diari

Decret 129/1985, de 23 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es determinen les Directrius de Coordinació de les Funcions Pròpies de les Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana declarades d'interés comunitari.

(DOGV núm. 282 de 29.08.1985) Ref. Base de dades 1097/1985

Decret 129/1985, de 23 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es determinen les Directrius de Coordinació de les Funcions Pròpies de les Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana declarades d'interés comunitari.
L'article 47.3 de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, estableix que la Comunitat Valenciana coordinarà les funcions pròpies de les Diputacions Provincials que siguen d'interès general comunitari, per a la qual cosa, mitjançant Llei de les Corts Valencianes, s'establiran les fórmules generals que hi han de ser coordinades.
En aquest sentit, l'article 59 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, preveu que les lleis de les Comunitats Autònomes podran atribuir al Consell de Govern la facultat de coordinar l'activitat de l'Administració Local i. en especial, de les Diputacions Provincials en l'exercici de les competències llurs.
Una vegada constituïdes les actuals Corts Valencianes, una de les primeres lleis fou la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interès general per a la Comunitat Valenciana certes funcions pròpies de les Diputacions Provincials. En l'article quart estableix que les facultats de coordinació seran exercides mitjançant la determinació de les directrius adients per Decret del Consell. Les directrius de coordinació inclouran els criteris generals, determinaran els objectius i les prioritats, les bases d'actuació i, si s'escau, els instruments orgànics i funcionals de coordinació adequats a la naturalesa de la funció de què es tracte.
L'any 1983 s'aprovaren diversos decrets per a la coordinació d'aquestes funcions, tots referits a l'exercici 1984. En l'any 1984 s'aprovaren nous decrets, algun dels quals tenia caràcter indefinit, però no tots, per la qual cosa, a hores d'ara, en convindria l'aprovació d'uns altres sobre les matèries regulades amb caràcter temporal.
Per tal d'evitar actuacions disperses, sembla l'hora de refondre en un sol text tot allà que fa referència a la coordinació de les funcions de les Diputacions Provincials, sense perjudici de separar-hi les peculiaritats de les diferents competències atribuïdes a cada Conselleria.
Convé d'establir, també, òrgans de coordinació semblants a cada una de les Conselleries, i un òrgan superior amb la missió de mantenir la unitat de criteris d'aquests òrgans coordinadors.
Aquesta norma ha de tenir, en principi, vigència indefinida, malgrat que el desenvolupament efectiu i l'experiència adquirida poden aconsellar-ne en el futur la modificació.
En atenció d'aquests motius, segons que disposa l'article quart de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, a proposta del Conseller d'Administració Pública, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 23 d'agost de 1985,
DECRETE:
Article primer
L'exercici de les facultats comunitàries de coordinació de les funcions de les Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana declarades d'interès general comunitari per la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, s'atribueix a les Conselleries i òrgans de la Presidència del Consell següents:
a) Subsecretaria Tècnica de la Presidència del Consell: Protecció Civil i, en concret, la cooperació i assistència en matèria d'extinció d'incendis.
b) Conselleria d'Administració Pública: Cooperació i assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis; plans provincials d'obres i serveis.
c) Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports: Ordenació del Territori i del litoral; urbanisme; construcció i conservació de camins i vies locals i comarcals; aprofitaments hidràulics; abastament d'aigües i sanejament urbà; residus sòlids; medi ambient.
d) Conselleria de Cultura, Educació i Ciència: Difusió de la cultura, amb la creació i el sosteniment d'Escoles Industrials, d'Arts i Oficis, de Belles Arts i de professions especials, i acadèmies d'ensenyament especialitzat; instituts d'investigació; estudis i publicacions, arxius, biblioteques, museus, hemeroteques i d'altres centres de dipòsit de cultura; teatres, música, cinema i arts plàstiques; esports i lleure; campaments i colònies escolars; conservació de monuments i llocs artístics i històrics; concursos i exposicions; centres de biblioteques de la Generalitat Valenciana; foment de la integració social i promoció cultural de la tercera edat; activitats d'educació i investigació que realitzen les Diputacions Provincials.
e) Conselleria de Sanitat i Consum: Creació i sosteniment, d'establiments de sanitat i higiene.
f) Conselleria de Treball i Seguretat Social: Establiment de programes i organització de serveis en matèria de Foment d'Ocupació, així com ajudes a entitats per a la realització d'obres o prestació de serveis amb idèntica finalitat; establiment de programes i realització de serveis per al foment de cooperatives i altres entitats de treball associat; foment d'entitats de previsió social voluntària no integrades en el sistema de la Seguretat Social; establiment de programes i organització de serveis en matèria de serveis socials; creació, organització i funcionament d'establiments de beneficència, joves emigrats, tercera edat, minusvàlids i d'altres grups o sectors socials necessitats de protecció especial, inclosa la creació de centres de protecció, reinserció i rehabilitació; institucions de protecció i ajuda de menors, inclosa la creació de centres de protecció, reinserció i rehabilitació.
g) Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme: Turisme; concursos i exposicions, fires i mercats que ultrapassen l'àmbit provincial; producció i subministrament d'energia elèctrica; foment i protecció de la indústria.
h) Conselleria d'agricultura i Pesca: Agricultura i capacitació agrària; ramaderia i indústries derivades; foment de la riquesa forestal; protecció de la natura; cooperatives agràries; ajudes a la desocupació agrícola; construcció de recs i conservació de terrenys marjalenes; concursos, exposicions, fires i mercats de caràcter agrari que ultrapassen l'àmbit provincial; institucions de crèdit popular agrícola.
i) Conselleria d'Economia i Hisenda: Institucions de crèdit municipal i Caixes d'Estalvi.
Article segon
La coordinació de les funcions i activitats a què fa referència l'article anterior es realitzarà segons els criteris generals següents:
1. Programació conjunta i articulada de les activitats.
2. Planificació conjunta dels recursos personals i materials i de les instal·lacions i els serveis necessaris per realitzar aquelles funcions.
3. Aprofitament més racional i solidari dels recursos pressupostaris de la Generalitat Valenciana i de les Diputacions Provincials.
4. Amplia participació dels administrats i major difusió de totes les activitats.
Article tercer
En matèria d'extinció d'incendis, s'hi utilitzaran conjuntament tots els recursos disponibles, tant en circumstàncies normals com en supòsits catastròfics i de grans sinistres.
Per a l'exercici de les facultats de coordinació hom tindrà en compte les directrius següents:
a) S'instal·laran Parcs Territorials d'extinció d'incendis fins que quede degudament cobert el territori de la Comunitat.
b) S'impulsarà i potenciarà l'assistència tècnica, econòmica i jurídica als municipis i consorcis en matèria d'incendis, i la Generalitat Valenciana podrà integrar-se en els consorcis ja constituïts o de nova creació.
Article quart
1. Son objectius prioritaris de la coordinació de les funcions de cooperació i assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis valencians:
a) La coordinació dels Plans provincials d'obres i serveis.
b) L'assistència tècnica i jurídica a les Administracions Locals en les qüestions organitzatives i de funcionament que se susciten en el compliment de les finalitats que els són pròpies.
2. Per a l'exercici de les facultats de coordinació, s'estableixen les directrius següents:
a) La coordinació dels Plans provincials d'obres i serveis es realitzarà tot i definint els interessos generals comunitaris, mitjançant plans bàsics sectorials que determinaran els objectius que s'han d'assolir i les prioritats de l'actuació pública.
Els Plans provincials d'obres i serveis procuraran sempre l'òptima assignació dels recursos públics, amb especial atenció als municipis de menor capacitat econòmica i de gestió.
b) Les Diputacions Provincials cooperaran amb la Direcció General d'Administració Local de la Conselleria d'Administració Pública, en la prestació de l'assessorament i l'assistència a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article.
La Direcció General d'Administració Local, en col·laboració amb les Diputacions Provincials organitzarà unitats d'assessorament, tot mirant que el personal que se n'encarregue tinga la major qualificació professional i acadèmica.
Les Diputacions Provincials col·laboraran amb l'Institut Valencià d'Administració Pública en la selecció, formació i el perfeccionament del personal al servei de les Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana; en l'estudi i investigació de les disciplines i técniques dirigides a la racionalització i millora de la gestió; i en l'aplicació de la Llei d'ús i Ensenyament del Valencià en les Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana.
Article cinqué
1. Les directrius de coordinació en matèria de carreteres tenen per objecte el desenvolupament i la gestió del pla de carreteres de la Comunitat Valenciana, en què s'inclouran tant la xarxa, la titularitat de la qual correspon a la Generalitat, com les carreteres pròpies de les Diputacions Provincials, tot formant un conjunt que serà denominat Xarxa de Carreteres Comunitàries.
2. Hom determina com a prioritàries l'execució d'un programa urgent de seguretat, l'establiment d'un programa con. junt de conservació i, en general, la millora de les condicions técniques de la Xarxa de Carreteres.
3. Les directrius de coordinació en matèria d'infrastructura hidràulica urbana tenen com a objetiu bàsic unir els esforços de les Administracions Autonòmica, Provincial i Local en la superació dels dèficits de subministrament d'aigua i infrastructura del cicle hidràulic urbà a la Comunitat Valenciana.
4. Es determinarien com a actuacions prioritàries, les tendents a cobrir l'abastament regular d'aigua potable a la totalitat dels municipis valencians, i la depuració dels afluents urbans que afecten particularment la salut humana i la qualitat del medi ambient.
5. Per a la depuració de les aigües seran potenciades les entitats de caràcter supramunicipal establertes en les lleis, i els ajuts tècnics i financers procedents de la Generalitat Valenciana i de les Diputacions Provincials seran canalitzats prioritàriament a través d'aquestes.
Article sisé
1. En matèria de Cultura i Educació s'estableixen els objectius següents:
a) Potenciar l'estudi científic i difondre el coneixement de tots els aspectes de la cultura valenciana, en general, i de les particularitats comarcals o locals específiques, en tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana i en les altres Comunitats Autònomes.
b) Fomentar el desenvolupament d'actuacions culturals, esportives i educatives.
c) Promoure la participació social del jovent.
d) Estimular la creativitat cultural i l'originalitat.
e) Desenvolupar l'ús i l'ensenyament del valencià.
f) Conservar el Patrimoni Històrico-Artístic.
g) Fomentar les iniciatives culturals i educatives que promoguen les Administracions Públiques, persones o entitats privades.
h) Desplegar la infrastructura i l'equipament cultural de la Comunitat Valenciana.
i) Desplegar la infrastructura i l'equipament esportiu de la Comunitat Valenciana.
2. Hom coordinarà, prioritàriament, les actuacions següents:
a) Foment de la lectura i promoció del llibre, especialment d'autors o editorials valencians.
b) Premis literaris. Celebració de Congressos i Jornades i establiment de beques i ajudes per a la defensa i promoció de l'ús i l'ensenyament del valencià.
c) Planificació bibliotecària i creació de la Biblioteca Valenciana.
d) Política d'arxiu. Foment, protecció i difusió del patrimoni documental valencià.
e) Instituts d'investigació. Estudis i publicacions.
f) Museus i ordenació de l'oferta. Catalogació, protecció, adquisició i difusió de llurs fons.
g) Defensa del Patrimoni Històrico-Artístic, arquitectònic, arqueològic i etnològic de la Comunitat Valenciana. Catalogació, restauració i rehabilitació.
h) Música, concerts i recitals. Festivals de corals. Hom fomentarà, de forma especial, la celebració de certàmens i festivals d'àmbit comarcal en què participen les bandes de música valencianes.
i) Teatre i dansa. Suport a les iniciatives públiques i privades. Creació d'una xarxa d'extensió teatral. Potenciació de nous centres de programació teatral i dels existents. Campanyes de difusió teatral.
j) Cinema. Establiment de mesures d'ajuda a la producció de cinema valencià i al doblatge de pel·lícules en valencià.
k) Esports. Animació i promoció esportiva, en especial en el camp escolar. Foment de l'associacionisme i utilització racional de les instal·lacions esportives.
l) Foment i difusió de les arts plàstiques. Organització d'exposicions d'artistes valencians.
ll) Desenvolupament sòcio-cultural de la tercera edat.
m) Foment de la investigació i concessió de beques.
n) Ajudes a l'educació permanent d'adults, als gabinets psicopedagògics i a l'educació compensatòria i, en general, qualsevol altra activitat de caràcter educatiu.
n') Foment de les activitats sòcio-culturais de temps lliure, promoció de l'associacionisme i la investigació sobre la problemàtica juvenil.
Article seté
1. En matèria de sanitat, la xarxa sanitàrio-assistencial de les Diputacions serà integrada en els objectius generals del sistema sanitari i de la planificació general elaborada per la Conselleria de Sanitat i Consum, per tal de realitzar amb més eficàcia els plans i programes sanitaris.
2. Hom atendrà el foment, finançament i l'execució coordinada de les matèries següents:
a) Planificació i distribució de tots els recursos sanitaris.
b) Determinació de les zones d'intervenció prioritària en base a la situació epidemiológica i als criteris de cost-beneficis.
c) Planificació i desenvolupament dels programes d'intervenció personalitzada.
Article vuité
1. En matèria de Treball i Seguretat Social els objectius seran els següents:
a) Coordinar les actuacions en matèria d'ocupació, cooperatives i entitats de treball associat, mutualitats i serveis socials.
b) Prioritzar la lluita contra la desocupació en l'elaboració i execució dels pressupostos d'inversió dels plans d'obres i serveis.
c) Fomentar les cooperatives i altres entitats de treball associat i, especialment, les que fomenten ocupació estable en sectors laborals marginats.
d) Avaluar les necessitats reals i planificar els recursos de les Diputacions Provincials en matèria de serveis socials, així com coordinar els de totes les institucions públiques i privades per tal de rendabilitzar-ne al màxim les prestacions.
e) Establir conjuntament els criteris de gestió, organització i coordinació dels centres de serveis socials dependents de les Diputacions Provincials.
f) L'adopció de mesures preventives i de protecció aplicables a menors i joves inadaptats, que en permeten d'aconseguir la reinserció, tot contemplant la diversitat de problemàtiques individuals i fomentant la màxima participació dels sectors socials interessats.
2. S'estableixen les directrius següents:
a) Es portaran a terme programes específics de foment d'ocupació mitjançant la realització d'obres i serveis.
b) S'establiran programes de foment i financiació de cooperatives i altres entitats de treball associat.
c) Es mirarà de descentralitzar la gestió dels serveis socials per tal que siguen prestats a través d'institucions pròximes als ciutadans, com Ajuntaments i Mancomunitats.
d) Els centres propis de les Diputacions dirigits al sector de minusvàlids actuaran de forma coordinada, dins de la planificació establerta per la Conselleria de Treball i Seguretat Social.
e) Hom elaborarà plans comarcals d'ajuda al sector de minusvàlids, que s'orienten a la creació dels recursos següents: Centres d'estimulació precoç de caràcter ambulatori, residències assistides per a minusvàlids psíquics profunds i grans invàlids, centres d'atenció especialitzada per a minusvàlids profunds i centres ocupacionals.
f) S'elaboraran conjuntament estudis sobre els recursos comarcals existents i sobre la coordinació d'un pla gerontológic, així com aquells convenis i concerts establerts amb tercers per atendre la problemàtica dels vells.
g) Hom fomentarà aquelles iniciatives tendents de substituir les actuals institucions centralitzades de protecció de menors per coses de famílies, centres de barri, granges ocupacionals i d'altres fórmules que garantesquen una assistència personalitzada al menor, tot assegurant-ne la integració més eficaç.
h) Es promourà la creació de serveis destinats a fomentar les mesures educatives de caràcter preventiu per a la infantesa i la joventut inadaptada.
Article nové
Les funcions de coordinació en matèria d'Indústria, Comerç i Turisme, procuraran d'assolir els objectius prioritaris següents:
a) La impulsió i potenciació de la promoció turística, tant en l'interior com el l'exterior del territori espanyol, amb especial atenció a la diversificació de l'oferta turística existent a la nostra Comunitat.
b) La coordinació i unificació de la presencia en Concursos, Fires, Mercats i Exposicions de caràcter turístic, comercial o artesanal, tant dins com fora del territori espanyol, atenent a la varietat de les nostres ofertes en tots els camps i posant en relleu, dins dels pavellons comunitaris, la diversitat provincial, sempre que el tema ho necessite.
c) La prestació d'atenció preferent a totes les actuacions encaminades a la millora, el sanejament i l'adequació de la nostra infrastructura turística.
d) La potenciació de l'assistència a seminaris, cursos o trobades en matèria industrial, comercial o turística, tant de caràcter nacional com internacional.
e) Foment de les iniciatives relacionades amb la promoció i el desenvolupament industrial i energètic.
Article deu
En matèria d'agricultura i Pesca, els objectius seran els següents:
a) La potenciació de les especialitats agràries en les Escoles de Capacitació, tot fomentant-les en relació amb les necessitats bàsiques del sector a la Comunitat Valenciana i enllaçant-les amb les realitzacions de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries i amb les de l'Estació Enològica de Viticultura i Enologia de Requena.
b) El foment i desenvolupament d'iniciatives relacionades amb l'atur agrícola.
c) La potenciació de la formació en matèries relacionades amb la Comunitat Econòmica Europea, en el vessant agrari.
d) El foment del cooperativisme agrari.
e) L'aprofitament dels béns públics de les Diputacions
Provincials susceptibles d'ús com a camps d'assaigs i experiències agràries.
f) L'augment del patrimoni forestal de les Corporacions Locals.
g) La potenciació de la indústria agroalimentària, amb especial atenció a la difusió i promoció dels productes agroalimentaris d'interès per a la Comunitat Valenciana.
h) La catalogació i conservació dels espais naturals protegits.
i) El foment de la sanitat i millora animal i, en concret, de les granges de selecció.
j) La coordinació d'actuacions sobre camins rurals i vies forestals; producció i protecció forestal; aprofitament d'aigües per a reg, incloses les residuals depurades; escorxadors públics.
k) Foment de vivers de reproducció d'espècies d'interès agrari.
l) El foment de l'activitat d'estudis tècnics, sociològics i jurídics relacionats amb el medi rural.
ll) La impulsió de campanyes per a la difusió dels valors ecològics i de protecció a la natura.
m) La impulsió de publicacions i estudis agraris.
Article onze
El finançament de les activitats coordinades es farà amb càrrec als crèdits que aquestes tenen consignats en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana i de les Diputacions Provincials, i assoliran la quantia necessària per aconseguir les finalitats proposades i el millor compliment de la funció coordinadora. Les Diputacions remetran al Consell, per a la incorporació als Pressupostos de la Generalitat, els seus pressupostos
Article dotze
Per cada àmbit de competències atribuït a les diferents Conselleries, segons que disposa l'article primer d'aquest Decret, hi haurà un Consell de Coordinació.
Estarà presidit pel Conseller i integrat per tres Directors Generals del seu Departament designats per aquest, en base a les matèries que hagen de ser tractades en cada reunió, i pels Presidents de les Diputacions Provincials d'Alacant, Castelló i València o Diputats Provincials en qui deleguen.
El Consell de Coordinació de la Presidència del Consell serà presidit pel Subsecretari Tècnic de la Presidència, amb la mateixa composició que el de les Conselleries.
Són funcions d'aquests Consells:
a) Proposar normes d'actuació per cada activitat.
b) Elaborar el projecte de Pla d'actuacions previst en l'article quinze.
c) Informar sobre les aportacions de les Diputacions i de la Generalitat per a la realització de cadascuna de les activitats coordinades.
Article tretze
1. Es crea el Consell Superior de Coordinació, que serà presidit pel President del Consell i integrat pel Conseller d'Administració Pública, qui hi farà de Vice-president, dos Consellers designats pel President, i els Presidents de les Diputacions Provincials d'Alacant, Castelló i València.
2. Segons la matèria a tractar, el President podrà convocar-hi qualsevol Conseller de la Generalitat Valenciana.
3. El Consell Superior de Coordinació estarà assistit pel personal tècnic de la Generalitat Valenciana i de les respectives Diputacions Provincials que hom estime necessari.
Article catorze
El Consell Superior de Coordinació es reunirà a convocatòria del seu President i tindrà les funcions següents:
a) Proposar les prioritats per tal de determinar les funcions a coordinar en cada exercici econòmic, atenent a criteris d'oportunitat i viabilitat econòmica.
b) Coordinar els Plans d'actuacions de les funcions previstes en aquest Decret.
c) Valorar les previsions, tant de la Generalitat Valenciana com de les Diputacions Provincials, d'acord especialment amb els criteris establerts en el Programa Econòmic Valencià (PEV).
d) Resoldre els dubtes que els Consells de Coordinació de cada Conselleria plantegen pel que fa a llurs funcions de coordinació i rebre'n periòdicament informació de les actuacions.
e) Qualsevol altra que li siga encomanada pel President.
Article quinze
1. Cada Conselleria, en col·laboració amb les Diputacions Provincials, elaborarà anualment un Pla d'actuacions, d'acord amb les funcions declarades d'interès general comunitari.
2. El Pla d'actuacions inclourà les obres i funcions a realitzar i l'aportació de la Generalitat, les Diputacions i, si s'escau, dels Municipis beneficiaris, en el finançament del Pla.
3. Els Consells de Coordinació, a què fa referència l'article dotze, formularan el Projecte de Pla d'actuacions, el qual s'ha de remetre al Consell Superior de Coordinació abans del primer de maig de l'excercici immediatament anterior a l'any en què s'haja d'executar.
4. El Consell Superior de Coordinació tornarà informat
el Projecte de Pla d'actuacions als Consells de Coordinació.
5. Una vegada informat el Projecte del Pla d'actuacions s'haurà de remetre a cadascuna de les Diputacions Provincials per a l'aprovació per aquestes de la part de les actuacions incloses en els respectius àmbits administratius.
6. Les Diputacions Provincials remetran als respectius Consellers les certificacions dels acords aprovatoris del Pla abans del dia u de setembre.
Article setze
L'aprovació definitiva de les propostes formulades pels Consells de Coordinació i les resolucions escaients en matèria de coordinació correspondran, segons les distintes matèries atribuïdes a la seua competència, al President del Consell o als Consellers respectius. Alhora, els correspondran les facultats de control i d'informació previstes en l'article sisè de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1983, de 4 d'octubre.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Per a l'exercici de 1986, pel que fa a l'apartat 6 de l'article quinze, s'entendrà que les Diputacions Provincials hauran de remetre als respectius Consellers les certificacions del acords aprovatoris del Pla, abans del dia 1 de novembre de 1985.
DISPOSICIO DEROGATORIA
El primer de gener de 1986 quedaran derogats els Decrets del Consell de la Generalitat Valenciana següents:
Decret 136/1983, de 27 d'octubre, pel qual es determinen les directrius per al Pla d'Instal·lacions Esportives de la Generalitat Valenciana.
Decret 139/1983, de 27 d'octubre, pel qual es coordinen les funcions pròpies de les Diputacions Provincials en matèria de Carreteres.
Decret 93/1984, de 21 d'agost, pel qual es determinen les directrius de coordinació de les funcions de les Diputacions Provincials en matèria d'extinció d'incendis, assistència jurídica, econòmica i tècnica als Municipis i Protecció de Menors, declarades d'interès comunitari.
Decret 94/1984, de 21 d'agost, pel qual s'estableixen les 'directrius del Pla d'actuació d'Infrastructura Hidràulica Urbana de la Generalitat Valenciana.
Decret 95/1984, de 21 d'agost, pel qual es determinen les directrius de coordinació de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana en matèria de Cultura, Educació i Ciència, declarades d'interès comunitari
Decret 96/1984, de 21 d'agost, pel qual es determinen les directrius del Pla d'Infrastructura i Equipament Cultural de la Generalitat Valenciana.
Decret 97/1984, de 21 d'agost, pel qual es determinen les directrius de coordinació de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana en matèria de Sanitat, Treball i Serveis Socials.
Decret 98/1984, de 21 d'agost, sobre coordinació per a l'exercici econòmic de 1985 de les funcions de les Diputacions Provincials en matèria de Turisme, Comerç i Indústria, declarades d'interès comunitari.
Decret 99/1984, de 21 d'agost, pel qual es determinen les directrius de coordinació per a l'exercici de 1985 de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana en matèries agràries, declarades d'interès comunitari.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Correspon al President del Consell i als Consellers de dictar les normes necessàries per al desplegament d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l'1 de gener de 1986, sense perjudici de l'entrada en vigor, a efectes preparatoris, dels articles tretze, catorze i quinze, relatius a la creació i el funcionament del Consell Superior de Coordinació i de la Disposició Transitòria, els quals ho faran l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Segons que disposa l'article quart de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1983, de 4 d'octubre, les directrius que s'hi preveuen s'estableixen amb caràcter indefinit.
València, 23 d'agost de 1985.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Administració Pública,
VICENT SOLER I MARCO

linea