diari

DECRET 249/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Àmbit de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 3085 de 24.09.1997) Ref. Base de dades 3144/1997

DECRET 249/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Àmbit de la Generalitat Valenciana.
Mitjançant el Decret 154/1996, de 30 de juliol, el Govern Valencià va crear la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Àmbit de la Generalitat Valenciana, que va ser objecte de modificació pel Decret 162/1997, de 13 de maig, a fi d'adequar aquesta Comissió a la variació operada al seu dia en l'estructura i competències de les diverses conselleries.
Raons d'eficàcia en el funcionament de la Comissió han determinat la conveniència de crear una altra vicepresidència i assignar la Secretaria de la Comissió a la Direcció General per a la Racionalització del Sector Públic, creada aquesta última mitjançant el Decret 240/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià.
El principi de seguretat jurídica i claredat i facilitat d'ús de les disposicions administratives aconsellen la derogació dels esmentats decrets 154/1996 i 162/1997, a fi d'integrar en un sol text normatiu la regulació d'aquesta Comissió Interdepartamental.
En virtut d'això, després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 23 de setembre de 1997, i a proposta del seu president,
DECRETE
Article 1
La Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Àmbit de la Generalitat Valenciana està adscrita a la Presidència de la Generalitat Valenciana.
Article 2
1. Aquesta Comissió està composta pels membres següents:
- El director del Gabinet del President de la Generalitat Valenciana, el qual en serà el president i portaveu.
- El subsecretari de Política Financera i Tresor de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració pública, el qual en serà el vicepresident primer.
- El subsecretari per a la Modernització de les Administracions Públiques de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, el qual en serà el vicepresident segon.
- El titular de la Direcció General per a la Racionalització del Sector Públic, que n'exercirà la secretaria.
- Un representant, amb rang de director general, de les conselleries de Presidència, d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports; Cultura, Educació i Ciència; Sanitat; Ocupació Indústria i Comerç; Agricultura, Pesca i Alimentació; Medi Ambient, i Benestar Social.
2. A instàncies dels membres de la Comissió, hi podrà intervenir algun alt càrrec de l'administració de la Generalitat Valenciana, o funcionari especialitzat, el qual actuarà amb veu però sense vot.
Article 3. Funcions
La Comissió tindrà les funcions següents:
1. Estudiar i analitzar la situació actual del sector públic valencià.
2. Elaborar les línies bàsiques necessàries, tendents a la racionalització d'aquest.
3. Proposar al president de la Generalitat Valenciana els plans d'actuació concrets necessaris en matèria de reordenació del sector públic valencià.
4. Impulsar i supervisar, després de l'aprovació, l'aplicació dels plans d'actuació, garantint els principis de publicitat, transparència i concurrència.
5. Emetre informes sobre tots aquells assumptes que, perquè afecten la racionalització del sector públic, siguen sotmesos a la Comissió pel president de la Generalitat Valenciana.
Article 4. Comissió Permanent
A l'efecte del millor compliment de les funcions susdites en l'article anterior, es constituirà una comissió permanent integrada pel president, els vicepresidents i el secretari, a la qual correspondrà la preparació del treball de la Comissió Interdepartamental, elaborar l'ordre del dia i adoptar les mesures que calguen, pel caràcter d'urgència, per al compliment correcte de les seues funcions.
Article 5. Funcionament
Aquesta Comissió Interdepartamental sotmetrà el seu funcionament a allò que estableix l'article 32 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i els articles 22 al 27, sobre òrgans col·legiats, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 6. Comissions tècniques
Per al millor funcionament i estudi dels assumptes, es podran crear comissions tècniques formades per especialistes i recaptar l'assessorament de funcionaris o de persones alienes a l'administració, que siguen experts en la matèria que interesse en cada cas.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogats expressament els decrets 154/1996 i 162/1997, del Govern Valencià, pels qual es crea i modifica, respectivament, la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Àmbit de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest decret vigirà a partir del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 23 de setembre de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

linea