diari

LLEI 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2008/14964]

(DOGV núm. 5922 de 29.12.2008) Ref. Base de dades 014865/2008

LLEI 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2008/14964]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
La Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'any 2009 establix determinats objectius de política econòmica del Consell la consecució dels quals exigix l'aprovació de diverses normes. La present llei recull, a este efecte, una sèrie de mesures referents a aspectes tributaris, de gestió econòmica i d'acció administrativa.
En el capítol I s'inclouen les modificacions del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per mitjà de Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que afecten diversos preceptes de la dita norma. Les novetats que s'hi introduïxen són les següents:
a) Dins del títol II, relatiu a les taxes en matèria d'Hisenda i Administració Pública, en primer lloc, es modifica el quadre de tarifes de la taxa per venda d'impresos en matèria d'Hisenda i Administració Pública, per a adaptar-lo a l'actual elenc de models de declaració tributària, sol·licitud o autorització de representació per a tràmits administratius; i, en segon lloc, se suprimix el capítol VI del dit títol II, relatiu a la taxa per la prestació del servici de firma electrònica, tenint en compte que el subministrament dels suports aptes per a la generació i utilització de l'instrument electrònic esmentat ja no s'efectua per l'administració valenciana de forma directa i exclusiva.
b) En el títol IV, referent a les taxes en matèria d'Obres públiques, Urbanisme i Transport, s'inclouen una sèrie de modificacions en la taxa per l'ordenació de l'explotació dels transports mecànics per carretera (capítol I), que tenen com a objecte l'especificació, amb un major grau de detall, dels diferents tipus de servicis i actuacions en matèria de concessions i autoritzacions subjectes al pagament de la taxa, així com dels tipus de gravamen corresponents, sense introduir-hi, a este efecte, cap concepte nou.
c) En el títol V, relatiu a les taxes en matèria de Cultura, Educació i Ciència, es duen a terme les modificacions següents: En primer lloc, s'establix per als alumnes que patisquen una discapacitat acreditada, igual o superior al 33 per 100, una nova bonificació del 50 per 100 de les quotes corresponents a la taxa per servicis administratius derivats de l'activitat acadèmica de nivell no universitari (capítol III), a la taxa per altres servicis administratius en matèria educativa (capítol IV) i a la taxa per ensenyaments de règim especial (capítol V), i, a més, s'adapta el quadre de tipus de gravamen de les taxes mencionades als canvis que afecten el sistema educatiu, derivats de la implantació de la planificació d'ensenyamentS basats en la Llei 2/2006, de 3 de maig, Orgànica d'Educació (LOE), a estos efectes s'afigen nous epígrafs de tipus de gravamen, i es modifiquen o suprimixen altres; en segon lloc, en relació amb la taxa per servicis acadèmics universitaris (capítol VI), es modifica la redacció actual de l'exempció prevista per als discapacitats, adaptant la regulació, en este punt, al que disposa la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, en redacció que en fa la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril; finalment, en relació amb la taxa per l'expedició del Carnet Jove (capítol VIII), es modifica la DESCRIPCIÓ dels tipus de gravamen aplicables, en tindre's en compte en estos l'ampliació, fins als 35 anys, de l'edat de gaudi del carnet mencionat.
d) En relació amb el títol VI, relatiu a les taxes en matèria de Sanitat, es duen a terme les modificacions següents:
En primer lloc, respecte de la taxa per prestació d'assistència sanitària (capítol I): 1) es modifica la redacció de determinats supòsits del fet imposable de la taxa, que es definixen amb major detall, d'acord amb la normativa aplicable en matèria de seguretat social, mutualisme funcionarial, cobertura sanitària per accidents de treball i malalties professionals, i assegurances mèdiques per accidents de trànsit, pràctica esportiva, viatges i caça; 2) s'atribuïx la condició de substituts del contribuent de la taxa esmentada a les mutualitats de funcionaris o a les entitats asseguradores privades concertades amb aquelles, segons els casos, quan es tracte de servicis d'assistència sanitària prestats als assegurats i beneficiaris de la cobertura sanitària d'estes mutualitats, i, en els supòsits de prestacions sanitàries relacionades amb accidents de trànsit de vehicles de motor, passen a tindre la consideració de substituts del contribuent de la taxa els representants a Espanya de les entitats asseguradores estrangeres que actuen en territori espanyol en règim de lliure prestació de servicis; i 3) es modifiquen les denominacions i tarifes dels servicis sanitaris per processos hospitalaris (apartat u) i per activitats mèdiques (apartat dos) de la taxa per prestació d'assistència sanitària (capítol I), d'acord amb la realitat actual de prestacions i la seua nomenclatura normalitzada, s'actualitzen les tarifes corresponents i s'efectua una reordenació tècnica d'estes, amb l'objectiu d'aconseguir una major agilitat en la seua aplicació. Al mateix temps, la nova DESCRIPCIÓ introductòria de les tarifes per processos hospitalaris delimita, espacialment i temporalment, l'àmbit de les prestacions sanitàries incloses dins d'un mateix procés hospitalari.
En segon lloc, i en relació amb la taxa per la venda de productes i servicis hematològics (capítol II), es modifiquen les denominacions i tarifes de determinats servicis i productes, s'hi introduïxen i se'n suprimixen altres, d'acord amb la metodologia actual de denominació i de determinació dels costos de prestació. Pel mateix motiu, s'hi inclouen unes noves referències específiques als establiments d'òptica en els apartats 3 i 4 del grup VI de la taxa per servicis sanitaris (capítol III).
e) En l'àmbit del títol VII de l'esmentat Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, relatiu a les taxes en matèria d'Ocupació, Indústria, Energia i Comerç, se suprimix el capítol III, relatiu a la taxa per inscripció i subministrament d'informació de registres, amb l'objectiu de millorar les condicions per a l'establiment d'empreses, així com per al registre de les activitats comercials.
f) En l'àmbit del títol VIII del mencionat Text Refós, relatiu a les taxes en matèria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, es modifiquen diversos epígrafs de tipus de gravamen de l'apartat VI (vins, mostos, sagnies, sidres, cerveses i altres) de la taxa per determinacions analítiques (capítol IX), en funció dels canvis experimentats per la metodologia analítica aplicada, derivats de la normativa europea de control alimentari i de la implantació de sistemes de gestió de qualitat en els laboratoris i d'acreditació per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), per mitjà de la norma internacional EN-UNE-ISO 17025.
g) Respecte del títol IX del Text Refós de la Llei de Taxes, relatiu a les taxes en matèria de Medi Ambient, es modifica l'import del tipus de gravamen corresponent a l'epígraf 1.5 "Examen de caçador" de la taxa per llicències de caça, pesca, vies pecuàries i activitats complementàries (capítol II), amb l'objecte d'adaptar-lo als costos actuals de desenvolupament de la prova d'aptitud mencionada.
h) Finalment, s'afig una nova disposició addicional sisena al Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, relativa a l'aplicació de les tarifes de la taxa per prestació d'assistència sanitària com a tarifes màximes de reembors de despeses sanitàries als pacients, que s'hagen d'efectuar en aplicació dels reglaments comunitaris en matèria de seguretat social o de la normativa europea d'assistència sanitària transfronterera, per assistència sanitària rebuda en centres, servicis o establiments sanitaris situats fora del territori espanyol i radicats en altres països de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa.
En el capítol II de la present llei s'inclouen diverses modificacions de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus Productes, amb l'objecte, en primer lloc, de limitar la remissió a la regulació reglamentària, que efectuava la dita llei, únicament als aspectes relatius a la forma i els terminis de liquidació i ingrés de les taxes mencionades, per mitjà del sistema d'autoliquidació, desplegament que caldrà dur a efecte mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria d'Hisenda (articles 3 i 10).
En segon lloc, se substituïx l'actual sistema de deducció en la quota de determinats imports fixos, en concepte de costos del personal auxiliar posat a disposició de la inspecció, aplicable només a les operacions de sacrifici, per un nou sistema de deduccions percentuals, inclòs en un nou article 9 bis, que s'aplica a les quotes corresponents al control de les operacions de sacrifici, de sales d'especejament i d'establiments de transformació de la caça, i que s'establix en funció de diverses circumstàncies que faciliten la inspecció sanitària, com ara: l'existència de sistemes d'autocontrol en els mateixos establiments, basat en l'anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC); l'existència de sistemes de planificació i programació de la producció, que permeten preveure els recursos necessaris i optimitzar l'organització de la inspecció sanitària; l'exercici de l'activitat inspeccionada en horari diürn; o la posada a disposició de la inspecció de suport personal o instrumental.
En tercer lloc, se suprimix la remissió a norma reglamentària, fins ara prevista en la mencionada Llei 10/1997, per a la determinació de les condicions d'aplicació de les regles d'acumulació de quotes, el reconeixement de les quals s'atribuïx ara directament per la Llei a l'òrgan competent en matèria d'inspecció sanitària d'animals i els seus productes (article 8).
Finalment, se substituïx l'obligació legal de registre en un llibre oficial de les liquidacions per estes taxes, per la de registre pels subjectes passius de les operacions que siguen objecte de les taxes, a fi de permetre l'administració del registre a través de qualsevol suport que permeta el control administratiu de les operacions registrades (article 10).
El capítol III d'esta llei conté les modificacions de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, incloent-hi les següents:
En primer lloc, en relació amb el títol I de la llei esmentada, relatiu a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:
a) Es deflacten, en un 2 per 100, els trams de l'escala autonòmica de tipus de gravamen aplicable a la base liquidable general, inclosa en l'article segon de la llei.
b) S'efectua un increment general de la quantia dels imports fixos i dels límits de renda màxima per a l'aplicació de diverses deduccions, previstes en l'apartat u de l'article quart de la llei, creant-se un nou apartat quatre en l'article quart mencionat, al qual, en les seues regulacions respectives, remeten les deduccions que establixen límits de renda del contribuent per a la seua aplicació.
c) S'establix una nova deducció en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que té com a objectiu compensar els valencians el major cost per interessos de préstecs hipotecaris a interés variable relacionats amb l'adquisició, rehabilitació i adequació de la vivenda habitual, derivat de la pujada de l'Euríbor, que és el tipus d'interés de referència de la majoria dels crèdits hipotecaris a Espanya i a la nostra Comunitat.
La deducció, que resultarà aplicable a les adquisicions i rehabilitacions anteriors a l'inici del període impositiu, dutes a terme pels contribuents que perceben rendes per davall de determinats límits, té en compte la diferència existent entre l'Euríbor mitjà del període impositiu i el de 2007, i s'aplicarà al total dels interessos pagats pel contribuent en el període impositiu, a estos efectes la llei establix el procediment per al càlcul dels percentatges de deducció, remetent a la norma reglamentària per a la seua concreció en funció de l'Euríbor mitjà per al període impositiu, a partir del moment en què este es publique pel Banc d'Espanya.
En segon lloc, pel que fa al capítol II (Impost sobre Successions i Donacions) del títol II de la Llei 13/1997 (Altres Tributs Cedits), s'establixen les modificacions següents en relació amb els beneficis fiscals autonòmics per parentiu aplicables a les adquisicions inter vivos subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions: a) d'una banda, es preveu un nou supòsit antielusió, aplicable als casos de renúncia pura i simple a una adquisició mortis causa anterior dels mateixos béns que es reben per donació o d'altres fins a un valor equivalent; b) d'altra banda, es modifica el requisit de l'exigència del document públic per al gaudi de les beneficis fiscals esmentats, que permet l'aplicació dels beneficis respectius no sols en els supòsits en què estes adquisicions s'efectuen en document públic, sinó també en aquells altres en què l'adquisició es formalitze en este mode, dins del termini de declaració de l'impost. A més, quan els béns consistisquen en metàl·lic o en qualsevol dels béns o drets previstos en l'article 12 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, s'establix l'obligació de justificar en el document públic l'origen d'estos béns per al donant i els mitjans efectius en virtut dels quals es produïsca l'entrega dels béns al donatari.
En tercer lloc, dins del capítol III de la Llei 13/1997, dedicat a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, s'incrementa la quantia dels límits de renda màxima per a l'aplicació dels tipus reduïts de les modalitats de Transmissions Patrimonials Oneroses i d'Actes Jurídics Documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats establits en favor de les famílies nombroses.
En quart lloc, en relació amb el capítol IV de l'esmentada Llei 13/1997, relatiu als Tributs sobre el Joc, es modifica el tipus aplicable a la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, en la seua modalitat de gravamen sobre establiments diferents de casinos de joc.
I, en cinqué lloc, s'establix, per mitjà d'una nova disposició addicional vuitena, l'aplicació a l'àmbit de l'Impost sobre Successions i Donacions de la suspensió de l'ingrés per interposició o reserva del procediment de taxació pericial contradictòria en correcció del resultat obtingut en la comprovació de valors per qualsevol dels mitjans previstos en la Llei General Tributària.
El capítol IV modifica diversos aspectes de la regulació del règim de transferències contingut en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991.
El capítol V conté diverses modificacions de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc.
El capítol VI recull diverses modificacions de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, del Sector Audiovisual, suprimix el Consorci Audiovisual de la Comunitat Valenciana, crea el Registre de concessionaris de ràdio i televisió i dota d'una nova organització el Registre General d'Empreses Audiovisuals.
El capítol VII modifica, dotant-lo d'una nova completa redacció, l'article 119 de la Llei 14/2005, de 23 de desembre, relatiu a la creació del Tribunal de Defensa de la Competència, a fi d'adaptar-lo a la nova regulació estatal continguda en la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència, l'objecte de la qual és la reforma del sistema espanyol de defensa de la competència per a reforçar els mecanismes ja existents i dotar-lo dels instruments i l'estructura institucional òptima per a protegir la competència efectiva en els mercats, tenint en compte el nou sistema normatiu comunitari i les competències de les comunitats autònomes per a l'aplicació de les disposicions relatives a pràctiques restrictives de la competència, segons el que disposa la Llei 1/2002 de 21 de febrer, de coordinació de les competències de l'Estat i les comunitats autònomes en matèria de defensa de la competència.
El capítol VIII modifica la Llei 3/2000, de 17 d'abril, de creació del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, respecte al règim pressupostari de la gestió de subvencions.
El capítol IX es referix a la regulació de la introducció de clàusules de preu ajornat en determinats contractes.
El capítol X modifica la Llei 8/1997, de 9 de desembre, d'horaris comercials de la Comunitat Valenciana, respecte a la reducció de la superfície útil dels establiments que tenen plena llibertat per a determinar el seu horari d'obertura, i sobre diversos aspectes del seu règim sancionador.
El capítol XI modifica la Llei 5/1998 de 18 de juny de creació de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, respecte a les funcions, les atribucions de la Presidència, el Consell Rector, el nomenament del personal directiu, les atribucions de la Direcció General i la denominació del mateix Institut.
El capítol XII es referix a la integració en la categoria de facultatiu especialista d'àrea del personal estatutari fix de la categoria de psicòleg de la Conselleria de Sanitat.
El capítol XIII modifica l'article 58 de la Llei 2/2006 de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, relatiu a la vigència i modificació de la llicència ambiental.
El capítol XIV modifica la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Cooperació al Desenvolupament, respecte a la composició del Consell de Cooperació al Desenvolupament.
El capítol XV modifica la disposició addicional tercera de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, relativa a les tasques que cal ordenar a les societats publiques amb capacitat per a actuar com a mitjà propi de l'administració.
El capítol XVI conté una modificació de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, respecte a l'exempció del sotmetiment a llicència urbanística de les obres de construcció d'infraestructures del sector energètic.
El capítol XVII modifica la Llei 10/2006, de 26 de desembre, respecte a la regulació de la transmissió de les autoritzacions de servicis de taxi en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana i a diverses qüestions del fons de compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.
El capítol XVIII modifica la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana quant a les àrees prioritàries de sòl industrial.
El capítol XIX modifica la Llei 2/2003, de 28 de gener, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, respecte a l'aprovació de les propostes de pressupostos de les universitats.
El capítol XX modifica la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià, respecte a la regulació dels criteris de finançament de les despeses corrents de les universitats públiques.
El capítol XXI tracta de la duració màxima del règim del silenci administratiu de diversos procediments.
El capítol XXII tracta de la modificació de la Llei 9/2007, de 12 de març, de renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana.
El capítol XXIII tracta del pla de modernització de les concessions de transport públic regular permanent de viatgers per carretera.
El capítol XXIV tracta de la modificació de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
El capítol XXV tracta de la modificació de la Llei 4/2001, de 19 de juny, del voluntariat.
El capítol XXVI tracta de la modificació de la Llei 10/2004, de 8 de desembre, de sòl no urbanitzable.
Les disposicions addicionals complementen la llei recollint diverses previsions que per raons de tècnica legislativa, no es consideren susceptibles d'incloure en els capítols anteriorment al·ludits.
Finalment la disposició derogatòria es referix a la regulació que dels contractes menors administratius efectuava la Llei 8/1995, de 29 de desembre.
CAPÍTOL I
De la modificació del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat
Article 1
Es modifica l'article 27 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"Article 27. Tipus de gravamen.
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Article 2
Queden sense contingut el capítol VI del títol II i els articles 43, 44, 45 i 46 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat.
Article 3
Es modifica l'article 72 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"Article 72. Tipus de gravamen.
Esta modalitat de la taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:

Article 4
Es modifica l'article 74 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"Article 74. De les autoritzacions.
Estan subjectes a gravamen les actuacions administratives següents:
1. L'expedició, el visat, la rehabilitació, la modificació, la suspensió d'autoritzacions de transport i activitats auxiliars i complementàries.
2. La comprovació del compliment per part de les empreses dels requisits generals per a l'exercici de l'activitat de transport (visat d'empreses).
3. Les autoritzacions per al transport regular d'ús especial i les seues modificacions, i altres autoritzacions amb condicions especials de prestació.
4. L'admissió als exàmens per a obtindre la capacitació per a l'activitat de transport nacional i internacional de mercaderies o viatgers, així com la d'operador de transport, conseller de seguretat, i conductor de taxis d'Àrees de Prestació Conjunta; l'admissió a exàmens de qualificació inicial del Certificat d'Aptitud Professional (CAP); i l'expedició dels certificats, títols o carnets corresponents.
5. L'homologació, l'autorització i el visat dels centres i activitats per a la formació legalment obligatòria en matèria de transport (Certificat d'Aptitud Professional, CAP), així com l'expedició i renovació de les targetes acreditatives de la qualificació professional.
6. L'expedició d'autoritzacions o certificats per a conductors".
Article 5
Es modifica l'article 76 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"Article 76. Tipus de gravamen.
Esta modalitat de la taxa s'exigirà conforme al que disposa el quadre de tarifes següent:

Article 6
S'afig un apartat tres a l'article 127 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, en els termes següents:
"Article 127. Exempcions i bonificacions.
Tres. Els alumnes que patisquen una discapacitat acreditada, igual o superior al 33 per 100, es podran aplicar una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent per esta taxa".
Article 7
U. Es modifica l'epígraf 2 de l'article 128 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, en els termes següents:

Dos. Es modifica l'epígraf 3 de l'article 128 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, en els termes següents:

Tres. Es modifica l'epígraf 4.1 de l'article 128 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, en els termes següents:

Quatre. Es modifica l'epígraf 6 de l'article 128 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, en els termes següents:

Cinc. S'afigen els epígrafs 7 i 8 a l'article 128 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, en els termes següents:

Article 8
S'afig un nou apartat quatre a l'article 132 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, en els termes següents:
"Quatre. Els alumnes que patisquen una discapacitat acreditada, igual o superior al 33 per 100, podran aplicar una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent per esta taxa".
Article 9
S'afigen els epígrafs 6, 7, 8, 9, 10 i 11 a l'article 133 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, en els termes següents:

Article 10
S'afig un nou apartat quatre a l'article 137 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, en els termes següents:
"Quatre. Els alumnes que patisquen una discapacitat acreditada igual o superior al 33 per 100 podran aplicar una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent per esta taxa".
Article 11
U. Es modifica la denominació del tipus de servici corresponent als epígrafs I.1, II.1, III.1 i V.1 de l'apartat u de l'article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que passen a denominar-se:
Tipus de servici:
"I. Ensenyaments de Música:
1. Ensenyaments LOGSE i LOE:"
"II. Ensenyaments de Dansa:
1. Ensenyaments LOGSE i LOE:"
"III. Ensenyaments d'Idiomes:
1. Pla d'Estudis Reial Decret 1523/1989, d'1 de desembre i Decret 48/1993, de 5 d'abril del Govern Valencià, i Pla d'Estudis Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre (Nivells Bàsic, Intermedi i Avançat):"
"V. Ensenyaments Superiors d'Arts Plàstiques, de Ceràmica i de Disseny:
1. Ensenyaments:"
Dos. Se suprimix l'epígraf VI. 1.1 de l'apartat u de l'article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat.
Article 12
Es modifica l'apartat vuit de l'article 148 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"Vuit. Estaran exempts del pagament de les taxes regulades en el present capítol els subjectes passius que siguen discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, i els equiparats a aquells per aplicació del que disposa l'apartat 6 de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, en relació amb l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 desembre, d'Igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat".
Article 13
Es modifica l'article 160 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"Article 160. Tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:


Article 14
Es modifica l'article 171 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"Constituïx el fet imposable d'esta taxa la prestació dels servicis d'assistència sanitària i farmacèutica que es detallen en l'article 173 d'esta llei en qualsevol dels supòsits següents:
1. Als assegurats i beneficiaris del Sistema de la Seguretat Social pertanyents a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), a la Mutualitat General Judicial (MUGEJU) o a l'Institut Social de les Forces Armades (ISFAS).
2. Als assegurats o beneficiaris d'empreses col·laboradores en l'assistència sanitària del Sistema de la Seguretat Social, en relació amb aquelles prestacions l'atenció de les quals corresponga a l'empresa col·laboradora conforme al conveni o concert corresponent.
3. Per accident de treball o malaltia professional a càrrec de les Mútues d'Accidents de Treball, de l'Institut Nacional de la Seguretat Social o de l'Institut Social de la Marina.
4. Per accident de trànsit de vehicles de motor, excepte en els casos en què siga aplicable l'apartat anterior, per haver sigut qualificat com accident de treball i l'assistència haja de ser assumida per una Mútua d'Accidents de Treball.
5. Per accidents o malalties cobertes per l'assegurança obligatòria d'esportistes federats i professionals, l'assegurança obligatòria de viatgers, l'assegurança obligatòria de caça o qualsevol altra assegurança obligatòria.
6. Per accidents succeïts amb ocasió d'esdeveniments festius, espectacles públics o per qualsevol altre supòsit en què, en virtut de norma legal o reglamentària, haja d'existir una assegurança de responsabilitat enfront de tercers per lesions o malalties.
7. Per realització d'anàlisi, proves exploradores i qualsevol altre tipus de prestació assistencial a determinats col·lectius que estiga exigida per norma legal o reglamentària, com a conseqüència de l'activitat que exercisquen, sempre que les dites prestacions no estiguen cobertes per les mútues d'accidents de treball.
8. Qualsevol altre supòsit en què, en virtut de normes legals o reglamentàries, altres assegurances públiques o privades o responsabilitat de tercers per les lesions o malalties causades a la persona assistida, l'import de les atencions o prestacions sanitàries haja de ser a càrrec de les entitats o tercers corresponents.
9. Als usuaris del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana als qui haja de ser-los reclamat el cost de l'assistència sanitària que reben, per aplicació del que disposa la Llei 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat i la seua normativa de desplegament".
Article 15
Es modifica l'apartat dos de l'article 172 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
"Dos. - Són subjectes passius substituts del contribuent:
1. En el supòsit previst en l'apartat 1 de l'article anterior:
- L'entitat asseguradora privada concertada amb la mutualitat a què pertany l'assegurat o beneficiari i per la qual este haja optat per a la cobertura de la seua assistència sanitària, respecte a aquelles prestacions incloses en el concert.
- La mutualitat a què pertany l'assegurat o beneficiari, per a aquelles prestacions de servicis d'assistència sanitària i farmacèutica no concertades amb entitats asseguradores privades i que aquella estiga obligada, legalment o reglamentàriament, a prestar. Respecte a aquelles prestacions sanitàries i farmacèutiques que hagen de ser facilitades per l'administració sanitària valenciana en virtut de conveni o concert subscrit entre esta i la mutualitat corresponent, caldrà ajustar-se al que disposa el concert o conveni respectiu.
2. En el supòsit previst en l'apartat 2 de l'article anterior, l'empresa col·laboradora.
3. En el supòsit previst en l'apartat 3 de l'article anterior, l'entitat o la mútua d'accidents de treball i malaltia professional que haja d'assumir la cobertura de les prestacions sanitàries, farmacèutiques i recuperadores derivades d'accident de treball i malaltia professional.
4. En el supòsit previst en l'apartat 4 de l'article anterior, les persones o entitats asseguradores dels riscos derivats de la circulació de vehicles de motor.
En el cas d'entitats asseguradores que actuen en territori espanyol en règim de lliure prestació de servicis i que asseguren els riscos a què es referix el paràgraf anterior, serà subjecte passiu substitut del contribuent el representant o representants que tinguen designat en el dit territori.
5. En el supòsit previst en els apartats 5 i 6 de l'article anterior, les persones o entitats asseguradores dels riscos que motiven la prestació dels servicis sanitaris.
6. En el supòsit previst en l'apartat 7 de l'article anterior, les persones, físiques o jurídiques, que siguen titulars de l'activitat que es duga a terme en els locals, establiments o immobles de pública concurrència on es realitze l'activitat.
7. En els supòsits previstos en els apartats 8 i 9 de l'article anterior, l'entitat, pública o privada, o persona física, obligada, legalment o reglamentàriament, a assumir el cost de la prestacions sanitàries".
Article 16
Es modifiquen els apartats u i dos de l'article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queden redactats en els termes següents:
"U. Tarifes per processos hospitalaris.
1. Les tarifes per processos hospitalaris recullen totes les prestacions sanitàries realitzades en un mateix centre hospitalari a un pacient en règim d'internament, en el període comprés entre el seu ingrés i l'alta hospitalària en el dit centre, incloent-hi l'atenció rebuda en urgències, sempre que l'internament del pacient implique pernocta en l'hospital. En estes tarifes, s'exclou el cost de les pròtesis, l'import de les quals s'haurà de liquidar de forma separada. La liquidació de les endopròtesis i les exopròtesis s'efectuarà d'acord amb el cost d'adquisició al proveïdor.
Qualsevol prestació realitzada abans de l'ingrés hospitalari o en urgències, o després de l'alta del pacient, es liquidarà separadament, aplicant per a això les tarifes detallades en l'apartat dos.
No s'aplicaran les tarifes per procés hospitalari previstes en este apartat en els supòsits de l'article 171 en què un pacient hospitalitzat siga traslladat a un altre centre hospitalari, ja siga públic o privat, o este sol·licite l'alta voluntària. En estos supòsits es liquidarà l'import de les prestacions realitzades, aplicant les tarifes detallades en l'apartat dos.
2. La taxa corresponent a cada procés hospitalari s'exigirà conforme al que disposa el quadre de tarifes següent:

Dos. Tarifes per activitat.
A. Activitat d'hospitalització
Els processos d'hospitalització no inclosos en el quadre de tarifes de l'apartat u del present article es liquidaran en funció de les tarifes per estada establides en el present epígraf. Estes tarifes s'hauran d'aplicar també als processos d'hospitalització en hospitals d'atenció a crònics i llarga estada (HACLE), així com en hospitalització a domicili.
Les tarifes previstes en este epígraf es referixen al cost per estada en les distintes unitats d'hospitalització. Amb este fi, quan es produïsca un ingrés hospitalari, l'estada es quantificarà per dia de permanència, entenent com a tal la pernocta del pacient en el centre i la disponibilitat efectiva d'almenys un dels menjars principals.
Els ingressos que comporten una intervenció quirúrgica es liquidaran multiplicant l'import de l'estada per intervenció quirúrgica pel nombre de dies que el pacient estiga ingressat fins a l'alta. En el cas d'hospitalització a domicili, la liquidació es realitzarà en funció del nombre d'estades corresponent, amb independència del nombre de visites que es realitzen en el dia.
Estes tarifes no inclouen cap dels procediments diagnòstics i terapèutics especificats en l'epígraf C. Per tant, estos procediments s'hauran de liquidar separadament segons les taxes previstes en l'epígraf C, així com qualsevol altre concepte que resulte aplicable entre els especificats en l'epígraf E.
La taxa per estada en les unitats d'hospitalització s'exigirà conforme al que disposa el quadre de tarifes següent:

B. Atenció ambulatòria
La prestació assistencial que no implique estada hospitalària es liquidarà de forma individualitzada segons les tarifes previstes en el present epígraf, i s'haurà d'afegir, si és el cas, els procediments diagnòstics i terapèutics especificats en l'epígraf C així com qualsevol altre concepte que resulte aplicable entre els especificats en l'epígraf E.
En les tarifes establides per a primera consulta, consulta successiva i urgència no s'inclouen aquelles altres prestacions que es realitzen a l'assistit amb ocasió d'estes i que tinguen assignada una tarifa específica en el present epígraf, per la qual cosa han de liquidar-se separadament.
En el cas d'intervencions de cirurgia major ambulatòria i intervencions quirúrgiques menors, la tarifa es referix al cost de la intervenció. En hospital de dia, la liquidació s'ha d'efectuar per dia d'assistència, amb independència del nombre de visites que es realitzen en el dia.
La taxa per urgència hospitalària s'aplicarà, amb caràcter general, quan no es produïsca l'ingrés del pacient. En el cas que es produïsca l'ingrés del pacient, la taxa per urgència hospitalària s'aplicarà quan el procés d'hospitalització generat no estiga inclòs en el quadre de tarifes de l'apartat u del present article. La tarifa de la urgència hospitalària inclou totes les prestacions que es realitzen fins a l'alta en urgències quan la duració de l'estada siga menor de 48 hores. Si se supera este temps, les estades posteriors es facturaran segons les tarifes de l'activitat d'hospitalització previstes en l'epígraf A.
L'assistència sanitària prestada pel Servici d'Emergències Sanitàries (SES) es liquidarà d'acord amb les tarifes especificades en el present epígraf. Si, a més, es trasllada o transporta el pacient en el vehicle assistit corresponent, s'haurà de liquidar també la taxa del servici de transport en ambulància prevista en l'epígraf E.1 (CODI TS0001).
En el cas de les tarifes per consulta, es liquidaran com a primeres consultes les de reconeixement, diagnòstic i determinació del tractament a seguir pel pacient i com a consultes successives les derivades del seguiment de l'evolució de la malaltia.

C. Procediments diagnòstics i terapèutics.
C.1. Radiodiagnòstic.
RADIOLOGIA

Article 17
Es modifica l'article 177 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, en els termes següents:
U. Es modifica la denominació del tipus de producte o servici corresponent al CODI que, a continuació, s'indica:

Dos. Es modifiquen els imports del tipus de producte o servici corresponents als CODIs següents:

Tres. Es creen nous CODIs, amb les descripcions i els imports següents:

Quatre. Se suprimixen els CODIs següents:

Article 18
Es modifiquen els apartats 3 i 4 del Grup VI de l'article 181 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, en els termes següents:
"3. Procediment d'atorgament de llicència prèvia a l'obertura i funcionament d'establiments d'òptica, de fabricació "a mida", de distribució i de venda al públic, amb adaptació individualitzada, de productes sanitaris:

4. Procediment de modificació de la llicència d'obertura i funcionament d'establiments d'òptica, de fabricació "a mida", de distribució i de venda al públic, amb adaptació individualitzada, de productes sanitaris inherents a variacions estructurals en els seus locals o a trasllats de domicili:

Article 19
Queden sense contingut el capítol III del títol VII i els articles 195, 196, 197 i 198 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat.
Article 20
Es modifiquen els epígrafs 1, 2, 3, 4, 5, 10, 26 i 35 de l'apartat VI de l'article 239 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat en els termes següents:
VI. VINS, MOSTOS, SAGNIES, SIDRES, CERVESES I ALTRES

Article 21
Es modifica l'epígraf 1.5 de l'article 256 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:

Article 22
S'afig una nova disposició addicional sisena al Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queda redactada en els termes següents:
"Sisena. Aplicació de les tarifes de la taxa per prestació d'assistència sanitària com a tarifes màximes de reembors de despeses sanitàries en determinats supòsits.
Mentre no s'establisquen tarifes de reembors a nivell estatal per a la seua aplicació en els procediments de reintegrament de despeses als pacients que s'hagen d'efectuar en aplicació dels reglaments comunitaris en matèria de seguretat social o de normativa europea d'assistència sanitària transfronterera, per assistència sanitària rebuda en centres, servicis o establiments sanitaris situats fora del territori espanyol i radicats en altres països de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa, s'aplicaran les regles següents en la tramitació dels reintegraments o reemborsos que haja de realitzar l'administració sanitària valenciana:
1r. El reembors de despeses d'assistència sanitària només procedirà respecte d'aquells servicis que estiguen inclosos en la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut.
2n. El reembors de les quantitats pagades directament pel pacient per despeses d'assistència sanitària, en els supòsits previstos en esta disposició, tindrà com a límit màxim l'import de la tarifa de reembors corresponent a la prestació o tractament rebut.
En els casos en què se sol·licite el reembors de despeses d'assistència sanitària no cobertes en la seua totalitat pels documents de dret específics establits pels reglaments comunitaris en matèria de seguretat social, com la targeta sanitària europea o semblants, el reembors tindrà com a límit la diferència entre l'import de la tarifa de reembors establida per a la prestació o tractament i els imports de les despeses cobertes pels documents mencionats.
3r. Els imports de les tarifes de la taxa per prestació d'assistència sanitària, previstos en els apartats un i dos de l'article 173 de la present llei, s'aplicaran com a tarifes màximes de reembors de despeses d'assistència sanitària a l'estranger quan l'obligació de reemborsar tinga el seu origen en l'assistència sanitària rebuda per ciutadans residents a la Comunitat Valenciana que reunisquen els requisits per a ser titulars de targeta sanitària europea i siguen assistits en altres països de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa en algun dels supòsits següents:
Assistència sanitària rebuda fora del camp d'aplicació dels reglaments comunitaris en matèria de seguretat social, en els casos en què l'obligació de reintegrament estiga imposada expressament per la normativa europea d'assistència sanitària transfronterera.
Assistència sanitària rebuda dins del camp d'aplicació dels reglaments comunitaris en matèria de seguretat social, quan el reembors se sol·licite respecte de quantitats pagades per despeses d'assistència sanitària que estiguen excloses de la cobertura financera a càrrec de la targeta sanitària europea o altres documents de dret previstos en la dita normativa, per conceptes com ara copagament, tiquet moderador o semblants, en els casos en què l'obligació de reintegrament estiga imposada expressament per la normativa europea d'assistència sanitària transfronterera.
4t. La tarifa de reembors aplicable es determinarà en funció de la prestació o tractament sanitari rebut, i s'aplicarà l'import que la mateixa o semblant prestació o tractament sanitari tinga establit en el quadre de tarifes de la taxa.
5è. Els expedients de reintegrament de despeses, en els supòsits previstos en esta disposició, s'iniciaran a sol·licitud de la persona interessada, la qual haurà d'aportar la documentació justificativa de les despeses realitzades i els imports efectivament abonats, així com aquella que permeta identificar la concreta prestació rebuda i la seua tarifa de reembors.
Els expedients de reintegrament conclouran mitjançant resolució dictada per l'òrgan competent de l'administració sanitària valenciana. En cas de falta de resolució expressa, dins del termini de sis mesos, s'entendrà desestimada la sol·licitud".
CAPÍTOL II
De la modificació
de la Llei 10/1997, de 16 de desembre,
de Taxes per Inspeccions i Controls
Sanitaris d'Animals i els seus productes
Article 23
U. Es modifica el número 1) de la lletra b) del paràgraf primer de l'article 3 de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus productes, en els termes següents
"1) Les mateixes persones determinades en la lletra a) quan les operacions d'especejament es realitzen en el mateix escorxador".
Dos. Es modifica el paràgraf segon de l'article 3 de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus productes, en els termes següents:
"Els subjectes passius anteriors hauran de repercutir les taxes, carregant el seu import en factura, a les persones interessades que hagen sol·licitat la prestació del servici, o per als qui es realitzen les operacions de sacrifici, especejament, emmagatzematge o control de determinades substàncies i residus en animals i els seus productes descrits en l'article anterior, i procediran al seu ingrés a favor de la comunitat autònoma en la forma en què s'establisca mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria d'Hisenda".
Article 24
Es modifica el paràgraf segon de l'article 8 de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus productes, en els termes següents:
"S'entendrà que la taxa exigida pel sacrifici cobrix igualment les despeses de control de les operacions d'especejament, o fins i tot les operacions d'especejament i emmagatzematge, quan la situació dels locals en què estes es realitzen, reconeguda per l'òrgan competent en matèria d'inspecció sanitària d'animals i els seus productes, permeta als tècnics facultatius dur a terme el control de totes elles sense un increment apreciable del temps, que normalment seria necessari dedicar, per si sol, al control de les operacions de sacrifici".
Article 25
S'afig un nou article 9 bis en la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus productes, amb la redacció següent:
"Article 9 bis. Deduccions en la quota.
Resultaran d'aplicació a la quota les deduccions següents:
U. En relació amb les quotes corresponents a operacions de sacrifici, i amb el màxim de la suma de tres deduccions en cada liquidació del període impositiu, les que pertoquen entre les següents:
a) Deducció per sistemes d'autocontrol avaluats, que procedirà quan l'establiment dispose d'un sistema d'autocontrol, basat en l'anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC), que resulte avaluat oficialment, de forma favorable, per l'autoritat competent: 20% de la quota.
b) Deducció per activitat planificada i estable, que procedirà quan els subjectes passius disposen d'un sistema de planificació i programació de la producció i el porten a la pràctica de manera efectiva, permetent als servicis d'inspecció conéixer el servici que fa falta prestar amb una anticipació mínima de setanta-dos hores, a fi de preveure els recursos necessaris i optimitzar l'organització d'este servici: 25% de la quota.
c) Deducció per horari regular diürn, que procedirà quan en el període impositiu, el subjecte passiu duga a terme l'activitat entre les 8.00 hores i les 22.00 hores, del dilluns a divendres laborables: 25% de la quota.
d) Deduccions per personal de suport al control oficial, que procedirà quan el subjecte passiu, d'acord amb la seua activitat i la normativa vigent, pose a disposició dels tècnics facultatius sanitaris, encarregats del control oficial, personal propi que col·labore de forma efectiva i prou rellevant en este control: 10% de la quota.
En el cas de la producció de carns d'aus de corral i lagomorfs, amb l'autorització prèvia, s'entendrà que disposen de personal de suport al control oficial els establiments que posen a disposició dels tècnics facultatius sanitaris mencionats personal propi que exercisca les funcions dels assistents oficials especialitzats, d'acord amb els requisits establits en el Reglament 854/2004.
e) Deducció per suport instrumental al control oficial, que procedirà quan el subjecte passiu pose a disposició dels servicis d'inspecció el material i els equipaments apropiats per a dur a terme les activitats de control específiques en les mateixes instal·lacions, incloent-hi, a este efecte, equips de protecció adequats, espai de treball degudament equipat i en condicions, ferramentes, servici informàtic i material d'oficina i comunicacions: 20% de la quota.
f) Deducció pel control i inspecció ante mortem en explotació, que procedirà quan les operacions d'inspecció ante mortem s'hagen practicat en el bestiar en l'explotació d'origen i no calga repetir-les en l'escorxador, en virtut del que preveu l'annex I, secció I, capítol II, punt B.5 del Reglament 854/2004, del 29 d'abril: 10% de la quota.
Dos. En relació amb les quotes corresponents als controls en sales d'especejament i en establiments de transformació de la caça, i amb el màxim de la suma de dos deduccions en cada liquidació del període impositiu, les que pertoquen entre les següents:
a) Deducció per sistemes d'autocontrol avaluats, que procedirà quan l'establiment dispose d'un sistema d'autocontrol basat en l'anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC), és avaluat oficialment per l'autoritat competent i esta avaluació dóna un resultat favorable: 20% de la quota.
b) Deducció per activitat planificada i estable, que procedirà quan els subjectes passius que duen a terme l'activitat d'especejament o manipulació de la caça disposen en la seua producció d'un sistema de planificació i programació i el porten a la pràctica de manera efectiva, permetent als servicis d'inspecció conéixer el servici que fa falta prestar amb una anticipació mínima de setanta-dos hores, a fi de preveure els recursos i optimitzar l'organització: 20% de la quota.
c) Deducció per horari regular diürn, que procedirà quan en el període impositiu el subjecte passiu ha dut a terme l'activitat entre les 8.00 hores i les 22.00 hores, del dilluns a divendres laborables: 25% de la quota.
Tres. Les deduccions a què fan referència les lletres c) i f) de l'apartat u i la lletra c) de l'apartat dos només es poden aplicar a la part de la producció que reunisca les condicions objecte de la deducció.
Quatre. L'aplicació de les deduccions exigirà el previ reconeixement, a sol·licitud del subjecte passiu, mitjançant resolució del conseller competent en matèria de Sanitat. En cas de falta de resolució en el termini de tres mesos comptat des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud, esta s'entendrà estimada. En tot cas, l'aplicació de les deduccions sol·licitades es podrà efectuar a partir del període impositiu següent al del seu reconeixement exprés o presumpte, el qual tindrà un període de vigència d'un any".
Article 26
Es modifica l'article 10 de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus productes, en els termes següents:
"Article 10. Liquidació i ingrés.
U. La liquidació i l'ingrés de les taxes s'efectuarà per mitjà d'autoliquidació del subjecte passiu, en la forma i els terminis que s'establisquen mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria d'Hisenda.
Dos. Els subjectes passius de les taxes les repercutiran a les persones interessades a què es referix el paràgraf segon de l'article 3, i estes últimes quedaran obligades a suportar-les. La repercussió haurà de realitzar-se en la factura corresponent, on figurarà com a partida separada.
Tres. Els subjectes passius hauran de portar el registre de les operacions que siguen objecte de les taxes. L'incompliment d'esta obligació donarà origen a la imposició de les sancions d'ordre tributari que pertoquen, amb independència que es puguen determinar en tipificar les conductes dels titulars de les explotacions en l'ordre sanitari".
CAPÍTOL III
De la modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre,
de la Generalitat, per la que es regula
el Tram Autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiquesi restants tributs cedits
Article 27
Es modifica l'article segon de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"Article segon. Escala autonòmica.
1. L'escala autonòmica de tipus de gravamen aplicable a la base liquidable general serà la següent:

2. La dita escala, de conformitat amb el que establix la normativa estatal reguladora de l'impost, s'aplicarà a la base liquidable general, i la quantia resultant es minorarà en l'import derivat d'aplicar la mateixa escala a la part de la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar".
Article 28
U. Es modifica la lletra a) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactada de la forma següent:
"a) Per naixement o adopció, durant el període impositiu: 270 euros per cada fill nascut o adoptat, sempre que este complisca, al seu torn, els altres requisits que donen dret a l'aplicació del corresponent mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost.
Esta deducció podrà ser aplicada també en els dos exercicis posteriors al del naixement o adopció, sempre que, a més de complir els requisits que donen dret a l'aplicació del mínim per descendents, la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article.
Quan ambdós progenitors o adoptants tinguen dret a l'aplicació d'esta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.
L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb la de les previstes en les lletres b), c) i d) d'este apartat u".
Dos. Es modifica el primer paràgraf de la lletra b) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"b) Per naixement o adopció múltiples, durant el període impositiu, com a conseqüència de part múltiple o de dues o més adopcions constituïdes en la mateixa data: 224 euros, sempre que els fills nascuts o adoptats complisquen, al seu torn, els altres requisits que donen dret a l'aplicació del corresponent mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost".
Tres. Es modifica el primer paràgraf de la lletra c) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"c) Per naixement o adopció, durant el període impositiu, d'un fill discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, sempre que este complisca, al seu torn, els altres requisits que donen dret a l'aplicació del corresponent mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l'impost, la quantitat que pertoque entre les següents:
- 224 euros, quan siga l'únic fill que patisca la dita discapacitat.
- 275 euros, quan el fill, que patisca la dita discapacitat, tinga, almenys, un germà discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100".
Quatre. Es modifica el primer paràgraf de la lletra d) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"d) Per tindre, a la data de la meritació de l'impost, el títol de família nombrosa, expedit per l'òrgan competent de la Generalitat, de l'Estat o d'altres comunitats autònomes, la quantitat que pertoque entre les següents:
- 204 euros, quan es tracte de família nombrosa de categoria general.
- 464 euros, quan es tracte de família nombrosa de categoria especial".
Cinc. Es modifica el primer paràgraf de la lletra e) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"e) Per les quantitats destinades, durant el període impositiu, a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil, de fills menors de 3 anys: el 15 per 100 de les quantitats satisfetes, amb un màxim de 270 euros per cada fill menor de 3 anys inscrit en les dites guarderies o centres d'educació infantil".
Sis. Es modifica el punt 2n de la lletra e) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"2n. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article".
Set. Es modifica el primer paràgraf de la lletra f) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"f) Per conciliació del treball amb la vida familiar: 418 euros per cada fill major de tres anys i menor de cinc anys".
Vuit. Es modifica el primer paràgraf de la lletra g) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"g) Per a contribuents discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, d'edat igual o superior a 65 anys: 179 euros per cada contribuent".
Nou. Es modifica el primer paràgraf de la lletra h) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"h) Per ascendents majors de 75 anys, i per ascendents majors de 65 anys que siguen discapacitats físics o sensorials, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o discapacitats psíquics, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, quan, en ambdós casos, convisquen amb el contribuent i no tinguen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros: 179 euros per cada ascendent en línia directa per consanguinitat, afinitat o adopció, sempre que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article".
Deu. Es modifica el primer paràgraf de la lletra i) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"i) Per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de labors no remunerades en la llar: 153 euros.
Onze. Es modifiquen els punts 1r i 2n de la lletra i) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queden redactats de la forma següent:
"1r. Que la suma de les bases liquidables de la unitat familiar no siga superior al límit establit en el paràgraf segon de l'apartat quatre d'este article".
2n. Que cap dels membres de la unitat familiar obtinga guanys patrimonials, rendiments íntegres del capital mobiliari o immobiliari, que, en conjunt, superen els 357 euros, ni li siguen imputades rendes immobiliàries".
Dotze. Es modifica la lletra m) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactada de la forma següent:
"m) Per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació de vivenda habitual, procedents d'ajudes públiques: 102 euros per cada contribuent, sempre que este haja efectivament destinat, durant el període impositiu, a l'adquisició o rehabilitació de la vivenda que constituïsca o vaja a constituir la seua residència habitual, quantitats procedents d'una subvenció amb este fi concedida per la Generalitat, a càrrec del seu propi pressupost o al de l'Estat. En el cas que, per aplicació de les regles d'imputació temporal d'ingressos de la normativa estatal reguladora de l'impost, les dites ajudes s'imputen com a ingrés pel contribuent en diversos exercicis, l'import de la deducció es prorratejarà entre els exercicis en què es produïsca esta imputació.
A estos efectes, caldrà ajustar-se al concepte de vivenda habitual i d'adquisició i rehabilitació d'esta recollits en la normativa estatal reguladora de l'impost.
En cap cas podran ser beneficiaris d'esta deducció els contribuents que s'hagen aplicat per les dites quantitats procedents d'ajudes públiques alguna de les deduccions previstes en les lletres j), k) i l) d'este mateix apartat".
Tretze. Es modifica el primer paràgraf de la lletra n) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"n) Per arrendament de la vivenda habitual, sobre les quantitats satisfetes en el període impositiu:
- El 15 per 100, amb el límit de 459 euros.
- El 20 per 100, amb el límit de 612 euros, si l'arrendatari té una edat igual o inferior a 35 anys. El mateix percentatge de deducció resultarà aplicable, amb idèntic límit, si l'arrendatari és discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
- El 25 per 100, amb el límit de 765 euros, si l'arrendatari té una edat igual o menor de 35 anys i, a més, és discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100".
Catorze. Es modifica el punt 5é de la lletra n) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"5é. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article".
Quinze. Es modifica el primer paràgraf de la lletra o) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"o) Per l'arrendament d'una vivenda, com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o d'altri, en municipi diferent d'aquell en què el contribuent residia amb anterioritat: el 10 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu, amb el límit de 204 euros".
Setze. Es modifica el punt 4t de la lletra o) de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"4t. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l'apartat quatre d'este article".
Article 29
S'afig una nova lletra t) a l'apartat u de l'article quart a la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de La Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactada de la forma següent:
"t) Per l'increment dels costos del finançament alié en la inversió en la vivenda habitual, derivats de l'alça dels tipus d'interés dels préstecs hipotecaris:
1) Podran aplicar esta deducció, sense perjuí de la que pertoque d'acord amb el que establix l'article tercer bis d'esta llei, els contribuents que satisfacen en el periode impositiu quantitats en concepte d'interessos derivats d'un préstec hipotecari a interés variable per a l'adquisició o rehabilitació de la vivenda que constituïsca o vaja a constituir la seua residència habitual o per a l'adequació d'esta per raó de discapacitat.
2) Per a l'aplicació d'esta deducció s'hauran de complir els requisits següents:
2.1) Que l'adquisició o rehabilitació de la vivenda que constituïsca o vaja a constituir la residència habitual del contribuent o que l'adequació d'esta per raó de discapacitat siga anterior a l'inici del període impositiu.
2.2) Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no siga superior a 25.000 euros, en tributació individual, o a 40.000, en tributació conjunta.
3) La base màxima d'esta deducció serà de 9.015 euros anuals, en els supòsits d'adquisició i rehabilitació de vivenda habitual, i de 12.020, en els supòsits d'adequació d'esta per raó de discapacitat, i estarà constituïda per les quantitats satisfetes en l'exercici en concepte d'interessos, que donen dret, al seu torn, a l'aplicació de la deducció estatal per inversió en vivenda habitual, sense tindre en compte, a este efecte, el cost ni les quantitats obtingudes dels instruments de cobertura del risc de variació del tipus d'interés variable dels préstecs hipotecaris, regulats en l'article dinou de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de reforma econòmica.
4) Els percentatges de deducció, expressats amb dos decimals, s'establiran d'acord amb el procediment següent:
4.1) En primer lloc, es determinarà un percentatge, expressat amb dos decimals, que serà el resultat de multiplicar 0,33 pel quocient d'una fracció, el numerador del qual estarà constituït pel diferencial, expressat amb dos decimals, entre l'Euríbor mitjà "a un any" corresponent a l'exercici del període impositiu, calculat, amb dos decimals, d'acord amb les dades publicades pel Banc d'Espanya, i l'Euríbor mitjà "a un any" per al 2007, fixat, a estos efectes, en el 4,45%, i el denominador del qual serà l'Euríbor mitjà mencionat "a un any" corresponent a l'exercici del període impositiu.
4.2) El resultat obtingut de l'aplicació del que disposa el número anterior es multiplicarà pel coeficient que, en cada cas, pertoque entre els següents:
4.2.1) Quan l'adquisició, rehabilitació o adequació per raó de discapacitat de la vivenda siga anterior al 20 de gener de 2006:
4.2.1.1) Si resulta procedent la compensació a què fa referència l'apartat c) de la disposició transitòria tretzena de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni:
Sobre els primers 4.507,59 euros 0,80
Sobre l'excés 0,85
4.2.1.2) Si no resulta procedent la compensació a què fa referència l'apartat c) de la disposició transitòria tretzena de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni: 0,85
4.2.2) Quan l'adquisició, rehabilitació o adequació per raó de discapacitat de la vivenda es produïsca a partir del 20 de gener de 2006, inclusivament:
4.2.2.1) Quan es tracte d'adequacions de vivenda per raó de discapacitat, o d'adquisicions o rehabilitacions de vivenda a les quals no s'aplique la deducció autonòmica a què es referix la lletra j) de l'apartat u de l'article quart d'esta llei:
4.2.2.1.1) Si es tracta d'adquisició o rehabilitació: 0,85
4.2.2.1.2) Si es tracta d'adequació per raó de
discapacitat: 0,80
4.2.2.2) Quan es tracte d'adquisicions o rehabilitacions de vivenda a les quals s'aplique la deducció autonòmica a què es referix la lletra j) de l'apartat u de l'article quart d'esta llei:
4.2.2.2.1) Dins dels dos anys següents a l'adquisició o rehabilitació:
Sobre els primers 4.507,59 euros 0,817
Sobre l'excés 0,85
4.2.2.2.2) Després dels dos anys següents a l'adquisició o rehabilitació:
Sobre els primers 4.507,59 euros 0,8335
Sobre l'excés 0,85
4.3) Els percentatges de deducció que finalment s'apliquen als distints supòsits, calculats d'acord amb el que establixen els números 4.1) i 4.2), s'aprovaran mitjançant decret del Consell, una vegada conegut l'Euríbor mitjà corresponent a l'exercici del període impositiu.
5) Al resultat d'aplicar el percentatge de deducció a la base d'esta se li restarà el 33 per 100 de la diferència positiva, si n'hi ha, entre l'import de les rendes generades en l'exercici pels instruments de cobertura del risc de variació del tipus d'interés dels préstecs hipotecaris, regulats en l'article dinou de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de reforma econòmica, i el cost dels dits instruments de cobertura.
6) Als efectes de la present deducció, caldrà ajustar-se als conceptes de vivenda habitual i d'adquisició, rehabilitació i adequació de la vivenda habitual per raó de discapacitat recollits en la normativa estatal reguladora de l'impost.
7) L'aplicació d'esta deducció resultarà compatible amb la prevista en la lletra j) de l'apartat u de l'article quart d'esta llei".
Article 30
S'afig un nou apartat quatre a l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"Quatre. Als efectes del que disposa el paràgraf segon de la lletra a), del punt 2n de la lletra e), del paràgraf primer de la lletra h), del punt 5é de la lletra n) i del punt 4t de la lletra o) de l'apartat u de l'article quart d'esta llei la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi no podrà ser superior a 27.790 euros, en tributació individual, o a 44.955 euros, en tributació conjunta.
Als efectes del que disposa el punt 1r de la lletra i) de l'apartat u de l'article quart d'esta llei, la suma de les bases liquidables de la unitat familiar no podrà ser superior a 27.790 euros".
Article 31
Es modifica l'apartat dos de l'article seté de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactat de la forma següent:
"Dos. A efectes de l'apartat anterior, i sense perjuí del que disposa el paràgraf segon de la lletra a), en el punt 2n de la lletra e), en el paràgraf primer de la lletra h), en el punt 1r de la lletra i), en el paràgraf tercer de la lletra j), en el paràgraf segon de la lletra k), en el paràgraf segon de la lletra l), en el punt 5é de lletra n), en el punt 4t de la lletra o) i en els números 2.2) i 3) de la lletra t) de l'apartat u de l'article quart d'esta llei, pel que fa a les deduccions autonòmiques, s'imputaran a la unitat familiar aquelles que hagen correspost als seus distints membres si estos han optat per la tributació individual, tenint en compte per a això les regles d'individualització dels distints components de renda continguts en la normativa estatal reguladora de l'impost".
Article 32
Es modifica l'apartat 1r. de l'article deu bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"1) La que pertoque de les següents:
- Adquisicions per fills o adoptats menors de 21 anys, que tinguen un patrimoni preexistent de fins a 2.000.000 d'euros: 40.000 euros, més 8.000 euros per cada any menys de 21 que tinga el donatari, sense que la reducció puga excedir de 96.000 euros.
- Adquisicions per fills o adoptats de 21 o més anys i per pares o adoptants, que tinguen un patrimoni preexistent, en tots els casos, de fins a 2.000.000 d'euros: 40.000 euros.
- Adquisicions per néts, que tinguen un patrimoni preexistent de fins a 2.000.000 d'euros, sempre que el seu progenitor, que era fill del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la meritació: 40.000 euros, si el nét té 21 o més anys, i 40.000 euros, més 8.000 euros per cada any menys de 21 que tinga el nét, sense que, en este últim cas, la reducció puga excedir de 96.000 euros.
- Adquisicions per avis, que tinguen un patrimoni preexistent de fins a 2.000.000 d'euros, sempre que el seu fill, que era progenitor del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la meritació: 40.000 euros.
Als efectes dels límits de reducció esmentats, es tindrà en compte la totalitat de les adquisicions lucratives inter vivos provinents del mateix donant, efectuades en els cinc anys immediatament anteriors al moment de la meritació.
No s'aplicarà esta reducció en els supòsits següents:
a) Quan qui transmeta haja tingut dret a la reducció en la transmissió dels mateixos béns o d'altres fins a un valor equivalent, efectuada en els deu anys immediatament anteriors al moment de la meritació.
b) Quan el subjecte passiu haja efectuat, en els deu anys immediatament anteriors al moment de la meritació, una transmissió, a un donatari diferent de l'ara donant, d'altres béns fins a un valor equivalent, a la qual igualment s'aplicarà la reducció.
c) Quan qui transmeta haja adquirit mortis causa els mateixos béns, o altres fins a un valor equivalent, en els deu anys immediatament anteriors al moment de la meritació, com a conseqüència de la renúncia pura i simple del subjecte passiu, i haja tingut dret a l'aplicació de la reducció establida en la lletra a) de l'apartat u de l'article deu de la present llei.
No obstant això, en els supòsits del paràgraf anterior, quan es tracte de béns diferents, sobre l'excés del valor equivalent, si n'hi ha, procedirà una reducció l'import de la qual serà igual al resultat de multiplicar l'import màxim de la reducció que pertoque dels establits en el primer paràgraf d'este apartat, amb el límit de la base imposable, pel quocient resultant de dividir l'excés del valor equivalent pel valor total de la donació.
Als efectes del càlcul del valor equivalent esmentat en les donacions de béns diferents i del valor del que s'ha donat en cada una d'estes, es tindrà en compte la totalitat de les transmissions lucratives inter vivos realitzades a favor d'un mateix donatari dins del termini previst en els supòsits del paràgraf tercer del present apartat.
Als efectes del que disposa el paràgraf tercer d'este apartat, en els supòsits de transmissions efectuades en unitat d'acte s'entendrà efectuada en primer lloc:
a) Quan hi haja transmissions en la línia ascendent i descendent, l'efectuada en la línia descendent.
b) Quan les transmissions siguen totes en la línia descendent, aquella en què l'adquirent pertanga a la generació més antiga.
c) Quan les transmissions siguen totes en la línia ascendent, aquella en què l'adquirent pertanga a la generació més recent.
A estos efectes, s'entén que els pares o adoptants, amb independència de la seua edat, pertanyen a una generació més antiga que els seus fills o adoptats i estos a una més recent que la d'aquells, i així successivament en les línies ascendent i descendent.
Quan es produïsca l'exclusió total o parcial de la reducció corresponent en una determinada donació, per aplicació del que disposa el paràgraf tercer del present apartat, en la donació següent realitzada a distint donatari també es considerarà com excés, als efectes del que establix el paràgraf quart d'este apartat, la part de la donació actual de valor equivalent amb què haja patit la dita exclusió en la donació anterior.
Per a l'aplicació de la reducció a què es referix el present apartat, s'exigiran, a més, els requisits següents:
a) Que el donatari tinga la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana a la data de la meritació.
b) Que l'adquisició s'efectue en document públic, o que es formalitze d'esta manera dins del termini de declaració de l'impost. A més, quan els béns donats consistisquen en metàl·lic o en qualsevol dels previstos en l'article 12 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, haurà de justificar-se en el document públic la procedència dels béns que el donant transmet i els mitjans efectius en virtut dels quals es produïsca l'entrega del que s'ha donat".
Article 33
U. Es modifica l'apartat c) de l'article dotze bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"c) Amb un límit de 420.000 euros, les adquisicions inter vivos efectuades pels pares, adoptants, fills o adoptats del donant, que tinguen, en tots els casos, un patrimoni preexistent de fins a 2.000.000 d'euros i la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana, a la data de la meritació de l'impost. La mateixa bonificació, amb el mateix límit i requisits, s'aplicarà als néts, sempre que el seu progenitor, que era fill del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la meritació, i als avis, sempre que el seu fill que era progenitor del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la meritació.
Als efectes del límit de bonificació, es tindrà en compte la totalitat de les adquisicions lucratives inter vivos provinents del mateix donant, en els cinc anys immediatament anteriors a la data de la meritació.
No s'aplicarà esta bonificació en els supòsits següents:
- Quan qui transmeta haja tingut dret a la bonificació en la transmissió dels mateixos béns o d'altres fins a un valor equivalent, efectuada en els deu anys immediatament anteriors al moment de la meritació.
- Quan el subjecte passiu haja efectuat, en els deu anys immediatament anteriors al moment de la meritació, una transmissió, a donatari diferent de l'ara donant, d'altres béns fins a un valor equivalent, a la qual igualment s'aplicarà la bonificació.
- Quan qui transmeta haja adquirit mortis causa els mateixos béns, o altres fins a un valor equivalent, en els deu anys immediatament anteriors al moment de la meritació, com a conseqüència de la renúncia pura i simple del subjecte passiu, i haja tingut dret a l'aplicació de la bonificació establida en la lletra a) de l'article dotze bis de la present llei.
No obstant això, en els supòsits del paràgraf anterior, quan es tracte de béns diferents, procedirà la bonificació sobre la quota que pertoque a l'excés del valor equivalent, si n'hi ha.
Als efectes del càlcul del valor equivalent esmentat en les donacions de béns diferents i del valor del que s'ha donat en cada una d'estes, es tindrà en compte la totalitat de les transmissions lucratives inter vivos realitzades a favor d'un mateix donatari dins del termini previst en els supòsits del paràgraf tercer de la present lletra.
En els supòsits de transmissions efectuades en unitat d'acte, s'entendrà efectuada en primer lloc aquella que corresponga, de conformitat amb les regles establides en el paràgraf sisé de l'apartat 1r) de l'article deu bis d'esta llei.
Quan es produïsca l'exclusió total o parcial de la bonificació corresponent en una determinada donació, per aplicació del que disposa el paràgraf tercer d'esta lletra, en la donació següent, efectuada a distint donatari, també procedirà la bonificació en la quota corresponent a la part de la donació actual de valor equivalent amb què haja patit la dita exclusió en la donació anterior.
Per a l'aplicació de la bonificació a què es referix el present apartat, s'exigirà que l'adquisició s'efectue en document públic, o que es formalitze d'esta manera dins del termini de declaració de l'impost. A més, quan els béns donats consistisquen en metàl·lic o en qualsevol dels previstos en l'article 12 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, haurà de justificar-se en el document públic la procedència dels béns que el donant transmet i els mitjans efectius en virtut dels quals es produïsca l'entrega del que s'ha donat".
Article 34
Es modifica la lletra d) de l'apartat tres de l'article tretze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"d) Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del subjecte passiu, el seu cònjuge, els descendents i els ascendents dels anteriors que convisquen amb ells, així com de les altres persones que vagen a habitar en la vivenda, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de la meritació, no excedisca de 44.955 euros".
Article 35
Es modifica la lletra d) del número 2) de l'apartat u de l'article catorze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"d) Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del subjecte passiu, el seu cònjuge, els descendents i els ascendents dels anteriors que convisquen amb ells, així com de les altres persones que vagen a habitar en la vivenda, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de la meritació, no excedisca de 44.955 euros".
Article 36
Es modifica l'apartat dos de l'article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
"Dos. Als mateixos efectes de l'apartat anterior, la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar s'exigirà, en la seua modalitat de gravamen sobre establiments diferents de casinos de joc, a raó del 23 per 100.
L'ingrés de la taxa esmentada es realitzarà entre els dies 1 i 20 del mes següent al de l'adquisició dels cartons de bingo corresponents".
Article 37
S'afig una nova disposició addicional vuitena a la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que queda redactada de la forma següent:
"Disposició addicional vuitena. Taxació pericial contradictòria.
1. En correcció del resultat obtingut en la comprovació de valors per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en l'àmbit de l'Impost sobre Successions i Donacions, les persones interessades podran promoure la taxació pericial contradictòria mitjançant sol·licitud presentada dins del termini del primer recurs o reclamació que pertoque contra la liquidació efectuada d'acord amb els valors comprovats administrativament o, quan la normativa tributaria així ho preveja, contra l'acte de comprovació de valores degudament notificat.
Quan la persona interessada estime que la notificació no conté expressió suficient de les dades i dels motius tinguts en compte per a elevar els valors declarats i denuncie l'omissió en un recurs de reposició o en una reclamació economicoadministrativa reservant-se el dret a promoure taxació pericial contradictòria, el termini a què es referix el paràgraf anterior es comptarà des de la data de fermesa en via administrativa de l'acord que resolga el recurs o la reclamació interposada.
2. La presentació de la sol·licitud de taxació pericial contradictòria, o la reserva del dret a promoure-la a què es referix l'apartat 1, determinarà la suspensió de l'execució de la liquidació i del termini per a interposar recurs o reclamació contra esta".
CAPÍTOL IV
De la modificació del Text Refós
de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat
per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991
Article 38
Es modifica l'apartat A), del número 3, de l'article 47 bis del Text Refós de la Llei d'Hisenda Publica de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, que queda redactat de la forma següent:
"Servicis Socials i integració social de la població immigrant, sempre que hi concórreguen les circumstàncies següents:"
Article 39
Es modifica el text del segon guió del subapartat b), de l'apartat A) del número 3, de l'article 47 bis del Text Refós de la Llei d'Hisenda Publica de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, que queda redactat de la forma següent:
"En el cas d'ajudes o subvencions que tinguen com a objecte el finançament de programes d'actuació i activitats de servicis socials i d'integració social de la població immigrant, l'exempció serà aplicable sempre que l'import de la subvenció no supere els 90.151,81 euros, en el cas de finançar un sol programa, 150.253,02 euros en el cas finançar dos programes o 210.354,23 euros en el cas de tres o més programes d'actuació."
Article 40
Modificació de l'article 47 bis, punt 3, del text refós de la Llei d'hisenda pública de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, per afegir un incís nou, G, amb el text següent:
«G) Les ajudes i les subvencions de naturalesa corrent concedides per la Conselleria de Sanitat en l'àmbit de la salut mental els beneficiaris de les quals siguen institucions sense ànim de lucre».
CAPÍTOL V
De la modificació de la Llei 4/1988,
de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana
Article 41
Es modifica el punt 4 de l'article 8, de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
"4. L'autorització es concedirà per un període màxim de deu anys".
Article 42
Es modifica el primer guió del punt 2 de l'article 9, de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent i la resta de l'article roman sense alteracions
"2. A efectes del seu règim jurídic, les màquines es classifiquen en els grups següents:
- Tipus A o purament recreatives, que no oferixen al jugador o usuari cap premi en metàl·lic directament ni indirectament, i es poden dividir en manuals i electròniques".
Article 43
S'afig el punt 7 de l'article 11, de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
"7. No es podrà autoritzar la instal·lació de nous salons de joc, ni el canvi de classificació de saló recreatiu a saló de joc quan hi haja altres salons de jocs autoritzats dins d'un radi de 200 metres des de la ubicació pretesa. Distància que es mesurarà des de la porta d'accés al saló de joc".
Article 44
Es modifica el punt 1 de l'article 19, de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
"1. Les persones que realitzen la seua activitat professional en empreses dedicades a la gestió i a l'explotació de joc i/o apostes, i que reglamentàriament es determinen, hauran d'estar en possessió del document professional corresponent, per a l'atorgament del qual serà necessària l'absència d'antecedents penals per alguna de les circumstàncies previstes en l'article tercer apartat tres, així com no haver sigut sancionat administrativament en els últims cinc anys immediatament anteriors per falta tipificada en esta Llei com greu o molt greu".
Article 45
Es modifica l'article 20, de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
"Les persones que exercisquen els càrrecs d'administradors, gerents i apoderats o siguen accionistes o partícips d'empreses de joc i/o apostes no hauran de trobar-se sotmeses a cap de les circumstàncies previstes en els apartats a) i b) de l'article 3, ni haver sigut sancionades administrativament en els últims cinc anys per alguna de les faltes molt greus tipificades en esta llei".
Article 46
Es modifica el punt 1 de l'article 22, de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
"1. Són infraccions administratives en matèria de joc les accions o omissions tipificades en la present llei, i el reglament o reglaments que la despleguen podran introduir especificacions o graduacions a estes infraccions.
La concurrència de causes internes o externes que impedisquen o anul·len l'exercici de la lliure voluntat podrà provar-se per qualsevol dels mitjans admesos en dret".
Article 47
Es modifica la lletra a) de l'article 23, de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactada de la forma següent:
"a) L'organització o explotació de jocs o apostes sense posseir l'autorització administrativa corresponent, així com la seua realització o pràctica fora dels locals o recintes permesos o en condicions diferents de les autoritzades".
Article 48
Es modifica la lletra l) de l'article 23, de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactada de la forma següent:
"l) Permetre o consentir la pràctica de jocs o apostes en locals no autoritzats o en condicions diferents de les autoritzades, o per persones no autoritzades, així com la instal·lació i explotació de màquines recreatives i d'atzar que manquen de la preceptiva autorització".
Article 49
Es modifica el punt 1 de la disposició addicional quarta, de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
"1) La publicitat de les activitats de joc regulades en la present llei únicament podrà efectuar-se amb autorització prèvia, amb les excepcions previstes en el punt 3 d'esta disposició".
Article 50
Es modifica el punt 2 de la disposició addicional quarta, de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
"2) Els requisits i les condicions per a l'autorització de la publicitat de les activitats de joc es determinaran reglamentàriament".
CAPÍTOL VI
De la modificació de la Llei 1/2006,
de 19 d'abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual
Article 51
Es modifica el capítol III, del títol II de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual, titulat "Del Consorci Audiovisual de la Comunitat Valenciana", que queda redactat de la forma següent:
"Capítol III
Del Registre de Concessionaris de ràdio i televisió
Article 6. El Registre de Concessionaris de ràdio i televisió
Es crea el Registre de Concessionaris de ràdio i televisió, en el qual s'inscriuran les persones i entitats que tinguen títols que habiliten per a la prestació de servicis de ràdio i televisió atorgats per la Generalitat.
En este Registre s'anotaran les modificacions de les escriptures o estatuts socials de les societats concessionàries així com la composició dels òrgans d'administració i les seues variacions. Així mateix, s'hi anotaran les modificacions de participacions en el seu capital social.
Reglamentàriament es determinarà el contingut d'este Registre, els requisits i els efectes de les inscripcions".
Article 52
Es modifica l'apartat 1 de l'article 7, del capítol IV, del títol II de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual, que queda redactat de la forma següent:
"El departament competent en matèria audiovisual organitzarà un Registre General d'Empreses Audiovisuals destinat a facilitar la gestió de les polítiques públiques relatives al sector audiovisual".
Article 53
Se suprimix l'apartat 3 de l'article 7, del capítol IV, del títol II de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual.
Article 54
Es modifica l'apartat 7 de l'article 8 del capítol I, del títol III, de la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual, que queda redactat de la forma següent:
"7. Una vegada que s'haja constituït i entre en funcionament el Registre General d'Empreses Audiovisuals de la Comunitat Valenciana, només podran optar a les ajudes i a les mesures de promoció i foment del sector audiovisual les empreses inscrites en el Registre i aquelles empreses espanyoles i d'altres Estats membres de la Unió Europea i pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu que adquirisquen el compromís d'obrir una seu o sucursal a la Comunitat Valenciana i inscriure's en el Registre esmentat en el cas de ser beneficiàries d'alguna ajuda".
CAPÍTOL VII
De la creació del Tribunal de Defensa
de la Competència de la Comunitat Valenciana
Article 55
Es modifica l'article 119 de la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de la Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
"Article 119.
Es crea el Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana.
U. Naturalesa i objecte.
1. Es crea el Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana, com a entitat autònoma de caràcter administratiu dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, i en especial per a preservar el funcionament competitiu dels mercats autonòmics valencians i garantir l'existència d'una competència efectiva en estos, protegint-la mitjançant l'exercici de les funcions d'instrucció, resolució, informe i proposta que la present llei li atribuïx expressament.
2. El Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana té com a objecte, en el marc del que disposa la Llei 1/2002, de 21 de febrer, l'exercici de les competències reconegudes en la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència respecte dels procediments que tinguen com a objecte les conductes previstes en els articles 1, 2 i 3 de la llei mencionada quan les conductes esmentades, sense afectar un àmbit superior al de la Comunitat Valenciana o al conjunt del mercat nacional, alteren o puguen alterar la lliure competència en l'àmbit d'esta Comunitat. Així mateix exercirà qualssevol altres que en l'àmbit de la defensa de la competència puga assumir o es reconega als òrgans autonòmics de defensa de la competència.
3. El Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana es troba adscrit a la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d'economia.
Sense perjuí de la seua adscripció administrativa, el Tribunal de Defensa de la Competència exerceix les seues funcions amb plena independència i sotmetiment a l'ordenament jurídic.
Dos. Règim jurídic.
1. El Tribunal de Defensa de la Competència es regirà pel que disposa la present Llei, pel Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat i per la legislació general d'administració pública o d'entitats autònomes que se li aplique. Els actes i les resolucions que impliquen l'exercici de potestats administratives s'ajustaran a la legislació estatal aplicable en matèria de defensa de la competència i supletòriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. Quant al règim de recursos, en els procediments en matèria de defensa de la competència, contra l'adopció de mesures cautelars i les resolucions definitives del Ple del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana no es podrà interposar cap recurs en via administrativa i només es podran interposar recursos contenciosos administratius. Els actes dictats pel Servici de Defensa de la Competència en els procediments en matèria de defensa de la competència que produïsquen indefensió o perjuí irreparable a drets o interessos legítims es podran recórrer davant del Ple en el termini de deu dies.
En un altre tipus de procediments, els actes del Tribunal són susceptibles dels recursos administratius previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
A estos efectes, posen fi a la via administrativa els actes i les resolucions adoptats pel president del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana en l'exercici de les seues funcions, contra els quals es podrà interposar recurs contenciós administratiu, sense perjuí del recurs potestatiu de reposició previst en la dita llei.
Tres. Organització del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana.
1. Els òrgans de direcció del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana són:
- El president.
- El Ple.
Quatre. El president.
Al front del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana hi haurà un president, que tindrà rang de sotssecretari, que serà, al seu torn, president del Ple:
Li corresponen les funcions següents:
a) La representació ordinària del Tribunal i la convocatòria de les sessions.
b) La representació de la Generalitat en el Ple del Consell de Defensa de la Competència.
c) Proposar al conseller titular de les competències en matèria d'economia un dels representants de la Generalitat en la Junta Consultiva de Conflictes prevista en la Llei 1/2002, de 21 de febrer.
d) Les competències que en matèria economicofinancera, pressupostària, contractual i patrimonial reconeix la normativa vigent als representants legals de les entitats autònomes de caràcter administratiu.
Cinc. El Ple.
El Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana estarà regit pel Ple, al qual correspondrà, en els termes assenyalats en l'apartat u.2 d'este article de la present llei, l'exercici de les funcions especificades a continuació, que no seran delegables:
a) La resolució dels procediments que tinguen com a objecte els articles 1, 2 i 3 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, així com efectuar intimacions i imposar sancions i multes coercitives en relació amb estos procediments.
b) Funció consultiva en matèria de competència i de promoció i estudis d'investigació en la matèria.
c) Qualssevol altres que en l'àmbit de la defensa de la competència puga assumir o es reconega als òrgans de resolució.
El Ple estarà integrat pel president i entre dos i quatre vocals, que tindran rang de director general, i estarà assistit pel secretari que actuarà amb veu però sense vot.
Sis. Nomenament i duració del mandat del president i dels vocals.
El president i els vocals seran nomenats mitjançant decret del Consell, a proposta del conseller que tinga atribuïda la competència en matèria d'economia, entre juristes, economistes i altres professionals de reconegut prestigi.
El nomenament del president i els vocals serà per cinc anys, renovables per una sola vegada. No obstant això, una vegada expirat el termini de mandat corresponent a les vocalies del Tribunal, així com de la presidència, continuaran en l'exercici de les seues funcions fins a la presa de possessió dels nous vocals o, si és el cas, del president.
Els membres del Tribunal seran inamovibles durant tot el període del seu mandat per al qual han sigut nomenats.
Set. Incompatibilitats.
El president i els vocals del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana exerciran la seua funció amb dedicació absoluta i tindran les incompatibilitats establides amb caràcter general per als alts càrrecs de la Generalitat.
Vuit. Servici de Defensa de la Competència.
Depenent del president del Tribunal, el Servici de Defensa de la Competència assumirà les funcions d'instrucció dels expedients que haja de conéixer el Tribunal en virtut de les competències que la present llei li atribüix.
Nou. Règim econòmic.
El Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana es finançarà a càrrec dels recursos següents:
a) Les dotacions consignades a favor seu a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.
b) Els ingressos que estiga autoritzat a obtindre.
c) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions financeres que puga concertar.
d) Les subvencions i aportacions que per qualsevol títol siguen concedides a favor seu per entitats públiques o privades, o per particulars.
e) Els productes i rendes dels béns i valors que constituïxen el seu patrimoni.
f) Qualsevol altre recurs que puga ser-li atribuït.
Deu. Béns i drets.
El patrimoni del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana estarà integrat pels béns i drets que li siguen adscrits per la Generalitat, els quals conservaran la seua qualificació jurídica originària, així com pels que adquirisca i els que li siguen incorporats i adscrits en el futur per qualsevol entitat, o persona i per qualsevol títol.
Onze. Personal.
El personal al servici del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana serà funcionari o laboral en els mateixos termes i condicions que les establides per a l'administració de la Generalitat.
Dotze. Règim pressupostari.
El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, intervenció i de control financer del Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana serà l'establit en el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
Tretze. Règim de contractació.
S'ajustarà al que disposa la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic".
CAPÍTOL VIII
De la modificació de la Llei 3/2000,
de 17 d'abril, de Creació del Servici Valencià
d'Ocupació i Formació
Article 56
Es modifica l'article 11, de la Llei 3/2000, de 17 d'abril per la qual es crea el Servici Valencià d'Ocupació i Formació, que queda redactat de la forma següent:
"Article 11. Règim pressupostari
1. El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, d'intervenció i de control financer aplicable al SERVEF serà l'establit per a les entitats autònomes administratives en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
2. Les subvencions atorgades pel SERVEF podran tindre caràcter pluriennal, fins i tot les de naturalesa corrent, com a excepció expressa al règim general previst en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
3. Les subvencions atorgades pel SERVEF a càrrec dels crèdits del capítol de transferències corrents podran ser anticipades en el moment de la seua concessió en la forma prevista en les lleis anuals de pressupostos i la realització tant de l'activitat objecte de la subvenció com de la despesa inherent a esta podrà estendre's durant l'exercici següent a aquell en què s'haja atorgat la subvenció, sempre que l'activitat s'inicie en l'any de concessió.
4. Les circumstàncies mencionades en els dos apartats anteriors hauran de quedar clarament recollides en les bases reguladores de les subvencions així com en els instruments jurídics de la seua concessió".
CAPÍTOL IX
Del preu ajornat en determinats
contractes d'execució d'obres i equipaments
d'infraestructures
Article 57
Del preu ajornat en els contractes d'obres i equipaments d'infraestructures.
1. En relació amb les obres previstes dins del Pla d'Innovació de Seus Judicials, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, els possibles contractes a subscriure dins de l'any 2009 seran els que es referixen a les seus judicials de Torrent, Xativa, Mislata, Alacant i Villena, amb l'abast previst en el JUSTI-SEU.
Estos contractes podran incloure clàusules de preu ajornat, sempre que el Consell ho autoritze expressament per a cada contracte, amb un informe previ favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i l'ajornament no supere en deu anys el termini real d'execució de l'obra de què es tracte. Els ajornaments meritaran en tot cas els interessos corresponents.
2. Els contractes necessaris per a l'execució de les actuacions d'infraestructures següents:
- Variant Nord de Bétera
- Eix del Túria Manises-Vilamarxant. Tram Riba-roja/A7 (Via Parc del Túria)
- TRAM Castelló. Tram Columbretes-Camí Serradal
Podran incloure clàusules de preu ajornat, sempre que el Consell ho autoritze expressament per a cada contracte, amb un informe previ favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i l'ajornament no supere en cinc anys el termini d'acabament real de l'obra o projecte de què es tracte. Els ajornaments meritaran en tot cas els interessos corresponents.
CAPÍTOL X
De la modificació de la Llei 8/1997,
de 9 de desembre, d'Horaris Comercials
de la Comunitat Valenciana
Article 58
Es modifica l'apartat 4, de l'article 8, de la Llei 8/1997, de 9 de desembre, d'Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«4. Tindran plena llibertat per a determinar els dies i les hores en què romandran oberts al públic els establiments de venda de reduïda dimensió diferents dels anteriors que disposen d'una superfície útil per a l'exposició i venda al públic inferior a 150 metres quadrats, exclosos els pertanyents a empreses o grups de distribució que no tinguen la consideració de menuda i mitjana empresa segons la legislació vigent o que operen davall el mateix nom comercial d'estos grups o empreses".
Article 59
Es modifiquen els subapartats, de l'article 17, de la Llei 8/1997, de 9 de desembre, d'Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana, que queden redactats de la forma següent:
«1.1. Les infraccions lleus se sancionaran amb advertència o multa en quantia de fins a 6.000 euros.
1.2. Les infraccions greus se sancionaran amb multa en quantia de fins a 60.000 euros.
1.3. Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa en quantia de fins a 600.000 euros".
Article 60
Es modifica l'article 19, de la Llei 8/1997, de 9 de desembre, d'Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:
«Article 19. Graduació de la sanció.
Les sancions es graduaran especialment en funció del volum de la facturació a què afecte, quantia del benefici obtingut, grau d'intencionalitat, termini de temps durant el qual s'haja comés la infracció i reincidència. S'aplicarà com a circumstància agreujant el fet que l'establiment tinga la consideració de gran superfície comercial de venda al detall d'acord amb la legislació aplicable".
CAPÍTOL XI
De la modificació de la Llei 5/1998, de 18 de juny,
de creació de l'Institut Valencià de Cinematografia
Ricardo Muñoz Suay
Article 61
Es modifica l'article 2, de la Llei 5/1998, de 18 de juny, de Creació de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, que queda redactat de la forma següent:
"Article 2. Funcions
1. L'Institut Valencià de l'Audiovisual Ricardo Muñoz Suay tindrà com a finalitat l'adquisició, la conservació, la restauració, l'estudi i la difusió del patrimoni audiovisual i dels béns culturals directament relacionats amb ell, el foment i la promoció de l'audiovisual valencià, i la planificació, execució i coordinació de la política cultural de la Generalitat en el camp de la cinematografia i l'audiovisual.
2. Són funcions pròpies de l'Institut Valencià de l'Audiovisual, per al compliment dels seus fins, les següents:
a) La realització de diagnosi d'estats de conservació i datació, així com d'informes sobre l'interés cultural i de projectes de conservació i restauració.
b) L'execució material i supervisió de qualsevol tipus d'operacions de conservació i d'intervencions en general sobre els fons.
c) La formació de tècnics i personal especialitzat en conservació, restauració, documentació i difusió dels béns propis de la cultura cinematogràfica i audiovisual, i l'acreditació de la seua capacitació.
d) L'arxiu i la sistematització de la documentació fílmica, gràfica i bibliogràfica amb ella relacionada que siga de la seua titularitat, així com la que li siga tramesa, per a la seua custòdia, pels òrgans competents de la Generalitat en matèria de protecció de béns cinematogràfics, i tota aquella altra que, sent-li tramesa per qualsevol persona o entitat pública o privada, jutge d'interés.
e) L'arxiu i conservació del material cinematogràfic resultant de la cooperació o subvenció de les institucions públiques de la Comunitat Valenciana a empreses públiques o privades i particulars.
f) La difusió i exhibició regular de films.
g) El desenvolupament i manteniment del centre documental i bibliogràfic i de qualsevol altra activitat cinematogràfica la finalitat de la qual siga la de protegir, restaurar, conservar i difondre els béns i la cultura cinematogràfica a la Comunitat Valenciana.
h) Localització i adquisició de fons audiovisuals.
i) El foment i la promoció de l'activitat cinematogràfica i audiovisual com a element bàsic de la nostra cultura i de la nostra economia.
j) La creació i el desenvolupament de la infraestructura necessària per a desenvolupar, fomentar, promoure i planificar l'activitat cinematogràfica i audiovisual a través d'ajudes, subvencions i patrocinis, d'acord amb la normativa aplicable en matèria de subvencions.
k) Impulsar la promoció de l'audiovisual valencià dins i fora de la Comunitat Valenciana.
l) El foment de l'activitat empresarial audiovisual i de caràcter cultural en els estudis cinematogràfics Ciutat de la Llum d'Alacant."
Article 62
Es modifica l'apartat 2, article 5, de la Llei 5/1998, de 18 de juny, de Creació de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, que queda redactat de la forma següent:
"2. Corresponen a la Presidència les atribucions següents:
a) La superior representació i govern de l'Institut Valencià de l'Audiovisual Ricardo Muñoz Suay.
b) Convocar, presidir i moderar les sessions del Consell Rector, dirimint, si és el cas, els empats de les votacions amb vot de qualitat.
c) Autoritzar amb la seua firma, juntament amb la del secretari o secretària, les actes aprovades de les sessions del Consell Rector i la certificació dels aspectes o acords continguts en elles.
d) Demanar el parer del Consell Rector sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'Institut i el seu funcionament.
e) Nomenar i, si és el cas, destituir el personal directiu. Així mateix, designar la persona que haja d'exercir les funcions de Secretaria del Consell Rector.
f) Complir i fer complir els acords del Consell Rector.
g) Qualsevol altra que li siga atorgada per la normativa aplicable o que, excedint de l'àmbit de la gestió ordinària de l'Institut, no estiga expressament atribuït a un altre òrgan d'este.
h) Aprovar, a proposta de la direcció general, les modificacions en el pressupost d'este ens públic, sempre que esta competència no estiga atribuïda a altres òrgans de la Generalitat, donant-ne compte al Consell Rector".
Article 63
Es modifica l'article 7, de la Llei 5/1998, de 18 de juny, de Creació de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, que queda redactat de la forma següent:
"Article 7. El Consell Rector
1. El Consell Rector estarà integrat per:
a) La Presidència.
b) La Vicepresidència.
c) La Direcció general de l'Institut.
d) Un o una representant de la Secretaria Autonòmica amb competència en matèria de comunicació, que designarà el seu titular.
e) Un o una representant de la conselleria amb competència en matèria de cultura, que designarà el seu titular.
f) Un o una representant de la conselleria amb competència en matèria d'educació, que designarà el seu titular.
g) Un o una representant de la conselleria amb competència en matèria d'economia i hisenda, que designarà el seu titular.
h) Un o una representant de la conselleria amb competència en matèria d'indústria, que designarà el seu titular.
i) Un o una representant de la conselleria amb competència en matèria de turisme, que designarà el seu titular.
j) Un o una representant de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), que designarà l'ens públic.
k) Un o una representant de l'Institut Valencià de l'Exportació (IVEX), que designarà l'Institut.
l) Un o una representant de l'Institut Valencià de Finances (IVF), que designarà l'Institut.
m) Un o una representant de Ciutat de la Llum, SA, que designarà la societat.
2. La persona que exercisca la direcció general de l'Institut Valencià de l'Audiovisual Ricardo Muñoz Suay, és membre de ple dret del Consell Rector i assistirà a les seues reunions, excepte quan hagen de tractar-se assumptes que li afecten de manera directa.
3. La Secretaria del Consell Rector, que recaurà en la persona que designe la Presidència, tindrà la funció d'alçar acta de les sessions i autoritzar amb la seua firma, juntament amb la de la Presidència, les actes aprovades de les sessions del Consell rector i la certificació dels aspectes o acords continguts en estes.»
Article 64
Es modifica l'apartat 1 de l'article 8, de la Llei 5/1998, de 18 de juny, de Creació de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, que queda redactat de la forma següent:
"Correspon al Consell Rector:
a) Definir les directrius generals i les línies d'actuació de l'Institut Valencià de l'Audiovisual Ricardo Muñoz Suay.
b) Aprovar la proposta de reglament de l'Institut i trametre-la al conseller o consellera competent en matèria de cultura per a la seua aprovació pel Consell.
c) Aprovar el pla general d'actuació anual de l'ens, així com les seues modificacions.
d) Aprovar i elevar a la conselleria competent en matèria de cultura la proposta de pressupost anual de l'Institut.
e) La verificació i el control que l'activitat de l'Institut Valencià de l'Audiovisual Ricardo Muñoz Suay s'ajusta a les directrius generals d'actuació, al pla general d'actuació anual i al pressupost aprovats.
f) L'aprovació i elevació a la conselleria competent en matèria de cultura de la memòria anual d'activitats, a proposta de la Direcció general de l'Institut.
g) L'aprovació i elevació a la conselleria competent en matèria de cultura dels estats d'execució del pressupost i dels comptes anuals.
h) Aprovar la plantilla, l'organització funcional i el règim retributiu de tot el personal de l'ens, a proposta de la Direcció general i dins de les limitacions legals i pressupostàries.
i) La convocatòria de proves d'admissió per a la selecció del personal al servici de l'Institut.
j) Emetre el seu parer sobre totes les altres qüestions que, referents a l'Institut, sotmeta a la seua consideració la Presidència.
k) Nomenar les comissions de treball que considere convenients per a l'estudi i avaluació prèvia de les propostes que calga aprovar.
l) Definir les línies d'actuació de l'Institut en matèria de foment i promoció de l'audiovisual en la Comunitat Valenciana.
m) Aprovar el pla anual de promoció de l'audiovisual a proposta de la direcció general."
Article 65
Es modifica l'article 11, de la Llei 5/1998, de 18 de juny, de Creació de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, que queda redactat de la forma següent:
"Article 11. Atribucions de la Direcció general
Són atribucions de la Direcció general de l'Institut Valencià de l'Audiovisual Ricardo Muñoz Suay les següents:
a) La representació ordinària de l'Institut en qualsevol classe d'actes i negocis jurídics.
b) La facultat de subscriure contractes i convenis de col·laboració en nom de l'Institut.
c) Dirigir el funcionament general de l'ens organitzant, impulsant, coordinant i inspeccionant els seus servicis i dependències.
d) Elaborar el pla general d'actuació anual de l'entitat, elevar-lo al Consell Rector per a la seua aprovació i dirigir la seua correcta execució, donant compte periòdic de la seua gestió i resultats davant del Consell Rector.
e) Elaborar i elevar al Consell Rector, per a la seua aprovació, la proposta de pressupost de l'Institut per a cada exercici.
f) Elaborar i elevar al Consell Rector la memòria anual d'activitats de l'Institut.
g) L'autorització i disposició de despeses i la liquidació i ordenació de pagaments de l'entitat, amb l'excepció dels casos reservats per llei a la competència del Consell o del conseller o consellera competent en matèria d'economia i hisenda.
h) La direcció de personal.
i) Elaborar la plantilla de personal de l'Institut, així com la proposta de reglament intern, i elevar-los al Consell Rector per a la seua aprovació.
j) La gestió administrativa, del personal, econòmica i pressupostària.
k) La determinació dels mètodes i tècniques per a la consecució d'una gestió més racional, eficaç i eficient.
l) Exercir aquelles competències administratives que en matèria de patrimoni cultural puguen ser encarregades o delegades a l'Institut, resolent en estos supòsits d'acord amb el dret administratiu i a la normativa sectorial d'aplicació.
m) Les que deriven de disposicions legals i quantes altres, pròpies de la gestió ordinària, no estiguen expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l'entitat.
n) Aprovar els convenis i acords de col·laboració.
o) Elaborar el pla anual de promoció de l'audiovisual, on s'especifique la política d'ajudes i foment de l'audiovisual de l'institut per a cada exercici, i elevar-lo al Consell Rector per a la seua aprovació i dirigir la seua correcta execució, donant compte periòdic de la seua gestió i resultats davant del Consell Rector.
p) L'acceptació de donacions, herències, llegats o patrocinis privats.»
Article 66
Es modifica en tot el text i en el títol, de la Llei 5/1998, de 18 de juny, de Creació de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, la denominació de tal Institut i les expressions següents:
- L'expressió "Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay" se substituïx per l'expressió "Institut Valencià de l'Audiovisual Ricardo Muñoz Suay".
- L'expressió "Conselleria de Cultura, Educació i Ciència" se substituïx per l'expressió "conselleria amb competència en matèria de cultura".
- L'expressió "conseller o consellera de Cultura, Educació i Ciència" se substituïx per l'expressió "conseller o consellera amb competència en matèria de cultura".
- L'expressió "director o directora general competent en matèria de promoció cultural" se substituïx per l'expressió "secretari o secretària autonòmica amb competència en matèria de cultura".
- L'expressió "Direcció-gerència" se substituïx per l'expressió "Direcció general".
- L'expressió "Generalitat Valenciana" se substituïx per l'expressió "Generalitat".
- L'expressió "Govern Valencià" se substituïx per l'expressió "Consell".
- L'expressió "Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública" se substituïx per l'expressió "Conselleria amb competència en matèria d'economia i hisenda".
- L'expressió "Comunidad Valenciana" se substituïx per l'expressió "Comunitat Valenciana".
CAPÍTOL XII
Del règim jurídic del personal sanitari
Article 67
De la modificació del règim jurídic del personal estatutari fix de la categoria de psicòleg.
El personal estatutari fix de la categoria de psicòleg que ocupe plaça de facultatiu especialista de psicologia clínica i es trobe en possessió del títol d'especialista en psicologia clínica podrà integrar-se voluntàriament en la categoria de facultatiu especialista d'àrea, mantenint la relació jurídica, la situació administrativa i la vinculació a la plaça, si és el cas, que tinguen en el moment de la integració. L'Agència Valenciana de Salut farà l'oferta voluntària d'integració corresponent. En el cas del personal excedent sense reserva de plaça de la categoria de psicòleg, podrà optar per la integració en el moment de sol·licitar el reingrés en el servici actiu i sempre que hi haja vacant de la categoria de l'especialitat corresponent.
CAPÍTOL XIII
De la modificació de la Llei 2/2006, de 5 de maig,
de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental
Article 68
Es modifica l'article 58, de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, que queda redactat de la forma següent:
"Article 58. Vigència i modificació de la llicència ambiental.
1. La llicència ambiental s'atorgarà per període indefinit, sense perjuí del que establix l'article 43 i el títol III de la present llei, i de la necessitat d'obtindre o renovar, si és el cas, les diverses autoritzacions sectorials que siguen pertinents per a l'exercici de l'activitat, en els períodes establits en la normativa reguladora vigent corresponent.
2. El titular d'una instal·lació que compte amb llicència ambiental i que pretenga dur a terme una modificació d'aquella, haurà de comunicar-ho a l'òrgan que va atorgar la llicència, indicant raonadament si considera que es tracta d'una modificació substancial o no substancial d'acord amb el que disposa l'article 4 de la present llei i les normes reglamentàries que es dicten en el seu desplegament, i adjuntar a esta comunicació els documents justificatius de les raons exposades.
3. Quan el titular de la instal·lació considere que la modificació projectada no és substancial podrà portar-la a cap, sempre que l'òrgan que haja atorgat la llicència ambiental no manifeste el contrari en el termini d'un mes. En el cas que, fins i tot sent una modificació no substancial, l'administració competent considere que es produïx un augment de les emissions o dels abocaments, podrà iniciar un procediment de modificació d'ofici de la llicència ambiental, de conformitat amb el que establix el títol III de la present llei
4. Quan la modificació projectada siga considerada pel mateix titular o per l'òrgan corresponent com substancial, esta no podrà dur-se a terme mentre no siga atorgada una nova llicència ambiental, conforme al que disposa l'article 43".
Article 69
Es modifica la disposició final quarta de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, que queda redactada com segueix:
«Es deixa sense aplicació a la Comunitat Valenciana el Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, aprovat pel Decret 2414/1961, de 30 de novembre».
CAPÍTOL XIV
De la modificació de la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de la Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat
Article 70
Es modifica l'apartat 2, de l'article 17, de la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de la Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
"2. Formaran part del Consell representants de les Corts, del Consell, de les organitzacions no governamentals de desenvolupament, de les agrupacions d'ONGD més representatives a la Comunitat Valenciana i els altres agents de la cooperació internacional al desenvolupament definits en l'article 24 d'esta llei, així com altres persones, entitats i institucions amb activitat destacada i reconeixement en l'àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament, designades d'acord amb el que reglamentàriament es determine".
CAPÍTOL XV
De la modificació de la Disposició Addicional Tercera
de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals,
de Gestió Financera i Administrativa i d'Organització
de la Generalitat
Article 71
Es modifica la disposició addicional tercera, de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, que queda redactada de la forma següent:
"Tercera.
A efectes de garantir el compliment de les obligacions derivades pels reglaments sobre el finançament de la política agrícola comuna de la Unió Europea, la conselleria competent en matèria d'agricultura podrà ordenar a les societats públiques amb capacitat per a actuar com a mitjà propi de l'administració, la realització de les tasques de controlar i verificar els fets basant-se en els quals es concedixen les ajudes i subvencions provinents de fons europeus, o de suport a l'execució de les funcions de l'Organisme Pagador de les ajudes esmentades".
CAPÍTOL XVI
De la modificació de la Llei 16/2003, de 17 de desembre,
de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera,
i d'Organització de la Generalitat
Article 72
Es modifica l'apartat 3 de l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
"3. La construcció, la modificació i l'ampliació de les obres mencionades no estaran sotmeses a llicència urbanística o a qualsevol altre acte de control preventiu municipal, sempre que se seguisca el que preveu l'apartat 1 d'este article, sense perjuí d'aquelles altres llicències o autoritzacions que hagen d'exigir-se de conformitat amb la legislació mediambiental o d'activitats qualificades".
CAPÍTOL XVII
De la modificació de la Llei 10/2006, de 26 de desembre,
de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i
d'Organització de la Generalitat
Article 73
Es modifica l'apartat 6 de l'article 46 de la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
«6. Les autoritzacions podran ser transmeses amb resolució prèvia de l'òrgan competent sempre que l'adquirent reunisca els requisits exigits per a ser-ne titular. En especial, es resoldran favorablement les transmissions que tinguen el seu origen en la defunció del seu titular i ho siguen a favor del seu cònjuge viudo o hereus legítims encara que estos no disposen de la capacitació professional exigida en el punt 4 apartat a) i condicionades a l'efectiva adquisició de la dita capacitació, que haurà de verificar-se durant els dos anys següents a la data de defunció del titular transmissor».
Article 74
Es modifica l'article 48 de la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
"Article 48.
Es crea el Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), amb la redacció següent:
"U. Creació del Fons de Compensació.
1. Es crea el Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), destinat a aquells municipis i mancomunitats de municipis, inclosos en l'àmbit d'afecció d'alguna de les zones aptes per a albergar-hi instal·lacions eòliques detallades en el Pla, que es nodrirà dels ingressos de les empreses adjudicatàries com a contribució a les estratègies d'actuació del Pla.
2. La gestió ordinària d'este Fons serà realitzada per l'Agència Valenciana de l'Energia (AVEN), de conformitat amb les directrius establides en l'ordre corresponent de la conselleria competent en matèria d'energia, a través de la qual es regularan les normes d'aplicació del Fons de Compensació.
3. Per resolució del president de l'AVEN, es faran públiques les convocatòries anuals del Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.
Dos. Ingressos.
1. Anualment, l'empresa adjudicatària de cada zona realitzarà l'ingrés corresponent a la potència total instal·lada en la zona a 31 de desembre de l'any anterior.
2. Este ingrés, que tindrà lloc fins al desmantellament dels parcs eòlics, es calcularà a raó de 2,5 €/kW i any, quantitat que s'actualitzarà anualment d'acord amb el sistema d'actualització de tarifes i primes aplicables a instal·lacions d'energia eòlica, establit en la normativa que regule l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial. La quantitat a ingressar serà notificada per l'AVEN a les diferents empreses adjudicatàries amb la deguda antelació.
3. Les empreses adjudicatàries podran anticipar les aportacions capitalitzant a 20 anys fins a un 37% de les quantitats anuals a ingressar durant estos, quedant exemptes de l'ingrés de la fracció capitalitzada durant el període restant fins al desmantellament efectiu dels parcs eòlics. En tot cas, a les quantitats capitalitzades, l'actualització de la quantitat que s'aplicarà correspondrà a la del sistema d'actualització de tarifes i primes aplicables a instal·lacions d'energia eòlica establit en la normativa que regule l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial per a l'any immediatament anterior a l'inici de la capitalització esmentada, considerant la dita variació constant, aplicable durant el període capitalitzat.
Tres. Distribució del Fons.
L'ingrés fet per l'empresa adjudicatària d'una zona determinada es destinarà als municipis i les mancomunitats de municipis inclosos en l'àmbit d'afecció d'aquesta zona, per a la realització de les actuacions que s'indiquen en l'apartat següent.
Les quantitats que es troben en el compte i no compromeses durant un exercici passaran a engrossir el muntant del fons per a l'exercici següent.
Quatre. Actuacions susceptibles de suport.
1. El Fons podrà anar destinat a actuacions d'inversió dels tipus i característiques següents:
- Projectes de millora d'infraestructures rurals i de servicis.
- Projectes d'impuls de les energies renovables.
- Projectes de millora de les condicions socioeconòmiques.
2. Els costos elegibles que entren en el càlcul a efectes de la distribució del fons són els següents:
- Les inversions en immobilitzat: cost de mà d'obra externa, execució material, equips i instal·lacions.
- Costos de projecte i direcció d'obra, si es tracta de contractacions externes.
3. La quantitat assignada a cada projecte es determinarà en funció del pressupost d'inversió presentat per l'entitat sol·licitant, i no podrà superar el 100% del dit pressupost".
CAPÍTOL XVIII
De la modificació de la Llei 16/2005,
de 30 de desembre, Urbanística Valenciana
Article 75
Modificació de la denominació de l'article 262, de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana i addició d'un nou apartat sisé.
"Article 262. Àrees Prioritàries"
"6. Les disposicions establertes en els apartats 2, 3, 4 i 5 anteriors per a les àrees residencials prioritàries seran igualment d'aplicació quan es tracte d'actuacions destinades a la promoció de sòl industrial, declarades d'interès general per acord del Consell i promogudes per les administracions públiques o els seus agents, amb la col·laboració, si escau, de la iniciativa privada seleccionada a través de l'aplicació de la Llei de contractes del sector públic."
CAPÍTOL XIX
De la modificació de la Llei 2/2003, de 28 de gener,
de la Generalitat, de Consells Socials de les
Universitats Públiques Valencianes
Article 76
Es modifica la disposició addicional primera de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, que queda redactat de la forma següent:
"Cada Consell Social, amb 10 dies d'antelació a la data prevista d'aprovació de la proposta de pressupost de la universitat per a cada exercici, la trametrà a la conselleria competent en matèria d'universitats, junt amb la plantilla del personal de totes les categories de la universitat, en la qual es detallaran degudament classificades totes les places i llocs de treball, especificant la totalitat dels costos d'esta, i podrà demanar informació sobre les dotacions que, en el programa pressupostari destinat a universitats i estudis superiors del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici de què es tracte, estan previstes tant per a cada universitat, com per al conjunt d'elles, quan este import no es trobe distribuït, als efectes de preveure amb la major aproximació possible els ingressos procedents de la Generalitat a càrrec del programa pressupostari referit"
CAPÍTOL XX
De la modificació de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la
Generalitat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià
Article 77
Es modifica el punt 2 de l'article 32, de la Llei 4/2007, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià, que queda redactat de la forma següent:
"2. En el marc d'este model, el finançament de les despeses corrents de les universitats públiques, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, ha de basar-se en criteris:
a) Bàsics, objectius i transparents, a partir de paràmetres generals comuns a totes les universitats, que reflectisquen de forma realista l'activitat docent a realitzar i la producció derivada de la dedicació a la investigació, desenvolupament, innovació i creació artística del personal les funcions del qual no són exclusivament docents.
b) Complementaris, per a la millora de la qualitat de les universitats, lligats a objectius generals i específics que tinguen en compte la diversitat de perfils de les universitats públiques valencianes.
Així mateix, per al finançament de programes, activitats, o actuacions docents o d'investigació concretes, les universitats podran rebre dotacions:
a) A través de convenis i contractes-programa per a cobrir tota o part del finançament de programes docents o d'investigació que així puguen requerir-ho per la necessitat permanent actualització dels seus continguts, els elevats estàndards de qualitat requerits o altres característiques que s'estimen singulars tant de la pròpia oferta formativa o investigadora com, si és el cas, dels alumnes a què van dirigits.
b) Per convocatòries públiques, que estimulen la millora de la qualitat i premien l'excel·lència".
CAPÍTOL XXI
De la duració màxima i règim
del silenci administratiu de determinats procediments
Article 78
De la duració màxima i règim del silenci administratiu, en matèria de règim retributiu del personal la gestió del qual està conferida a la conselleria competent en matèria de Sanitat.
En els procediments que s'inicien en virtut de sol·licituds o reclamacions efectuades en matèria de règim retributiu pel personal la gestió del qual està conferida a la conselleria competent en matèria de sanitat, les persones interessades podran entendre desestimades les seues pretensions per silenci administratiu una vegada transcorregut el termini màxim de tres mesos sense haver-se dictat i notificat resolució expressa.
Article 79
Procediments per al reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema valencià per a les persones dependents.
1. En els procediments que s'inicien en virtut de sol·licituds per al reconeixement de la situació de dependència la gestió dels quals corresponga a la conselleria competent en matèria de benestar social, les persones interessades podran entendre desestimades les seues pretensions per silenci administratiu una vegada transcorregut el termini màxim de sis mesos sense haver-se dictat i notificat resolució expressa.
2. En els procediments iniciats abans de l'entrada en vigor de la present llei no s'aplicarà el règim de silenci administratiu previst en esta, i es regiran per la normativa anterior.
CAPÍTOL XXII
De la modificació de la Llei 9/2007, de 12 de març, de Renta Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana
Article 80
Es modifica l'article 5 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana, en els termes següents:
Cal afegir al text de l'article 5 un paràgraf nou amb el text següent:
S'assimila també a llar independent la situació dels menors tutelats per La Generalitat, independentment de si viuen en un centre o conviuen al si d'una família acollidora.
Article 81
Es modifica el punt 2 de l'article 12 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana, en els termes següents:
Se substitueix el text del punt 2 pel següent:
"2. Podran ser titulars de la prestació que estableix la renda garantida de ciutadania els qui compleixen els requisits de l'apartat 1 d'aquest article i es troben en alguna de les situacions següents:
a) Les persones que tinguen una edat igual o superior a 25 anys i inferior a 65 anys.
b) Les persones de 18 a 24 anys, ambdues incloses, que acrediten tenir al seu càrrec altres menors d'edat o discapacitats.
c) Les persones menors d'edat legalment emancipades, que acrediten tenir al seu càrrec altres menors d'edat o discapacitats.
d) Les dones embarassades d'edat inferior a 25 anys, incloses les menors d'edat, que no visquen al si d'una unitat familiar de les definides en l'article 4 d'aquesta llei, i visquen en una llar independent.
e) Les persones de 18 a 24 anys, inclusivament, que hagen estat subjectes a la Comunitat Valenciana, en els dos anys anteriors a la majoria d'edat, al sistema de protecció i al sistema judicial de reforma.
La subjecció a aquests sistemes s'acreditarà mitjançant resolució administrativa de guarda, tutela, ocupació de plaça en centre residencial o resolució judicial amb mesura de mitjà obert o d'internament".
Article 82
Es modifica l'article 19 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana, en els termes següents:
S'afegeix un paràgraf nou, al final, amb el text següent:
"Es considerarà també supòsit especial de difícil reinserció la situació de les dones embarassades d'edat menor de 25 anys que complesquen els requisits per accedir a la prestació. En aquest supòsit, serà preceptiu per a la concessió que l'equip municipal que pertoque realitze un informe social que acredite la necessitat de la prestació".
CAPÍTOL XXIII
del Pla de Modernització de les Concessions de Transport Públic
Regular Permanent de Viatgers per Carretera
Article 83
Del pla de modernització de les concessions de transport públic regular permanent de viatgers per carretera
1. Els concessionaris dels serveis de transport públic regular permanent de viatgers per carretera d'ús general de titularitat de la Generalitat podran presentar un pla de modernització de la seua concessió, amb les millores per a introduir en la prestació dels seus serveis, d'acord amb el procediment que reglamentàriament s'establesca. Aquest pla podrà ser igualment impulsat d'ofici per l'administració.
El pla podrà referir-se a aspectes com ara propostes de reestructuració i millora dels serveis, polítiques tarifàries, renovació i millora de la flota, innovacions tecnològiques en l'explotació, estratègies mediambientals, orientació a la qualitat, millora de l'accessibilitat dels vehicles, formació i recursos humans, etc., d'acord amb el que es determine reglamentàriament.
2. La conselleria competent en matèria de transport, analitzats els plans de modernització, podrà prorrogar les concessions objecte d'aquests plans quan raons d'interès públic així ho justifiquen, per un termini que en cap cas podrà excedir del 31 de desembre de 2023.
CAPÍTOL XXIV
De la modificació de la Llei 5/1997, de 25 de juny,
per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials
en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
Article 84
Es modifica l'article 12.a de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
"a) Servei d'informació, orientació i assessorament tècnic, dirigit a tots els ciutadans i les ciutadanes per a informar-los, orientar-los i assessorar-los sobre els seus drets, de l'exercici d'aquests i dels recursos socials adequats per a resoldre les seues necessitats, en especial atès el que hi ha establert en la Llei 11/2008, de 3 de juliol de la Generalitat, de participació ciutadana de la Comunitat Valenciana".
Article 85
Es modifica l'article 12.c de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
"c) Programes de cooperació social, per a impulsar y fomentar la iniciativa social, l'associacionisme, la integració social i el voluntariat social, de forma que es facilite una integració més eficaç de les persones en la societat, i també l'animació comunitària amb la finalitat de promoure activitats de grup tendents que siguen les mateixes persones d'una comunitat les que assumesquen la seua problemàtica i hi busquen solucions, en especial atès el que hi ha establert en la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i en la Llei 4/2001, de 19 de juny, del voluntariat".
Article 86
Es modifica l'article 13 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
"Article 13. Definició
Els serveis socials especialitzats són els que es dirigeixen a sectors de la població que, per les seues condicions, edat, sexe, discapacitat, país d'origen o altres circumstàncies de caràcter social, cultural o econòmic, requereixen un tipus d'atenció més específica en el pla tècnic i professional que la prestada pels serveis socials generals.
Aquests serveis podran ser gestionats per l'administració de la Generalitat, per les entitats locals en el seu àmbit territorial i per institucions o associacions promogudes per la iniciativa privada, o pels mateixos afectats per la necessitat específica en qüestió".
Article 87
Es modifica l'article 26 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la comunitat Valenciana, afegint-hi un apartat nou amb el text següent:
"3. Es faran actuacions tendents a afavorir la integració social dels immigrants, atesa la normativa estatal i autonòmica específica en matèria d'immigració".
CAPÍTOL XXV
De la modificació de la Llei 4/2001,
de 19 de juny, del Voluntariat
Article 88
Es modifica l'article 25.1.a de la Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat, que queda redactat com segueix:
"Article 25. Composició
1. La composició del Consell Valencià del Voluntariat serà la següent:
a) President o presidenta serà la persona titular de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana, o la persona en qui delegu"e.
Article 89
Es modifica l'article 25.1.c de la Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat, que queda redactat com segueix:
"c) Secretari o secretària serà la persona designada pel president o presidenta d'entre els membres del Consell, i actuarà amb veu i vot".
Article 90
Es modifica l'article 25.1.d de la Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat, que queda redactat com segueix:
"d) Un vocal o una vocal en representació del Consell, amb rang de director general, per cadascuna de les àrees següents: participació ciutadana, serveis socials, medi ambient, protecció civil, sanitat, ocupació, educació, hisenda i cooperació internacional al desenvolupament".
Article 91
Es modifica l'article 25 de la Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat, afegint-hi un paràgraf nou que queda redactat com segueix:
"s) Un vocal o una vocal en representació de la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana".
Article 92
Es modifica l'article 27 de la Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat, que queda redactat com segueix:
"En totes les direccions territorials de la conselleria amb competència en matèria de participació ciutadana hi haurà un negociat encarregat de fer arribar al Consell del Voluntariat la documentació que li lliuren les entitats de voluntaris, els mateixos voluntaris i els usuaris dels serveis.
El Consell Valencià del Voluntariat, en el seu àmbit territorial, mantindrà una coordinació estreta amb els consells sectorials existents".
CAPÍTOL XXVI
De la modificació de la Llei 1/2004,
de 8 de desembre, de Sòl No Urbanitzable
Article 93
Es modifica l'article 24 de la Llei 10/2004, de 8 de desembre, de sòl no urbanitzable, introduint un segon paràgraf en el apartat 2.a.1 d'aquest article, amb el text següent:
"Tampoc no estaran sotmeses a declaració d'interès comunitari ni a declaració o estimació d'impacte ambiental, amb independència de la superfície de la parcel·la, les instal·lacions generadores d'energia solar fotovoltaica que s'ubiquen en les cobertes de les edificacions legalment emplaçades en sòl no urbanitzable".
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Es declara la necessitat d'urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres que a continuació s'expressen:
- Algemesí. Ampliació EDAR (València).
- Vila-real. Obres de reforma de l'EDAR de Vora-Riu i Col·lector General de Vila-real (Castelló).
- Teulada. Obres per a la construcció del tractament terciari de l'EDAR de Moraira i instal·lacions per a la reutilització de l'aigua tractada. Moraira (Alacant).
- Chiva. Col·lectors generals A i B i nova EDAR (València).
- Cheste. Nova EDAR i Col·lectors Generals Cheste-Chiva (València)
- Almenara. Col·lectors Generals i Ampliació EDAR (Castelló).
- Siete Aguas. Col·lectors Generals i Nova EDAR (València).
- El Fondó de les Neus. Col·lector General d'aigües fecals (Alacant).
- Bellús. Nova EDAR (València).
- Riba-roja. Col·lector de captació de les aigües tractades en les EDAR de Camp de Túria I i II (València).
- Benicarló. Col·lectors Generals i EDAR (Castelló).
- Alzira. Nova EDAR Barraca d'Aigües Vives (València).
- Santa Pola. Nova Estació de Bombament i impulsió Gran Alacant II (Alacant).
- Sant Joan d'Alacant. Instal·lacions reutilització aigua depurada EDAR Alacantí Nord (Alacant).
Totes elles tant si es realitzen per la Generalitat, com per entitats habilitades com a beneficiàries d'expropiacions i per entitats locals.
Segona
Es declara la necessitat d'urgent ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació forçosa com a conseqüència de l'execució de les obres que a continuació s'expressen.
Les compreses en el PIE 2004-2010 i les següents:
Alacant
• Autovia des de la A-7 a Abanilla. Orihuela
• Condicionament integral pont de Sant Jordi. Alcoi
• Condicionament CV-835. Monòver-Novelda.
Castelló
• Rectificacions de corbes en la CV-170 p.k. 5+000 al p.k. 7+000 Les Useres.
• Ampliació i millora de la CV-11 del p.k. 5,6 al 18,75. San Rafael del Río.
• Duplicació de la Ronda Sud-oest de Vila-real (Castelló).
• Desdoblament N-232 Morella-Vinaròs
• Carretera CV-15 tram CV-12-Vilafranca
• Carretera CV-15 tram CV-165 a CV-12
• Carretera CV-15, tram La Pobla Tornesa- La Pelejaneta (Vall d'Alba)
• Carretera CV-15, tram la Pelejaneta (Vall d'Alba)-CV-165
• Millora de la CV-12 Ares del Maestre-Morella.
• Accés des de l'antiga N-225 a la franja litoral de Castelló
València
• Condicionament de la carretera CV-35 entre pk.52+2 i el pk.52+6. Losa del Obispo
• Eix del Túria Manises-Vilamarxant. Tram Riba-roja/A-7
• Nou pont d'accés a Alzira
• Enllaç de la CV-309 amb la V-21
• Desdoblament connexió AP-7 a Tavernes.
Les obres derivades del desenvolupament de la Xarxa de Plataformes Reservades al Transport Públic de Castelló (TRAM Castelló):
• TRAM Castelló. Tram Columbretes-Camí Serradal.
• TRAM Castelló. Tram Camí Serradal-platja de la Pineda.
• TRAM Castelló. Tram Parc Ribalta-c/Saragossa.
• TRAM Castelló. Tram Platja del Pinar-Benicàssim.
• TRAM Castelló. Bucle de retorn.
• TRAM Castelló. Trams de la línia 2 a Vila-real i Borriana.
Les obres derivades del desenvolupament de l'Esquema director de la Xarxa per a desplaçaments no motoritzats de la Comunitat Valenciana:
• Via Verda d'Ulls Negres. Tram Algimia d'Alfara-Sagunt.
• Via Verda d'Ulls Negres. Integració en el planejament urbà d'Altura.
• Via Verda d'Ulls negres. Integració en l'ordenament urbà del Port de Sagunt.
• Unió de la Via Verda d'Ulls Negres i la Via Xurra.
• Via Verda Orpesa-Benicàssim.
• Via Verda del Serpis. Tram Villalonga-L'Orxa.
• Via Verda del Xúquer. Tram Cullera-Pobla Llarga.
• Via Verda del Xúquer. Tram Pobla Llarga-Xátiva.
• Itinerari no motoritzat Oliva-Dénia.
• Itinerari ciclista i andana de vianants en el terme municipal de la Pobla de Farnals.
• Itinerari no motoritzat Sedaví-Pinedo.
• Itinerari no motoritzat Quart de Poblet-barri del Crist.
• Itinerari no motoritzat Alcàsser-Silla.
• Itinerari no motoritzat Alboraia- Tavernes Blanques.
• Itinerari no motoritzat entre CV-500 i CV-401 en El Saler.
• Plataforma no motoritzada en terme municipal de Massalfassar.
Les obres derivades del desenvolupament del Programa de Transport en Via Reservada de la Comunitat Valenciana:
• Corredor en plataforma reservada entre encreuament de CV-500, CV-5010 i CV-401 i la carretera del Palmar.
• Corredor en plataforma reservada El Palmar-Cullera.
• Corredor en plataforma reservada València-Pinedo.
• Corredor en plataforma reservada Sagunt-Port de Sagunt.
• Corredor en plataforma reservada entre Xirivella i Real de Montroi.
• Plataforma reservada de transport públic a Elda-Petrer.
• Plataforma reservada de transport públic Alacant-aeroport-Torrevieja.
- Altres obres d'Infraestructures del Transport.
• Passarel·la de vianants entre Mas del Rosari i Valterna.
• Urbanització de la connexió de la Universitat Jaume I amb la carretera de Borriol.
• Aparcament de camions en Pobla Llarga.
• Construcció de la ronda de Benaguasil (2ª Fase).
• Millora de la mobilitat urbana a Alzira. Actuació núm. 1.
• Millora de la mobilitat urbana a Alzira. Actuació núm. 2.
• Ampliació aparcament estació Renfe de Cullera. 2ª Fase.
• Urbanització entorn estació de Renfe a Massanassa. 2ª Fase.
• Estació d'autobusos de Segorbe.
• Passarel·la de vianants connexió Manises-aeroport.
• Accessos estació autobusos Alacant.
En matèria de ports i costes es recullen les actuacions següents:
• Passeig marítim, senda litoral costa sud Peníscola (Castelló)
• Parc litoral L'Arenal de Borriana (Castelló)
• Parc litoral El Campillo Nord (Alacant)
• Parc litoral Santa Pola Sud. Torrevieja (Alacant)
Tercera
Es traspassaran al Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana els recursos personals que en el moment de l'entrada en vigor de la present llei presten el seus servicis en el Servici de Defensa de la Competència de la Direcció General d'Economia de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació així com els mitjans materials adscrits a este, els quals s'integraran en el Tribunal.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
La modificació introduïda per l'article 69 d'aquesta llei en la disposició final quarta de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, s'aplicarà als procediments d'autorització ambiental integrada i llicència ambiental iniciats amb posterioritat al 17 de novembre de 2007.
ISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera
Es deroga l'article 16 de la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de la Generalitat.
Segona
Queda derogada la disposició addicional onze de la Llei 15/2007, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Pressupostos per a l'exercici 2008.
Tercera
Així mateix, queden derogades totes les disposicions legals o reglamentàries que contradiguen o s'oposen al que disposa la present llei
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament reglamentari
Es faculta el Consell per a dictar totes les disposicions reglamentàries que resulten necessàries per al desplegament i l'aplicació del que disposa la present llei.
Segona. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 22 de desembre de 2008
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea