24.
d) Determinar el nombre de llocs, les característiques i retribucions, reservats al personal eventual, dins dels crèdits pressupostaris consignats a l'efecte.
e) Establir les instruccions i les directrius a què han de subjectar-se els representants de l'Administració de la Generalitat Valenciana en la negociació amb els representants sindicals i amb el personal laboral en matèria de les condicions d'ocupació i aprovar-hi els acords adoptats.
f) Acordar, amb l'informe previ del Consell Valencià de la Funció Pública, l'elevació al Consell Superior de la Funció Pública dels Projectes de Llei de la Generalitat en qüestió de personal i de funció pública.
g) Aprovar els Decrets de serveis mínims, feta la consulta prèvia amb les Organitzacions Sindicals més representatives de les Administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en cas de vaga del personal, llevat del que disposa l'article 24.f).
h) Qualsevol altra competència que legalment tinga atribuïda.
Article 26
1. Correspon al Conseller d'Administració Pública en matèria de personal i funció pública:
a) Proposar al Consell l'aprovació dels projectes de Llei i dels Decrets en matèria de personal i funció pública, igualment dictar les normes i directrius que en aquesta matèria li corresponen d'acord amb el reglament de règim interior i les disposicions reglamentàries.
b) Informar dels avantprojectes de Llei i els projectes de les disposicions generals referents a l'estructura orgànica, mètode de treball i personal, elaborats per les altres Conselleries.
c) Proposar al Consell l'aprovació de les seues plantilles, les dels organismes autònoms i institucions dependents d'aquest i, si s'escau, de les modificacions, i la fixació dels intervals establerts en l'article 17 d'aquesta Llei i l'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació.
d) Classificar els llocs de treball de l'Administració del Consell, mitjançant el sistema que es determine per via de reglament.
e) Intervenir en les negociacions amb els representants del personal respecte a les condicions de treball, segons que es disposa per via de reglament.
f) Impulsar, coordinar i, si de cas, establir i executar els plans i les mesures en matèria de personal de la Generalitat Valenciana.
g) Establir els programes i els continguts de les proves d'habilitació o selecció de personal, convocar-les i designar-ne els Tribunals, segons que estableix l'article 13 d'aquesta Llei. L'organització en correspondrà a la Direcció General de la
Funció Pública o a l'òrgan que tinga cura de la matèria, mitjançant l'Institut Valencià d'Administració Pública.
h) Dirigir la gestió dels assumptes corresponents als funcionaris de la Generalitat Valenciana amb les excepcions del personal docent, investigador, sanitari i de seguretat, si s'escau, i del de les Corts i les Institucions que en depenen, sense perjudici del que estableix l'apartat 3r. d'aquest article.
i) Impulsar l'establiment i manteniment del Registre de Personal de la Generalitat Valenciana.
j) Efectuar o autoritzar, si s'escau, els nomenaments dels funcionaris i la contractació del personal laboral, segons que s'estableix per via de reglament.
k) L'exercici de les altres competències que li siguen atribuïdes en matèria de personal per les altres lleis o per les disposicions reglamentàries.
2. La Conselleria d'Economia i Hisenda proposarà al
Consell tota actuació en política de personal i funció pública referent a les repercussions econòmiques, i intervindrà en les negociacions de les condicions econòmiques de treball, sense perjudici de l'autonomia financera i pressupostària de les Corts Valencianes.
3. Les competències en matèria de personal de les Corts Valencianes i de les altres Institucions que en depenen seran exercides d'acord amb el que estableixen les seues disposicions reglamentàries.
Article 27
En el Registre de Personal de la Generalitat Valenciana serà inscrit tot el personal al seu servei i hi seran anotats tots els actes que afecten la vida administrativa, d'acord amb el que estableix la legislació bàsica de l'Estat, tot considerant l'article 16.2 de la Constitució Espanyola.
Article 28
1. El Consell Valencià de la Funció Pública constitueix el màxim òrgan de coordinació i consulta en matèria de personal, entre les diverses Administracions públiques de la Comunitat Valenciana i entre aquestes i l'Administració pública de l'Estat.
2. Corresponen al Consell les funcions següents:
a) Informar els avantprojectes de Llei i els reglaments referents al personal de les Administracions de la Comunitat Valenciana quan li siguen sotmesos a consulta per aquestes.
b) Debatre a iniciativa de qualssevol de les Administracions públiques de la Comunitat Valenciana o proposar, si s'escau, a iniciativa dels seus components, les mesures necessàries de coordinació de la política de personal d'aquelles, principalment en matèria d'accés, selecció, classificació de llocs de treball, plantilles i retribucions, i recomanar l'adopció de decisions pendents de millorar l'organització de les Administracions públiques i les condicions de treball, rendiment i consideració social del personal.
c) Analitzar i estudiar les repercussions dels avantprojectes de lleis estatals i de les disposicions importants de l'Administració estatal en la funció pública i l'organització administrativa de la Comunitat Valenciana, i proposar al President de la Generalitat l'adopció de mesures concretes de coordinació amb l'Administració de l'Estat o, _si s'escau, d'oposició als esmentats projectes.
d) Proposar a la Conselleria d'Administració Pública el sotmetiment a l'informe del Consell Superior de la Funció Pública dels avantprojectes de Llei i de les disposicions generals en matèria de personal que es consideren convenients, i també estudiar i analitzar els avantprojectes de lleis, les disposicions estatals i les mesures de coordinació proposades pel Consell Superior.
e) Assabentar-se de qualsevol altre assumpte que siga sotmès a la iniciativa de qualssevol dels òrgans regulats en el número 1 de l'article 22.
3. El Consell funcionarà en Ple i en Comissió Permanent de Coordinació, de les sessions del qual s'alçaran actes, les quals seran presentades a la consideració de la Conselleria d'Administració Pública. El Ple n'aprovarà les normes de funcionament i de la Comissió Permanent.
4. El Consell Valencià de la Funció Pública, en totes aquelles decisions que afecten l'àmbit de competències de les Corts Valencianes, i de les Institucions que en depenen, haurà de sol·licitar el parer favorable de la Mesa de les Corts.
Article 29
El Ple del Consell Valencià de la Funció Pública és integrat pels membres següents:
President:
- El Conseller d'Administració Pública.
Vocals:
- Els Presidents de les Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana.
- Els Sots-secretaris de les Conselleries o, si s'escau, els Secretaris Generals.
- El Director General de la Funció Pública, a qui correspon la Secretaria del Consell.
- El Director General de Pressupostos.
- El Director General d'Administració Local.
- El Director de l'Institut Valencià de l'Administració Pública i els Directors de les seues Escoles.
- Tres representants de la resta de les Corporacions locals.
- Sis representants del personal, designats per les Organitzacions Sindicals, en proporció a la representativitat d'aquestes en el conjunt de les Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit regulat per aquesta Llei.
Article 30
1. La Comissió Permanent de Coordinació, sense perjudici del funcionament dels grups de treball per a l'atenció de qüestions concretes, és composta per:
- El Conseller d'Administració Pública, qui presidirà la Comissió.
- Els Sots-secretaris o, si s'escau, els Secretaris Generals de les Conselleries.
- El Director General de la Funció Pública.
- El Director General de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
- El Director General d'Administració Local.
- El Director de l'Institut Valencià d'Administració Pública.
- Un representant per les Diputacions provincials i un representant per les altres Corporacions locals, designats pel Ple del Consell, entre els vocals dels grups corresponents.
2. Les funcions de la Comissió són preparar els treballs que possibiliten el debat i la deliberació de les qüestions de competència del Ple i actuar per delegació d'aquest en qüestions concretes de coordinació entre les diferents Administracions públiques que actuen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Alhora, complirà la funció d'assistència i assessorament dels representants de la Comunitat Valenciana en els òrgans de coordinació a nivell estatal.
3. La gestió administrativa de la Comissió i del Consell es realitzarà pels serveis corresponents de la Conselleria d'Administració Pública, i un funcionari d'aquesta Conselleria assumirà la Secretaria de la Comissió Permanent de Coordinació.
LLIBRE SEGON
REGIM JURIDIC DE LA FUNCIO PUBLICA
TITOL UNIC
Del règim estatutari
CAPITOL I
De l'adquisició i de la pèrdua de la condició de funcionari
Article 31
La condició de funcionari de la Generalitat Valenciana
s'obté pel compliment successiu dels requisits següents:
a) Superar les proves selectives corresponents i obtenir la destinació pels sistemes prevists en els articles 9 i 11 d'aquesta Llei. Nomenament conferit per l'autoritat o per l'òrgan competent.
c) Jurament o promesa d'acatar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les Lleis.
d) Prendre possessió dins del termini reglamentari.
Article 32
1. La condició de funcionari es perd per alguna de les causes següents:
a) Renúncia expressa.
b) Sanció disciplinària de separació del servei.
c) Pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial per a l'exercici del càrrec públic.
d) Jubilació o defunció.
e) Pèrdua de la nacionalitat espanyola.
2. Hom podrà sol·licitar la rehabilitació de la condició de funcionari de la Generalitat Valenciana en el cas de recuperació de la nacionalitat espanyola, i tenint en compte el temps que haja transcorregut des de la pèrdua a la recuperació, el sol·licitant haurà de superar un curs de formació.
Article 33
1. La jubilació serà declarada forçosa quan el funcionari complesca l'edat establerta com a norma bàsica per l'Estat.
2. D'ofici o a instància de part, fet l'expedient previ amb dictamen mèdic podrà declarar-se la jubilació per incapacitat permanent del funcionari per a l'exercici de les seues funcions per raons d'impossibilitat física o sensible disminució de les seues facultats.
3. El funcionari podrà sol·licitar la jubilació voluntària d'acord amb les criteris mantinguts en la legislació bàsica estatal.
CAPITOL II
De les situacions dels funcionaris de carrera
Article 34
El funcionaris de la Generalitat Valenciana poden trobarse en alguna de les situacions següents:
a) Actiu.
b) Excedència voluntària.
c) Excedència forçosa.
d) Serveis especials.
e) Suspensió.
Article 35
1. Correspon la situació de servei actiu quan el funcionari ocupe un lloc de treball de la plantilla de qualssevol de les Administracions públiques de la Generalitat, tant si l'exerceix com a titular, com si ho fa amb caràcter provisional o en comissió de servei.
2. Les comissions de servei tenen sempre caràcter temporal i són possibles:
a) Per raons tècniques del servei que exigeix la col·laboració de persones amb condicions professionals o de preparació tècnica especials. No procedirà l'atorgament per a l'exercici de llocs de plantilla o de caràcter permanent que corresponga cobrir per concurs o per lliure designació que no siguen llocs deserts en les convocatòries corresponents.
b) Amb caràcter forçós per necessitat del servei, quan una plaça deserta per concurs, siga d'urgent provisió i no hi haja personal voluntari, en aquest cas podrà destinar-se en la situació referida, i en primer lloc, el funcionari de carrera que tot reunint els requisits generals per a cobrir-la, establerts en la plantilla corresponent, compte amb menors càrregues familiars, i en cas d'igualtat amb menys serveis.
Aquesta Comissió en cas d'afectar el dret d'inamobilitat, produirà una contraprestació indemnitzatória.
L'Administració restarà obligada d'anunciar el lloc desert en tots els concursos que es convoquen fins la provisió definitiva.
En els casos a) i b) les comissions de servei no podran excedir d'un any, llevat que l'índole del servei requeresca un temps superior i hauran de ser objecte de publicitat.
3. Quan un funcionari de la Generalitat Valenciana i en funció dels interessos d'aquesta, passe temporalment a prestar serveis en l'Administració de l'Estat o en altres Administracions públiques per tal d'obtenir un perfeccionament en tècniques professionals i d'administració, es considerarà en situació d'actiu i la retribució correspondrà a la Generalitat Valenciana.
Article 36
1. La concessió o declaració de l'excedència voluntàries procedent en els casos següents:
A) Automàticament.
a) Quan el funcionari de la Generalitat Valenciana passe a prestar serveis en altres Administracions públiques distintes d'aquesta, i no siga procedent, d'acord amb la Llei, la declaració d'una altra situació administrativa.
b) Si passa a prestar serveis en una empresa pública de la Generalitat, en un lloc de treball que no siga enquadrat en la plantilla corresponent com de possible adscripció a funcionaris.
B) A petició del funcionari.
a) Quan la sol·licite per interès particular. No podrà realitzar-se tal petició fins haver completat tres anys de serveis efectius des que accedí al grup corresponent o des del reingrés, i no s'hi podrà romandre més de deu anys continuats ni menys de dos.
b) Per tenir cura de fill, recent nascut, per un període no superior a tres anys comptats des de la data del naixement del fill. Els fills successius donaran lloc a un nou període d'excedència, però amb aquest s'acabarà el que gaudien. Si el pare i la mate treballen, només un podrà exercir aquest dret.
2. La situació d'excedència voluntària no acreditarà cap dret econòmic, ni serà computable als efectes de triennis i ascensos, ni classes passives.
3. No es pot concedir excedència voluntària de l'apartat B. a), quan el funcionari siga sotmès a expedient disciplinari o en compliment d'una sanció disciplinària imposada anteriorment.
Article 37
1. La declaració d'excedència forçosa és procedent quan un funcionari no obtinga lloc de treball en el grup, la classe i el nivell que li correspon per les seues condicions personals, quan es produesca reforma de plantilles i no siga possible la solució prevista en l'article 49.4. En aquest cas la persona interessada percebrà les retribucions bàsiques dels apartats a) i b) del número 1 de l'article 52.
2. Quan hi haja una vacant en el grup, la classe i el nivell corresponent al funcionari en excedència forçosa se li adjudicarà, d'acord amb l'ordre preferencial que estableix el número 1 de l'article 42 i les disposicions reglamentàries, una destinació de caràcter provisional, amb l'obligació d'acudir al primer concurs convocat.
3. Els pressupostos de la Generalitat Valenciana tindran en compte el que disposa aquest article sobre les retribucions dels funcionaris en situació d'excedència forçosa, mitjançant la provisió d'un crèdit global.
Article 38
1. Els funcionaris de la Generalitat seran declarats en serveis especials:
a) Quan adquiresquen la condició de funcionaris al servei d'organitzacions internacionals o de caràcter supranacional.
b) Quan siguen autoritzats per la Generalitat a realitzar una missió per un període superior a sis mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació internacional, i la retribució del funcionari siga a compte d'aquests organismes. Quan la missió siga a iniciativa de la Generalitat Valenciana i també la retribució, la situació del funcionari seguirà sent la d'actiu, d'acord amb l'article 35.
c) Quan siguen nomenats membres del Govern de la Nació, del Govern Valencià o dels Consells d'altres Comunitats Autònomes, o també alts càrrecs d'aquests, en el cas que no hagen de ser coberts necessàriament per funcionaris.
d) Quan siguen elegits per les Corts Valencianes com a Síndic de Greuges o designats per aquest com a col·laboradors en la seua alta comissió, o elegits com a membres de la Sindicatura de Comptes.
e) Quan siguen elegits per les Corts Generals per a formar part dels òrgans Constitucionals o d'altres, l'elecció dels quals corresponga a les Cambres.
f) Quan siguen adscrits als serveis del Tribunal Constitucional o del Defensor del Poble.
g) Si accedeixen a la condició de Diputat o Senador de les Corts Generals o de Diputats de les Corts Valencianes o de membres de les Assemblees Legislatives d'altres Comunitats Autònomes, sempre que obtinguen retribucions periòdiques per l'exercici de la funció. Si no n'obtenen i no incorren en incompatibilitat legal, el funcionari podrà optar per romandre en la situació del servei actiu o passar a la situació regulada en aquest article.
h) Quan exercesquen càrrecs electius retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals.
i) Si són nomenats per a qualsevol càrrec de caràcter polític del qual es derive incompatibilitat per a l'exercici de la funció pública, prèvia sol·licitud del funcionari.
j) Quan presten serveis en els Gabinets de la Presidència del Govern, dels Ministres i dels Secretaris d'Estat, en l'Administració d e l'Estat, o quan siguen nomenats en llocs de caràcter eventual en la Generalitat Valenciana.
k) Mentre complesquen el servei militar o la prestació substitutòria equivalent.
l) Quan ostenten càrrecs electius a nivell provincial, autonòmic o estatal en les Organitzacions Sindicals més representatives, prèvia sol·licitud del funcionari.
m) Quan exercesquen en les empreses púbiques Bocs qualificats en les plantilles per a funcionaris de la Generalitat.
2. La situació de serveis especials suposa el còmput al funcionari del temps de permanència en aquesta als efectes d'ascens, grau, triennis, drets passius i Seguretat Social, amb reserva de plaça o lloc de treball del seu nivell, grup, classe i lloc de destinació, tot tenint un termini d'un mes per a sol·licitar el reingrès a partir de la data en què hagen cessat les circumstàncies que n'originaren la situació. En cas de no sol·licitar el reingrés en el susdit termini, el funcionari quedarà en situació d'excedència voluntària.
En aquests casos rebran les retribucions del lloc o del càrrec efectiu que exercesquen i no les que els corresponguen com a funcionaris, sense perjudici del dret de percepció dels triennis que tinguessen reconeguts com a funcionaris.
Els Diputats, Senadors i membres de les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes que perguen aquesta condició per dissolució de les Cambres corresponents o per finalització del mandat podran romandre en la situació de serveis especials fins la nova constitució.
Article 39
La situació de suspensió determina la privació temporal al funcionari de l'exercici de les seues funcions i dels drets inherents a aquesta condició.
La suspensió podrà ser provisional o en ferm i hom procedirà segons que estableixen els articles 40 i 41 d'aquesta Llei.
Article 40
1. Amb caràcter provisional podrà acordar-se la suspensió del funcionari quan tinga instruït un procediment judicial o disciplinari i les circumstàncies no en permeten la continuïtat en el lloc de treball mentres es resolga l'expedient.
2. La durada de la suspensió provisional no podrà ser superior a la de la tramitació i resolució de l'expedient corresponent. En el cas de l'expedient disciplinari de caràcter administratiu la suspensió provisional no podrà excedir del límit que establesquen les lleis per a la resolució del procediment, tret que la paralització de l'expedient o la durada superior siguen imputables a l'acció o omissió del funcionari subjecte a l'expedient.
3. El funcionari suspès provisionalment tindrà dret a percebre en aquesta situació les retribucions bàsiques però no les complementàries. En cas de rebel·lia, incompareixença, paralització o dilació de l'expedient imputable al funcionari, aquest perdrà el dret a tota retribució fins la resolució de l'expedient.
4. Si una vegada resolt l'expedient o el procediment judicial, la suspensió no és declarada en ferm, hom procedirà a la incorporació immediata del funcionari al seu lloc, al pagament de tots els drets econòmics no pagats i al còmput com a servei actiu del temps en què haja estat en la situació de suspès.
Article 41
1. La suspensió serà en ferm quan es faça en virtut d'una condemna criminal o de sanció disciplinària. Aquest cas determinarà la pèrdua del lloc de treball per al funcionari, de manera que podrà ser provist segons els procediments establerts en aquesta Llei. Igualment comportarà la pèrdua o privació de la persona suspesa dels drets inherents a la condició de funcionari.
2. El temps de suspensió provisional, en cas que n'hi haja, s'haurà de computar als efectes del compliment de la suspensió en ferm.
3. La suspensió en ferm com a conseqüència de la sanció disciplinària no podrà ultrapassar el temps màxim establert per a aquest tipus de sanció.
La suspensió en ferm com a conseqüència de la sentència judicial s'imposarà en els termes d'aquesta.
Article 42
1. El reingrés al servei actiu dels qui cessen en alguna de les situacions previstes en aquest capítol i no els corresponga la reserva de lloc de treball o de destinació, guardarà l'ordre de prelació següent:
a) Excedència forçosa.
b) Suspensos.
c) Excedents voluntaris.
2. El reingrés podrà realitzar-se a través del concurs, al qual estaran obligats de concórrer els funcionaris en excedència forçosa, i els suspensos, una vegada complert el temps de suspensió. Si no hi concorren seran declarats excedents voluntaris.
En aquests concursos els procedents de la situació esmentada i els excedents voluntaris tindran el dret preferent a obtenir destinació en la localitat en què servien quan es va produir la separació del servei actiu, encara que aquests darrers només gaudiran d'aquest dret per una única vegada. Aquesta preferència no obligarà en les convocatòries de lliure designació.
El reingrés serà possible en qualsevol lloc per al qual, d'acord amb la classificació i les plantilles, i dins del seu grup, el funcionari siga capacitat, el qual rebrà sempre les retribucions del lloc.
3. El reingrés també és possible amb caràcter provisional, i en aquest cas la persona reingressada provisionalment queda obligada a concórrer a tots els concursos i convocatòries que es realitzen per tal d'obtenir la destinació definitiva.
4. Quan el temps transcorregut des de l'excedència al reingrés fos superior a cinc anys, el funcionari, després de la incorporació, podrà ser sotmès a la realització d'un curs de formació.
CAPITOL III
Drets, deures i incompatibilitats dels funcionaris.
Secció 1.ª
Drets
Article 43
Els funcionaris en situació de servei actiu tindran els drets següents:
a) A la permanència en aquesta situació i a la inamobilitat en la residència llevat que les necessitats del servei ho impedesquen.
b) A la remuneració dels seus serveis, d'acord amb el sistema i els conceptes de l'article 52.
c) A la carrera administrativa, segons el sistema de provisió de llocs com a resultat de l'elaboració de les plantilles i d'acord amb els principis establerts en el Capítol IV d'aquest Títol.
d) A l'exercici del dret de participació, sindicació, negociació col·lectiva i vaga, segons que estableixen les lleis.
e) A la Seguretat Social i a l'assistència sanitària, segons que estableixen les lleis.
f) AI perfeccionament o formació continuat i permanent.
g) Qualsevol altre reconegut en aquesta Llei o en les altres lleis d'aplicació a la Generalitat.
Article 44
1. Els funcionaris també tenen dret a:
a) Vacances anuals retribuïdes.
b) Llicències per:
1. Malaltia.
2. Matrimoni.
3. Part o maternitat.
4. Estudis sobre matèries directament relacionades amb la funció pública.
5. Afers propis.
c) Als permisos establerts per la legislació general i als fixats per via de reglament, en la qual s'hauran d'establir els terminis, els efectes econòmics, les circumstàncies i les condicions per a l'atorgament i s'adaptarà la regulació a l'establerta per als funcionaris de l'Administració de l'Estat.
2. La Generalitat Valenciana, dins dels límits que determinen les lleis de pressupostos, fomentarà institucions socials, cooperatives i recreatives i tot allà que contribuesca a la millora de les condicions de treball i formació general dels funcionaris. Per al foment d'aquestes institucions es comptarà amb la col·laboració dels representants dels funcionaris.
Secció 2ª
Deures
Article 45
1. Els deures dels funcionaris són:
a) L'estricte compliment de l'ordenament jurídic.
b) Servir amb objetivitat i imparcialitat l'interès públic, tot exercint fidelment les obligacions del càrrec.
c) Complir eficaçment les funcions que tinguen assignades i esforçar-se en el perfeccionament constant dels seus coneixements.
d) El respecte i l'obediència que en l'exercici de les seues funcions dega als superiors jeràrquics.
e) Tractar amb correcció els companys, subordinats i administrats, i facilitar-los l'exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions.
f) Guardar sigil respecte dels afers que es coneguen per raó del càrrec, i no fer publicitat o utilitzar indegudament els afers secrets o reservats, declarats per la Llei o classificats com a tals.
g) Residir en el terme municipal on exercesca la funció, o en qualsevol altre que li permeta el compliment estricte de l'horari de treball sense menystenir les tasques que té assignades.
2. Els funcionaris són responsables de la bona gestió de les funcions que tenen assignades i la seua responsabilitat no exclou la que puga correspondre als seus superiors jeràrquics.
3. La responsabilitat civil i penal dels funcionaris es farà efectiva segons que determinen les lleis de l'Estat i la responsabilitat administrativa serà exigida d'acord amb el que estableixen les lleis de la Generalitat o les estatals.
Secció 3ª
Incompatibilitats
Article 46
1. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà compatibilitzar les seues activitats amb l'exercici, per sí o mitjançant substitució, d'un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic, tret del supòsit previst en la Llei d'Incompatibilitats de l'Estat.
2. L'aplicació del règim d'incompatibilitats s'ajustarà a la legislació de l'Estat.
CAPITOL IV
De la carrera administrativa i de la formació i perfeccionament del funcionari de carrera
Article 47
1. La mobilitat del funcionari d'un lloc de treball a un altre de major nivell de destinació, o d'un grup a un altre de l'article 4t., constitueix la carrera administrativa. La carrera administrativa del funcionari serà fomentada i racionalitzada mitjançant els cursos de perfeccionament.
2. L'Administració regularà un sistema periòdic de qualificació del personal que tindrà com a base la constitució d'unes Juntes de Qualificació, per cada Departament, les quals valoraran el rendiment del funcionari i n'establiran una qualificació, la qual constarà en l'expedient personal de la persona interessada i haurà de ser motivada i comunicada.
En la regulació s'establiran la forma de constitució, la participació sindical i, si convé, la via de recursos contra les qualificacions de personal.
3. Les qualificacions d'aquestes Juntes podran ser tingudes en compte en el moment de la provisió de llocs de treball, per qualssevol dels sistemes establerts en aquesta Llei.
Article 48
1. El manteniment per un funcionari d'un mateix nivell de destinació, per un període de dos anys continuats o durant tres anys amb interrupció, fins i tot en llocs o Administracions diferents, quan aquestes actuen recíprocament, determinarà l'assignació d'un grau personal a aquest.
2. El grau personal haurà de constar en el Registre de Personal i en l'expedient del funcionari.
3. Als efectes d'aquest article no serà de consideració el temps prestat en lloes classificats per al personal eventual.
4. El Consell, o Ple de la Corporació Local, si s'escau, podrà determinar l'adquisició dels graus superiors mitjançant la superació de cursos de formació, o altres requisits objectius.
Article 49
1. El grau personal serà tingut en compte als efectes següents:
a) Cap funcionari no podrà ser designat per a l'exercici d'un lloc de treball inferior en més de dos nivells de destinació al que li corresponga com a grau personal.
b) Igualment, cap funcionari no podrà ser designat per a l'exercici d'un lloc de treball superior en més de dos nivells al del seu grau personal, tret dels casos de concurs en els quals no hi hagen aspirants que complesquen amb el requisit de la diferència esmentada.
2. En el cas que es modifiqués el nivell d'un lloc de treball al funcionari que l'exercia li hauran de computar els seus serveis als efectes del grau personal en el nivell més alt en què el lloc haja estat classificat.
3. La sol·licitud voluntària pel funcionari i l'adjudicació corresponent dins d'un grup de titulació d'un lloc inferior en nivell de designació al del seu grau personal, determinarà l'ajust de la retribució al nivell corresponent al lloc realment exercit. La mateixa solució amb caràcter voluntari serà d'aplicació en el cas del reingrés previst en el darrer paràgraf de l'article 42.2.
4. Malgrat el que disposa el número 1. a) d'aquest article, en els casos en què no siga possible l'assignació a un funcionari d'un lloc de nivell del seu grau personal hom li podrà assignar un lloc de nivell inferior, amb caràcter provisional, i mentre siga en aquesta situació, rebrà el complement de destinació corresponent a un Boc inferior en dos nivells al seu grau personal, tot tenint preferència sobre els funcionaris de nou ingrés per a ocupar un lloc de nivell corresponent al seu grau personal, sempre que reunesca els requisits de l'esmentat lloc.
5. El Consell, previ informe del Consell Valencià de la Funció Pública, establirà els terminis per al còmput, a efectes de consolidació del grau personal, del temps en què els funcionaris romanguen en cada supòsit de la situació de serveis especials.
Article 50
1. La Generalitat Valenciana podrà organitzar cursos de perfeccionament que faciliten la formació permanent del funcionari i la carrera administrativa d'aquest i, especialment, els prevists per al canvi de sectors en l'article 16.4.
Especialment, i d'acord amb l'article 29 de la Llei d'ús i Ensenyament del Valencià, s'organitzaran cursos específics per als funcionaris de les Administracions públiques de la Comunitat Valenciana, que no tinguen acreditats els coneixements del valencià a través de les proves d'habilitació o mitjançant els certificats i títols homologats per la Generalitat.
2. Si el curs de perfeccionament constitueix un requisit per a l'accés a un lloc de treball, caldrà un certificat d'aprofitament.
3. La Generalitat organitzarà cursos de formació i perfeccionament de funcionaris al servei de l'Administració local. Amb aquesta finalitat podran subscriure's convenis de col·laboració amb les Institucions corresponents d'àmbit estatal.
CAPITOL V
Règim disciplinari
Secció 1.ª
Faltes
Article 51
Es fa extensiu als funcionaris de la Generalitat Valenciana el Règim Disciplinari establert per la normativa de l'Estat.
Un reglament disciplinari regularà el procediment sancionador, en el qual, bàsicament, es tindran en compte els principis d'eficàcia i garantia.
CAPITOL VI
Règim retributiu
Article 52
Les retribucions dels funcionaris s'ajustaran a les normes bàsiques dictades per l'Estat i seran el resultat de l'aplicació dels conceptes següents:
1 . Retribucions bàsiques.
a) El sou que es corresponga amb l'índex de proporcionalitat assignat a cadascun dels grups establerts en l'article 4t., d'aquesta Llei.
b) Els triennis; quantitat igual dins de cada grup dels esmentats en l'article 4t. d'aquesta Llei, assignats per cada tres anys de servei.
En el cas de mobilitat del funcionari d'un grup a un altre, conservarà el dret als triennis complits anteriorment i les fraccions del temps de servei que no completen un trienni seran acumulades al del nou grup a què accedesca.
Per aquests conceptes correspondran dos pagaments extraordinaris a l'any per un import mínim, cadascun d'aquests, al d'una mensualitat de sou i triennis, en els mesos de juny i desembre.
2. Retribucions complementàries.
a) La retribució del lloc concret de treball.
Aquesta retribució es descompon en el complement de destinació, d'acord amb els 30 nivells fixats en l'article 17 i repercutirà en l'adquisició del grau personal de l'article 48 i en el complement específic del lloc dirigit a retribuir les condicions particulars d'alguns llocs en atenció a la seua responsabilitat, especial dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat, perillositat o penositat.
b) El complement de productivitat destinat a retribuir el rendiment especial, l'activitat extraordinària i l'interès o la iniciativa amb què el funcionari faça el seu treball.
Per a la possible aplicació caldrà la consignació pressupostària prèvia en el programa corresponent, i el responsable d'aquest determinarà, d'acord amb la normativa de la Llei del Pressupost de la Generalitat Valenciana, la quantia individual del complement i la percepció per cada funcionari haurà de fer-se pública a la resta de funcionaris dels organismes corresponents i als representants sindicals.
c) Gratificacions per serveis de caràcter extraordinari, fora de la jornada normal, les quals mai no podran ser fixes en la quantia ni periòdiques en el pagament, seran objecte de publicitat a la resta de funcionaris de, l'organisme i als representants sindicals.
d) Indemnitzacions per raó del servei. Reglamentàriament s'ajustarà la quantia als costs causats per la realització dels serveis pels quals s'acrediten.
3. El sou dels funcionaris del Grup A no podrà ser superior en més de tres vegades el sou dels funcionaris del Grup E.
4. Les quanties de les retribucions bàsiques i complementàries regulades en aquesta Llei, llevat de les referides a gratificacions per serveis extraordinaris, hauran de reflectir-se, per a cada exercici pressupostari, en la Llei de Pressupostos de les Administracions Públiques.
5. La quantia de les retribucions del funcionari interí serà la mateixa que per als funcionaris del mateix grup, a igual lloc de treball i antiguitat.
CAPITOL VII
Règim de la Seguretat Social
Article 53
1. Als funcionaris propis o de nou ingrés de la Generalitat Valenciana els serà d'aplicació el Règim General de la Seguretat Social.
2. Els funcionaris procedents d'altres Administracions seguiran sotmesos al mateix Règim de la Seguretat Social que se'ls aplicava amb anterioritat a la incorporació.
DISPOSICIO ADDICIONAL
1. Són funcionaris de la Generalitat Valenciana els qui tenien aquesta condició en l'Administració local de procedència, i feren ús del dret d'integració possibilitat per Decret 128/83, de 24 d'octubre, i foren acceptats en la funció pública autonòmica. La seua situació de supernumerari en l'Administració d'origen esdevindrà, feta la sol·licitud prèvia en el termini de sis mesos, en situació de serveis a les Comunitats Autònomes.
Els qui en la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei no siguen en la situació de servei actiu en la Generalitat seran declarats en la situació procedent segons que estableix l'article 34 d'aquesta Llei.
Correspondrà la mateixa declaració, en idèntic cas, respecte dels funcionaris de l'Estat i els seus organismes autònoms que foren objecte de transferència.
2. Igualment, són funcionaris de la Generalitat els qui procedint d'altres Administracions públiques hagen estat seleccionats segons el sistema de concurs previst en l'apartat b) de l'article 2 del Decret 10/1984, de 23 de gener.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
1. En el termini de sis mesos arran de la data de publicació d'aquesta Llei, l'Administració de la Generalitat Valenciana, analitzarà i classificarà els lloes de treball exercits pel personal interí, contractat administratiu i contractat laboral, de naturalesa administrativa, per tal de determinar-ne la necessitat i càrrega de treball i l'agrupació per a incloure's genèricament en les proves selectives previstes en les disposicions transitòries segona i tercera.
2. Igualment, l'anàlisi- determinarà els llocs que suposen l'exercici de direcció o un nivell de destinació singularitzat, als efectes de l'oferta als funcionaris de la Generalitat en un concurs intern de trasllat, posterior a la celebració de les proves establertes en les disposicions transitòries segona i tercera. Igualment, s'establiran els llocs base que, per tal d'evitar una mobilitat contrària als interessos del servei, poden consolidar-se pel personal que haja superat les proves selectives esmentades en l'apartat anterior.
Segona
1. El personal existent a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, seleccionat mitjançant proves d'acord amb el que preveu el Decret del Consell de la Generalitat de 23 de gener de 1984, en convocatòries anteriors al 15 de març de 1984, serà sotmès a les proves complementàries que calguen als efectes d'ingrés en la funció pública o d'habilitació d'acord amb les plantilles pressupostàries.
2. El personal seleccionat d'acord amb el Decret del Consell de 23 de gener de 1984, no comprés en l'article anterior, el contractat administratiu, transferit o no, i el personal interí al servei de la Generalitat podrà accedir a la funció pública de la Generalitat d'acord amb la Disposició Transitòria Sisena, punt dos, de la Llei 30/1984, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.
Tercera
1. Els contractats laborals fixos al servei de la Generalitat Valenciana, que exercesquen llocs qualificats com de caràcter administratiu, podran optar per integrar-se en el règim administratiu funcionarial mitjançant la superació de proves específiques i de cursos d'adaptació, si s'escau, amb reconeixement d'antiguitat, o romandre en la situació de personal a extingir en els llocs que exercesquen a l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
2. El personal al servei de les Corts amb caràcter de funcionari, a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, s'integrarà en la funció pública de la Generalitat.
Quarta
El procés de classificació de llocs de treball i formació de plantilles de la funció pública de la Generalitat Valenciana comprendrà les fases següents:
1.ª Confecció de les plantilles del Consell i els seus Organismes Autònoms, per la Conselleria d'Administració Pública, mitjançant la Direcció General de la Funció Pública, oïdes les Centrals Sindicals més representatives.
El Consell aprovarà aquestes plantilles, les quals s'unificaran per a constituir la plantilla general del Consell, base per a la confecció del pressupost per la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Mentres dure aquest procés, les estructures i les plantilles de les Conselleries tindran caràcter provisional.
El Consell intervindrà, o no, en les plantilles de les Empreses públiques de la Generalitat d'acord amb el que disposen les seues normes de creació o constitució.
2.ª Les Corts Valencianes abans de la classificació dels seus llocs de treball i de la creació de les plantilles podran sol·licitar l'assessorament dels experts en la matèria, de la Conselleria d'Administració Pública.
Cinquena
Els funcionaris de la Generalitat Valenciana, sense perjudici de la situació que els corresponga en els seus cossos d'origen, s'integraran en els Grups, Sectors, i, si s'escau, Classes, creats i regulats per aquesta Llei o altres Lleis de la Generalitat Valenciana, que seran els únics a tots els efectes.
Sisena
El grau personal, previst en aquesta Llei, començarà a adquirir-se amb efectes d'1 de gener de 1985, o des de l'adquisició de la condició de funcionari, si s'escau, sense que siguen de consideració, als efectes prevists en aquesta Llei, els serveis prestats amb anterioritat, amb caràcter interí o en règim de contracte administratiu.
Per als qui superen les proves previstes en les Disposicions Transitòries segona i tercera, i per al còmput del grau serà fixat un nivell inicial, tot tenint en compte els nivells dels llocs exercits amb caràcter de contractat administratiu o laboral o d'interinitat, anteriors a l'adquisició de la condició de funcionaris. Si en aquest moment, l'esmentat personal, o els funcionaris a l'entrada en vigor d'aquest Llei, estan exercint llocs classificats com de caràcter eventual, els temps de permanència en aquesta situació els serà computable als efectes del grau, però segons el nivell dels llocs exercits en el sector administratiu i no en el d'eventual que exercesquen. Si en els seus serveis com a personal contractat, laboral o administratiu, no haurien assolit una classificació del lloc que exercien, la Generalitat Valenciana, tot tenint en compte la qualitat i responsabilitat d'aquests serveis, els assignarà un nivell inicial als efectes del còmput del grau.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Consell de la Generalitat Valenciana desplegarà aquesta Llei per via de reglament en els casos que s'hi preveuen, i en els altres que s'escaiguen.
Segona
Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tercera
La legislació estatal en matèria de règim jurídic de la funció pública regirà amb caràcter supletori a aquesta Llei i al seu desplegament reglamentari.
DISPOSICIO DEROGATORIA
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei queden derogades totes les disposicions reglamentàries del Consell que s'hi oposen.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 31 de juliol de 1985.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea